Gradona?elnik Ulcinja Gzim Hajdinaga za Republiku o jednogodišnjem mandatu

January 3, 2008   | Intervista / Intervju

Gradimo evropski grad

Prošlo je nešto više od godine od kada ste na ?elu najjužnije crnogorske opštine. Kako ocijenjujete svoj angažman za to vrijeme?
Kada sam stupio na funkciju predsjednika Opštine Ulcinj, našao sam se, slobodno mogu re?i, u nezavidnoj situaciji.Ni jedan planski dokument nije postojao. Ni jedan dokument koji bi omogu?io legalnu gradnju,koji bi doprinio uve?anju budžeta Opštine, niti jedan dokument, kojim bi se mogli legalizovati bespravno sagra?eni objekti. Sada su planski dokumenti i generalni urbanisti?ki plan grada u izradi. O?ekujem da ?emo ve? na po?etku 2008. godine usvojiti generalni urbanisti?ki plan, potom se radi detaljni urbanisti?ki plan, te ?emo nastojati da legalizujemo što ve?i broj bespravno podignutih objekata.
Zadovoljan sam onim što je u?injeno u ovih godinu, mada cijenim da ?e godišnjica moga rada biti 10. aprila, kada sam formirao svoju ekipu i sekretarijate.
Divlja gradnja je akutni problem u svim crnogorskim opštinama. Šta je konkretno ura?eno u borbi protiv nelegalne gradnje i ima li opština snage, i prije svega volje, da se obra?una sa višedecenijskim divljanjem u gra?evinarstvu i planiranju prostora?
– Nepostojanje urbanisti?kih planova, samo po sebi poziva na nelegalnu gradnju. Kao što imamo pravo na život, tako imamo i pravo na gradnju životnog prostora. A u Ulcinju ?e se nakon usvajanja planova po prvi put graditi legalno. Cijene?i da treba da o?uvamo okolinu i životni prostor, suo?ili smo se s velikim problemom divlje gradnje, koji je prisutan u svim crnogorskim opštinama. Još 6. aprila smo pozvali gra?ane da budu naši partneri u suzbijanju divlje gradnje, da prestanu nelegalno da grade, a mi ?emo za uzvrat maksimalno nastojati da legalizujemo što ve?i broj bespravno sagra?enih objekata. Pojedini su se oglušili o naš poziv, te sam morao da pribjegnem nepopularnim mjerama – rušenju objekata. I sada koristim priliku i apelujem na gra?ane da budu naši partneri u veoma važnom zadatku, a to je o?uvanje prirode i dragocjenog životnog prostora.
Imaju?i u vidu da velika investitorska imena najavljuju ?uda u Ulcinju – posebno na lokalitetu Velike plaže, Ade i Valdanosa, kada je izvjesno o?ekivati da ?uda po?nu da se dešavaju?
– Upravo tako – svjetske kompanije su veoma zainteresovane za ulaganja u Ulcinj i obe?avaju ?uda. Ali, nijedno ?udo ne dolazi brzo. Ne?emo se stihijski razvijati, ve? lagano. O?uva?emo prostor maksimalno. Ada, Velika plaža i Valdanos su lokaliteti koji se nalaze na stolovima najmo?nijih svjetskih kompanija – Trigranita, ameri?kih i evropskih kompanija, zatim kompanija iz Arapskih Emirata. Kao predsjednik Opštine, po automatizmu sam ?lan komisije za sva tri tendera, koji ?e vrlo brzo biti raspisani. O?ekujem da ?e se na tender prijaviti najmo?nija svjetska imena. Nedavno sam se vratio iz Dubaia, a uskoro idem i u Abudabi. U Dubaiu su nas uvjeravali da mogu nevjerovatnom brzinom izgraditi vrhunske turisti?ke komplekse na Velikoj