Predstavnici crnogorske Vlade i Svjetske banke u Vili Gorica potpisali ugovore o kreditiranju

January 2, 2008   | Turizmi / Turizam

Za razvoj turizma 19 miliona dolara

Za turizam obezbije?eno 10 miliona dolara a za snabdijevanje elektri?nom energijom devet miliona. Crna Gora ima potencijal i neophodne pretpostavke da održi dinami?nu stopu rasta i poboljša standard gra?ana, ocijenio predstavnik Svjetske banke.Održivi razvoj turizma u Crnoj Gori i kvalitetnije snabdijevanje elektri?nom energijom Svjetska banka ?e kreditirati sa 19 miliona dolara ili 14 miliiona eura. Ugovore o finansiranju danas su u Vili Gorica u Podogrici potpisali ministar finansija Crne Gore dr Igor Lukši?, stalni predstavnike Svjetske banke u Crnoj Gori Jan Peter Olters, gradona?elnik Ulcinja Gzim Hajdinaga i izvršni direktor Javnog preduze?a Regionalni vodovod Crnogorsko primorje Zoran Bošnjak.
Danas potpisani ugovor o finansiranju prvi u
nezavisnoj Crnoj Gori zapravo su nastavak dosadašnje saradnje u oblastima od klju?nog zna?aja za društveno ekonomski razvoj Crne Gore. To je podrška reformama koje ?e omogu?iti razvoj održivog turizma sigurnost vodosnabdijevanja kao i snabdijevanje elektri?nom energijom, kazao je ministar finansija Lukši? podsje?aju?i da je za turizma Svjetska banka obezbijedila 10 miliona dolara da je rok dospije?a 20 godina a grejs period 10 godina. Projekat ?e finansirati poboljšanje u planiranju koriš?enja prostora i zaštiti delte rijeke Bojane kako bi se onemogu?ila nekontrolisana gradnja i investicije u kontinentalni i južni dio Regionalnog vodosnabdijevanja, kojim ?e se obezbijediti voda iz Skadarskog jezera i za opštinu Bar. Svjetska banka ?e finansirati gradnju južnog kraka Regionalnog vodovoda odnosno do Ulcinja i turisti?kih zona Valdanos i Velika plaža, koji treba da bude završen do 2010.godine. Sjeverni krak ?e finansirati Evropska inesticiona banka.
Ministar Lukši? je objasnio da je za snabdijevanje elektri?nom energijom obezbije?eno devet miliona dolara pod istim uslovima kao za održivi razvoj turizma. To bi trebalo da pomogne, odnosno poboljša snabdijevanje elektri?nom energijom jer u Svjetskoj banci procjenjuju da ?e snabdijevanje strujom biti prili?no otežano u narednom periodu. Investicije podrazumijevaju projekte za poboljšanje stanja u Sektoru energetike, dostizanje fiksalne održivosti i podsti?u razvoj privatnog sektora. Do sada je saradnja crnogorske vlade i Svjetske banke ovim sektorom bila veoma dobra. Budu?a saradnja trebalo bi da bude poboljšana i zasnovana na iskustvima ste?enim prilikom realizacije dosadašnjih projekata, kazao je ministar Lukši?.
Finansiranje ovih projekata rezultat su bliske i kontinuirane saradnje Svjetske banke i partnera u Crnoj Gori, kazao je Jan Petar Olters. Crna Gora ima zna?ajan potencijal za razvoj turizma. Prepoznajemo klju?ni zna?aj ove oblasti za ekonomski rast i razvoj zbog ?ega Svjetska banka namjerava da podrži Vladu Crne Gore u uspješnoj izradi i implementaciji objedinjenog pristupa u upravljanju obalnim podru?jem. Cilj je da se smanji degradacija prostora i podrži razvoj visoko kvalitetnog turizma u skladu sa principima zaštite životne sredine. Kontinuirana reforma energetskog sektora od klju?nog je zna?aja u kreiranju politike koja ?e omogu?iti društveno ekonomski razvoj Crne Gore. Investicije koja obuhata projekat u ovoj oblasti treba da pomogne obezbje?enje sigurnog i pouzdanog snabdjevanja stanovništva elektri?nom energijom, kazao je Olters ocijenivši da ?e ja?ati bilateralna saradnja Svjetske banke i Crnogorske vlade. To ?e pomo?i da se ostvare osnovni ciljevi ekonomske politike u Crnoj Gor – pove?anje produktivnosti i osiguranje, održavanje visoke stope rasta i pove?anje prihoda od kojih korist treba da osjeti i veliki dio društva u Crnoj Gori kazao je Olters nakon potpisivanja ugovora sa crnogorskim ministrom finansija.

