Ulcinjski Parlament odložio usvajanje nacrta odluke o naknadi za ure?enje gra?evinskog zemljišta

January 29, 2008   | Politika

Vlast bez kvoruma
Ulcinj – Koalicija “Za evropski Ulcinj” (DUA, DPS i SDP) i Partija demokratskog prosperiteta, koji ?ine aktuelnu ve?inu u ulcinjskom parlamentu, ju?e nijesu imali dovoljan broj odbornika da bi izglasali nacrt odluke o naknadi za ure?enje gra?evinskog zemljišta, pa je predsjednik SO Muhamet Nika odložio usvajanje tog akta za naredno zasjedanje.
Opozicija je prethodno napustila sjednicu ne žele?i da vladaju?oj ve?ini ?ini kvorum.
Nakon što bude usvojena u parlamentu, odluka o naknadi za gra?evinsko zemljište bi?e podvrgnuta jednomjese?noj javnoj raspravi, a potom ponovo vra?ena odbornicima na usvajanje.
Odbornik “Force” Nazif Cungu ocijenio je na po?etku više?asovne rasprave da je nacrt odluke loše pripremljen, te da bi ga zbog toga trebalo povu?i sa dnevnog reda.
On je istakao da bi Ulcinj, kada su u pitanju naknade za gra?evinsko zemljište, mogao da se ugleda na Budvu, Bar ili Podgoricu.
– Podgorica investitorima u naknade za gra?evinsko zemljište ura?una i njihova ulaganja u infrastrukturu. I u Ulcinju imamo slu?ajeva da se mještani sami organizuju i grade puteve, trotoare i kanalizacije. Logi?no bi bilo da Opština brine o tome i da te investicije budu dio predvi?enih naknada – kazao je Cungu.
Ljui? Škrelja (DPS) rekao je da bi nacrt trebalo usvojiti i omogu?iti javnu raspravu.
– Ova odluka ne štiti nikoga. Neka sve današnje diskusije budu sastvani dio javne rasprave, nakon ?ega ?emo opet ovdje otvoriti raspravu. Ne vidim da je bilo šta tu sporno – ocijenio je Škrelja.
Nacrtom odluke, Ulcinj je podijeljen na pet zona. U prvoj zoni naknada po kvadratu za stambene objekte iznosi 54 eura, a za poslovne 108, u drugoj taj odnos je 42 prema 88 eura, u tre?oj 36 prema 72, u ?etvrtoj 24 prema 48 i u petoj 18 naspram 36 eura.
Odbornik “Force” Džaudet Cakuli kritikovao je što su svi hotelski kapaciteti na prostoru opštine, svrstani u petu zonu, naglasivši da bi to trebalo da bude eksluzivna zona.Xhaudet Cakuli-ForcaXhaudet Cakuli-Forca
Hajro Hajdari iz DS kazao je da je neprihvatljiv stav “da se za objekte koji su ve? u izgradnji ili je gradnja po?ela bez pribavljenog odobrenja, zbog devastacije prostora, naknada uve?ava za 30 odsto”.
– Time otvaramo prostor za neregularnu legalizaciju nezakonito izgra?enih objekata i zato bi trebalo izbrisati taj stav – kazao je Hajdari.
Kada je Nika na glasanje stavio predlog “Force” o povla?enju te ta?ke sa dnevnog reda, opzicija je napustila salu.
– Ovo je bježanje od odgvornosti – poru?io je Škrelja opoziciji.
Nakon polusatne pauze, Skupština je bez opozicije okon?ala raspravu i o predlozima odluka odluka o komunalnom redu i održavanja javnih parkirališta. Nastavak zasjednaj na kome ?e odbornici glasati o te tri ta?ke dnevnog reda, Nika ?e saopštiti nakon sastanka sa šefovima odborni?kih klubova.

S.ADROVI?

OPOZICIJA TRAŽI VE?I BROJ RATA
Odbornici opozicije nezadovoljni su i stavom da se naknada može platiti u tri rate s tim što bi posljednja uplata bila najkasnije šest mjeseci nakon zaklju?enja ugovora.
– U pitanju su velike sume i ve?ina mještana ne?e mo?i da plati cijeli iznos za svega šest mjeseci. U nekim drugim gradovima, te naknade idu ?ak i na 90 rata – kazao je odbornik “Force” Fuad Hadžibeti.