plaži. Posebno su fascinirani ljepotom Valdanosa. Svakako ?emo nastojati da ljepotu gradnje koju smo vidjeli tamo prenesemo i u Ulcinj. Nastoja?u, kao ?lan tenderske komisije, da isforsiram projekat poput onog koji je Trigranit u prvoj varijanti predložio. Dakle, bez oblakodera na našim plažama, ve? objekti koji ?e se i geografski uklopiti u naše podneblje, ambijent, pa ?ak i mentalitet. Svakako, to bi se moglo nazvati održivim razvojem, koji ima cilj da o?uva našu ljepotu i netaknutu, divlju prirodu. O?ekujem da ?e naši vitalni resursi, kojih nema nigdje na Mediteranu, biti valorizovani na pravi na?in, te da ?e Ulcinj ponovi biti broj jedan na turisti?koj ljestvici.
Tokom predizborne kampanje i Vi i opozicija ste gra?anima obe?ali povratak maslinade u Valdanosu. Ho?ete li ispuniti to obe?anje?
– Ne znam šta je obe?ala opozicija, jer je i dalje opozicija, te ne može vratiti maslinadu. Znam što sam ja obe?ao i toga ?u se držati. Vlasnici sada mogu da obilaze i održavaju svoj posjed u Valdanosu. Svi koji rade paralelno na povra?aju imovine, rade na štetu vlasnika. Na taj na?in prikupljaju jeftine politi?ke poene, ali oni su kratkog dometa. Narod ?e procijeniti ko iskreno stoji iza projekta i ko ?e obe?anje održati do kraja. I ovom prilikom pozivam sve da se pridruže legalnim institucijama – Opštini i meni kao gradona?elniku, kako bi zajedno ispunili obaveze prema našim gra?anima. Vrlo brzo ?u održati sastanak s bivšim vlasnicima, na kom ?u ih upoznati sa stavovima Vlade, i to je po meni, za po?etak odli?no rješenje. Bivši vlasnici i dalje imaju prava da sudskim putem zadovolje pravdu, a ja ?u ih u svemu podržati.
Dosta buke je bilo i oko budžeta za predstoje?u godinu. Opozicija ih je ocijenila kao krajnje nerealne. Ima li osnova za to?
– Žao mi je što nekima ne odgovaraju naše planirane obaveze, ali se nadam da ?emo ih u dobroj saradnji – prije svega sa gra?anima, uspješno realizovati. ?injenica je da je prvi put nakon 20 godina budžet u ovoj godini bio viši od planiranog, te da u istoj godini bude usvojen budžet za narednu godinu. Planirani i usvojeni budžet Opštine za 2008. godinu iznosi 11 miliona 36 hiljada eura, što je gotovo ?etiri puta više od zate?enog. Možda djeluje dosta optimisti?no, ali siguran sam da ?emo ga realizovati, baš kao ovaj u 2007. godini.
Prioriteti za 2008. godinu?
– Ima dosta projekata, izdvoji?u nekoliko – gradnja mosta na Port Mileni po?inje u maju, zatim otvaranje Limanskog puta koji ?e voditi ka budu?oj marini, po?etak radova ispod bedema Starog grada radi gradnje lu?ice Kaceme, kaldrmisanje centra grada. Zatim druga faza elektrifikacije bulevara Teuta, gradnja zajedni?ke deponije s opštinom Bar – radi se o regionalnom projektu koji finansira Svjetska banka…
Kako vidite Ulcinj za 10 godina?
– Baš onako kako sam govorio u predizbornoj kampanji – kao evropski, mediteranski grad, kome ?emo vratiti duh i svježinu. Na pravi na?in ?emo valorizovati sve ono bogomdano, a da budem iskren do ju?e, svi mi, nijesmo mnogo doprinosili u tom pravcu. Naravno, sada su sve snage usmjerene k evropskom Ulcinju.