Održati dinami?an ekonomski rast

Osnovni izazov u kreiranju ekonomske politike u Crnoj Gori je da se obezbijedi okruženje koje ?e podsta?i rast produktivnosti i održivu stopu ekonomskog rasta gledano na srednji i dugi rok, kazao je predstavnik Svjetske banke Jan Peter Olters. Crna Gora ima zana?ajan potencijal i neophodne sastojke da bi održala dinami?nu stopu rasta i osigurala poboljšanje standarda. Klju?ni izazovi su obezbje?enje održivog razvoja turizma, dovoljne koli?ine elektri?ne energije, kvalitetno vodosnabdijevanje. Ekonomski rast u Crnoj Gori podstakli su obnova državnosti, privatizacija i direktne strane investicije uklju?uju?i i promet nepokretnosti, koji ?e ukoliko izostanu komplementarne reforme po?eti da slabi. Upravo ove neuralgi?ne ta?ke crnogorske ekonomije Svjetska banka podržala novim projektima.

Mr.Milovi?

http://www.pobjeda.co.yu/

 

Ma?ari bi gradili crnogorski Dubai u Ulcinju

Ulcinj

Ulcinj

Ma?arska kompanija “Trigranit” najavila je da bi, po uzoru na Dubai, uložila tri milijarde eura u izgradnju ekstravagantnog turisti?kog naselja na Velikoj plaži i uš?u Bojane kod Ulcinja. Kompanija je objavila idejni projekt po kome bi najjužniji dio crnogorske obale bio pretvoren u “europski Dubai”, u svijetu prepoznat po modernim gra?evinama i atraktivnosti turisti?kih i hotelskih objekata.

Velika plaža se prostire na površini oko 1.950 hektara, od ?ega je u državnom vlasništvu oko 1.400 hektara, a ostatak posjeduju privatnici. Projektom Trigranita predvi?ena je izgradnja hotelsko-turisti?kog naselja sa sadržajima koje obuhva?aju samo najmoderniji centri u svijetu.
Trigranit ?iji su vlasnici Šandor ?anji, Piter Mank, Natanijel Rotšild i Šandor Demijan, predvidio je i gradnju hotela (Twin Towers – kule blizanci, na Velikoj plaži.

Bojana

Bojana

Zamišljeno je i prokopavanje novog rukavca Bojane koji bi prelazio kroz novo naselje i ulijevao se u more. Tender za izgradnju turisti?kog naselja na Velikoj plaži bit ?e objavljen narednih mjeseci. Ranije je najavljeno da ?e glavni uvjet za izbor stranog investitora biti partnerstvo sa državom.

Za investiranje u Ulcinj, Veliku plažu i Adu Bojanu zainteresirana je kompanija kraljevske arapske obitelji u Emiratima, ?iji su predstavnici nedavno boravili u Podgorici i objavili da namjeravaju za ulažu u kompleks kod Ulcinja.

Ada Riviera

Ada Riviera

Velika plaža, poznata o svojoj ljepoti, toplom moru i sitnom pijesku, duga je više od 13 kilometara i sastavlja Ulcinj i Adu Bojanu, na kojoj je planirana gradnja luksuznog turisti?kih ljetovališta.

1