Opipavaju interesovanje za Adu

February 12, 2008   | Turizmi / Turizam

velipoja,shengjini,dhkodra,Podgorica(MINA-BUSINESS)- Crnogorsko Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine pozvalo je ju?e zainteresovane me?unarodne investitore sa iskustvom da urade predtendersku procjenu za gradnju i kasnije upravljanje brend-nejm prirodnim turisti?kim kompleksima na jadranskoj obali.
Kao podru?je za razvoj kvalitetnog turizma, izme?u ostalih je prepoznato ostrvo Ada Bojana.
Crnogorska Vlada, koja je vlasnik cjelokupnog ostrva površine 520 hektara, namjerava da zaklju?i ugovor o dugoro?nom zakupu oko 100 hektara, sa davanjem prava na razvoj i upravljanje tim viskokokvalitetnim turisti?kim kompleksom koji nudi mogu?nosti za odmor i rekreaciju.
Vlada je, kakao se navodi u konkursu, raspoložena da razmotri i pregovara i o zakupu cjelokupnog ostrva, u slu?aju da zakupac smatra da je za njega prednost da održi Park prirode od oko 350 hektara bogat biodivrezitetom, a koji ?e ?initi dio ukupnog poslovanja cijelim kompleksom.
Površina od 480 hektara ostrva Ada, predstavljena u ponudi, nedirnuta je i jedinstvena lokacija na crnogorskoj obali, koja pruža mogu?nosti za potencijalne investitore i gra?evinare, brend-nejm investitore, kao i budu?e turiste.
Regionalnim Master planom za region Ulcinja predvi?en je razvoj visokokvalitetnog turizma, kao i izgradnja 2,5 hiljada hotelskih kreveta na Adi Bojani u zavisnosti od vrste kompleksa koji ?e se graditi.
Predvi?eno je da kompleks ima jedan ili više hotela, projektovanih i koji ?e funkcionisati u skladu sa me?unarodnim standardima od ?etiri do pet zvjezdica, a kojima ?e upravljati dobro poznati brend-nejm me?unarodni turisti?ki operateri.
Bi?e, kako je objašnjeno, razmotrena i mogu?nost gradnje vila i rezidencijalnih oblika smještaja za dugoro?ni zakup, kao dijela jednog integralnog plana, koji ?e uklju?ivati i odgovaraju?e zemljište za gradnju objekata za rekreaciju i odmor.
Vlada, kao alternativu dugoro?nom zakupu, zadržava pravo da do po?etka druge faze razmotri i realizuje džoint ven?er model, ukoliko je on u interesu države i gra?ana.