Gradona?elnik pod otvorenim nebom u 2008

Gdje ?ete do?ekati Novu 2008. godinu? – I ovu, baš kao i prošlu Novu godinu, do?eka?u na otvorenom sa sugra?anima, prijateljima i gostima. Pod pokroviteljstvom Opštine Ulcinj na Maloj plaži 31. decembra pjeva?e Zanfina Ismajli, Bertan Aslani, Gilji, Edona Laloši, Špat Kasapi i Ksenija Paj?in. S obzirom da ?e nam pjevati dosta zvu?nih imena, imamo informacije da ?e do?i mnogo ljudi sa strane. Za do?ek Nove godine na Maloj plaži izdvojena su sredstva u iznosu od 35.000 eura. Vodilo se ra?una da opštinski budžet bude apsolutno pošte?en, te veliki udio imaju sponzorstva. Prvi put grad je ukrašen zaista svjetski. Koliko ste novca izdvojili za ukrašavanje? – Bi?e izdvojeno od 28 do 30.000 eura. Opštinski budžet pri tom, nije optere?en, jer je grad ukrašen kroz dva sponzorstva – Prve banke Crne Gore i T- coma.

Ne štedim sebe

Imate li želju da se ponovo kandidujete za gradona?elnika najjužnije crnogorske opštine? – Preda mnom su još ?etiri godine u prvom mandatu. Pomirio sam se s ?injenicom da ?e mi polovina mandata pro?i u stabilizaciji zate?ene situacije i kreiranju projekata. Zatim predstoji period kada ?u zajedno s gra?anima osjetiti i na terenu uo?iti, rezultate mog i rada mojih saradnika. Jedno je sigurno, a tako je bilo i na mojoj prethodnoj funkciji, imam veliku želju za radom, ne štedim sebe, optimista sam i uvijeren sam da ?emo uspjeti da realizujemo sve planirane projekte. Znam, da sada, najviše trpi moja porodica, jer sam aktivan gotovo cijeli dan, ali kada rezultati postanu vidljivi, sve je mnogo lakše. ?eka?emo 2011. godinu i tada ?e nam sve biti jasno. O kandidaturi ne odlu?ujem samo ja, ve? i mnogo drugih faktora. Ali svakako, ako procijenim da i dalje treba da budem na usluzi gra?anima, spreman sam da se opet kandidujem.

Ni “dušebrižnici” ne mogu zamjeriti

Kako ocjenjujete ovogodišnju ljetnju turisti?ku sezonu? – Cifre pokazuju da je ovogodišnja sezona bila najuspješnija u posljednjih 20 godina. Moj tim i ja smo na vrijeme po?eli pripreme i preduzeli sve mjere kako bi uklonili što više nedostataka koje smo uo?ili tokom kratkog vremena od kako smo u opštinskoj vlasti. Ulcinj je bio prisutan na svim turisti?kim berzama – u Budvi, Kragujevcu, Sloveniji, Italiji, Berlinu, Be?u, na Kosovu. Zahvalio bih ovom prilikom našim partnerima koji su doprinjeli kvalitetnom turisti?kom marketingu i prezentaciji Ulcinja. Smatram da se kulminacija naše turisti?ke ponude dogodila u Prištini, gdje i oni koji nam ne žele baš najbolje nijesu mogli re?i niti jednu ružnu rije?. A za?udo, nijesu se oglasili ni sa jednom pozitivnom. Ve? sada formiramo tim predstavnika iz sfere turizma, koji ?e djelovati sa nama, kako bi što prije po?eli pripreme za narednu ljetnju sezonu. Ono što nedostaje Ulcinju je hotelski smještaj. Da li ima naznaka da ?e biti gra?eni novi sadržaji? – Ta?no je da nedostaje adekvatan hotelski smještaj. Razlog je što se u Ulcinj godinama nije ništa ulagalo. Mnogi hoteli su privatizovani, ali još u njima nije ništa ura?eno. O?ekujem da ?e ve? naredne godine hotelski kapaciteti biti na višem nivou. Uskoro po?inje s radovima kompanija ”Be?ovi?”, koja je privatizovala hotel ”Mediteran”, zatim „Rokšped” u ?ijem je vlasništvu hotel „Galeb”. Vjerujem da ?e i u hotelima „Otrant” i „Lido” na Velikoj plaži biti unaprije?ena ponuda. Za dvije do tri godine, Ulcinj ?e, siguran sam, mo?i da ponudi širok izbor, visok standard i odgovaraju?i kapacitet, kada je hotelski smještaj u pitanju. Nadam se da ?e se vratiti elitni turizam i stari gosti. O?ekujem, vrlo brzo, da kao nekada Ulcinj opet dobije primat najja?e turisti?ke destinacije u Crnoj Gori.

Suzana Gani?www. republika.cg.yu/

2