Zaštitite Port Milenu

February 13, 2008   | Turizmi / Turizam

Port Milena ulqinUlcinj – NVO “Zeleni korak” i “Bojana” pozvali su turisti?ku inspekciju da utvrdi da li hoteli i privatni pansioni koji ispuštaju otpadne vode u Port Milenu imaju upotrebnu dozvolu za rad, a glavnog inspektora Boža Vu?ekovi?a da obaveže sve zaga?iva?e tog kanala na koriš?enje filtera na ispustima mini-sistema za pre?iš?avanje.
– Podržavamo aktivnosti Turisti?ke inspekcije koja kontroliše djelatnosti turisti?kih i ugostiteljskih objekata.
Ono što najviše zabrinjava Ulcinjane i mnogobrojne turiste, svakako je stanje na Port Mileni, pa vas pitamo da li hoteli i privatni pansioni koji ispuštaju vode u kanal imaju upotrebne dozvole za rad – isti?e se u dopisu dviju ulcinjskih NVO upu?enom Vu?ekovi?u.
Dodaje se da je otežavaju?a okolnost to što sticajem okolnosti samo Ulcinj kao primorska opština nije uklju?en u regionalni sistem rješavanja otpadnih voda.
– S obzirom na to da nadležne državne institucije ne preduzimaju potrebne mjere da se ublaži ili sanira štetno i negativno dejstvo ispuštanja otpadnih voda, uklju?uju?i i opasni otpad smatramo da bi vi trebalo da obavežete sve zaga?iva?e Port MIlene da postave ispuste na filterima i izrade mini-sisteme za pre?iš?avanje koji se danas koriste u svijetu – kaže se u dopisu koji su potpisali predsjednici tih NVO Dželal Hodži? i Miomir Lekovi?.
U saopštenju se sugeriše da bi uporedo sa tim aktivnostima poželjno bilo tokom februara inicirati organizovanje zajedni?kog sastanka menadžera i vlasnika objekata koji ispuštaju otpadne vode u Port Milenu i predstavnika državnih organa i institucija radi iznalaženja na?ina za rješavanje problema nekad najve?eg mrestilišta ribe na južnom Jadranu.

S.A.