Ljulj?uraj na ?elu OIK-a

February 12, 2008   | Lajmet / Vijesti

Ulcinj – Odbornici ulcinjskog parlamenta usvojili su ju?e ve?inom glasova i bez mnogo rasprave odluke o komunalnom redu, uslovima i na?inu organizovanja djelatnosti i održavanja javnih parkirališta, i nacrt odluke o naknadi za ure?enje gra?evinskog zemljišta.
Prije usvajanja, predsjednik SO Muhamet Nika konstatovao je da su diskusije o tim ta?kama iscrpljene na prethodnoj sjednici na kojoj je dogovoreno da se o njima glasa kada aktuelna ve?ina bude imala kvorum.
Skupština nije uvažila zahtjev opozicije da zbog toga ?što ve?ina nije imala kvorum, a time ni legitimitet da zaklju?i diskusije” ponovo otvori raspravu o tim ta?kama”.
Kako je navedeno u obrazloženju, odlukom o komunalnom redu ure?uju se opšti uslovi koriš?enja, ?uvanja i održavanja komunalnih objekata i ?isto?e, ure?enja grada i prigradskih naselja.
Odlukom su sistematski i jasno nabrojane kaznene odredbe tako da ?e nov?anom kaznom od 20-strukog do 100-strukog iznosa minimalne cijene rada, pored ostalih, biti kažnjena pravna lica ili preduzetnici koji kre?e fasade, boje balkone, vrata i prozore i izvode radove na spoljašnjim djelovima stambenih zgrada suprotno stavovima odluke, koji na fasadama lijepe propagandni materijal, polivaju vodu, bacaju otpatke ili bilo kakve druge predmete sa balkona, terase i prozora, vješaju ili izlažu rublje, tepihe i sli?no na djelovima zgrade okrenutim ka ulici.
Odlukom o uslovima i na?inu organizovanja djelatnosti i održavanja javnih parkirališta, pored ostalog, na javnim parkiralištima i drugim javnim površinama zabranjuje se pranje, popravka, parkiranje i ostavljanje neregistrovanih, neispravnih i havarisanih vozila i postavljanje ograda ili sli?nih prepreka.
Nakon redovne, odbornici su ju?e održali i vanrednu sjednicu SO na ?ijem dnevnom redu je bio samo izbor i imenovanje opštinske izborne komisije. Ve?inom glasova, za predsjednika OIK- a, izabran je Pjeter Ljulj?uraj(DUA) a za sekretara Feriz ?erani? kao nezavisni ?lan. Njihovi zamjenici su Mejreme Sulji?(DUA) i Rajko Filipovi?(DPS).

S.A

Svi za Crnu Goru

Odbornik DPS Božidar Bašovi? kazao je da ta partija ne?e ustupiti mjesta u OIK-u pripadnicima drugih partija, ?posebno ne onih koji ne uvažavaju Crnu Goru i koji su glasali protiv nje na referendumu”, što je izazvalo žestoke reakcije odbornika SNP, Srpske liste i DJA koji nemaju svoje predstavnike u OIK- u.
Andrija ?etkovi?(SNP) kazao je da bez obzira što je njegova partija bila za zajedni?ku državu, nije neprijatelj Crne Gore.
– Svi Androvi?i su glasali za ovu državu i ti je ne voliš ništa više od mene – uzvratio je Bašovi?u Dušan Androvi?(SL).
Ali Doda(DJA) je kazao da su to teške rije?i i da njegova partija nije neprijatelj Crne Gore,Jakup Murati dok je Jakup Murati(Forca) naglasio da je ta partija privrženost državi pokazala na referendumu.
Bašovi? je pojasnio da nije pominjao neprijatelje naglasivši da se podrazumijeva da je to rekao u politi?kom kontekstu.

www,vijesti.cg.yu/