Stiže “vrela” sezona u Crnu Goru

February 15, 2008   | Turizmi / Turizam

Meðunarodna turisticka berza i sajam turizma u budvi nagovijestili rekordnu turisticku žetvu ove godine u Crnoj Gori

Osnovne karakteristike ovogodišnje, 17. po redu Me?unarodne berze i Sajma turizma u Budvi jesu održavanje ovih manifestacija mnogo ranije nego svih prethodnih a na njima je u?estvovao rekordan broj izlaga?a i posjetilaca, a ponuda i tražnja turisti?kih programa bila je iz 11 zemalja. Programi ovogodišnjeg METUBES-a bili su brojniji i sadržajniji nego svih prethodnih. Dogovoren je ve?i obim poslova i zaklju?en rekordan broj ugovora. Sve to nagovještava “vrelo” turisti?ko ljeto u Crnoj Gori ove godine.
Država Crna Gora, njena Vlada i Ministarstvo turizma, uz turisti?ku privredu i druge subjekte koji uti?u na kreiranju turisti?kog proizvoda, obe?avaju da ?e kvalitet ponude ove godine biti na ve?em nivou nego svih prethodnih. Ve? završeni i planirani poslovi na objektima infrastrukture – saobra?ajnica, vodovoda, elektrifikacije, renoviranih i novoizgra?enih smještajnih kapaciteta, potvr?uju opravdanost takvih najava i o?ekivanje novih rekorda.
– Do sada ugovoreni aranžmani sa hotelijerima i drugim partnerima iz Crne Gore ulivaju optimizam da ?emo ovoga ljeta imati dobar promet prema ovoj destinaciji koja je u našoj ponudi prisutna ve? jednu deceniju. Prošle godine smo ovamo doveli skoro 20 hiljada ?eških turista, a ove ?e ih biti više od 25 hiljada, rekao je vlasnik ?eškog turoperatora “Kovotur-plus” iz Ostrave, gospodin Jiri Hajek. Naše ovogodišnje programe prema Crnoj Gori realizova?emo u saradnji sa našom aviokompanijom ?SA i sa “Montenegroerlajnzom” sa kojim smo dogovorili ?artere sa ?etiri ?eška aerodroma na Tivat.
Avionski prevoz koristi?e više od 70 posto naših turista, dok ?e oko 20 procenata u Crnu Goru sti?i našim organizovanim prevozom autobusima, a ostali ?e sti?i u sopstvenom aranžmanu i željeznicom. Za ovo ljeto najve?i broj kapaciteta zakupili smo na podru?ju Budve, zna?ajne kapacitete imamo u barskoj opštini, a najzna?ajnije pove?anje zakupa za ovu sezonu ima?emo u hotelima “Ulcinjske rivijere”, kazao je Hajek.
Me?u inostranim u?esnicima berze i Sajma turizma u Budvi bila je Turisti?ka agencija “Škodra” iz Skadra, koja je prva iz Albanije po?ela da dovodi turiste u Crnu Goru prije desetak godina. Njen vlasnik Sokolj Hodža izuzetno je zadovoljan dosadašnjom saradnjom sa partnerima iz naše zemlje, gdje iz godine u godinu dovodi sve više albanskih turista.
– U našoj ponudi programe za Crnu Goru imamo tokom ?itave godine. Ne štede?i broj turista u toku zimske sezone, dok u ljetnjim mjesecima ovamo dolaze oni sa dubljim džepom. U ostalom periodu godine svakog vikenda nudimo izletni?ki program, ne samo iz Skadra, nego i ostalih gradova Albanije. Ove godine o?ekujemo rekordan broj turista, kaže Hodža, naglasivši da je naro?ito pove?an interes albanskih turista za putovanje u Crnu Goru u vansezonskom periodu – u jesenjim i prolje?nim mjesecima.
– Ovdje u Budvi imali smo kontakte i sa partnerima iz drugih zemalja. Jer pored toga što smo obnovili ugovore sa starim partnerima iz Budve “Adriatik ekspresom”, “Alfa tursom” i “Glob turom” mi smo ugovorili poslove i sa drugim agencijama i hotelijerima iz ?eške, Rusije, Srbije, što potvr?uje internacionalni karakter i zna?aj ove manifestacije koja je ove godine blagovremenije organizovana, zaklju?io je vlasnik “Škodra” agencije iz Skadra.
Uz izlaga?e realizacijom ove manifestacije zadovoljni su i doma?ini. Rajko Bujkovi?, izvršni direktor Jadranskog sajma istakao je da je ovo bila najuspješnija berza do sada organizovana u Budvi.
– Svi programi, kojih je bilo više nego ikad, uspješno su realizovani. Sve što se doga?alo na ovom susretu turisti?ke ponude i tražnje iz 11 država potvrdilo je opravdanost pomjeranja termina održavanja METUBES-a, što je naišlo na odobravanje, pa i oduševljenje svih u?esnika. Imali smo posebno dobru posjetu profesionalaca iz regiona što je od naro?itog zna?aja za nas, kazao je Bujkovi?, naglasivši da METUBES sve više postaje epicentar susreta i dogovaranja kreatora turisti?kih tokova, ne samo sa podru?ja Crne Gore, ve? i ?itavog regiona. To su potvrdili i brojni skupovi i njihova posje?enost, uprkos tome što su se svih dana berze i sajma paralelno održavale brojne prezentacije, nau?ni skupovi, okrugli stolovi i razna takmi?enja…

Duplo više turista iz Rusije

Savica Marti?, rukovodilac predstavništva “R-tursa” iz Moskve u Crnoj Gori na kraju budvanskog sajma i berze nije krila zadovoljstvo i osjetno ve?i optimizam nego svih godina ranije iako je prethodnih godina bila u prilici da najavljuje zna?ajno pove?anje poslova u novoj sezoni.
– Prošle godine iz Rusije i drugih zemalja bivšeg SSSR posredstvom “R-tursa” u Crnoj Gori je boravilo više od sto hiljada turista. U 2008. sude?i po do sada sklopljenim ugovorima mogu najaviti novi rekord. Usu?ujem se re?i da ?e se ta brojka ove godine skoro udvostru?iti, saopštila je gospo?a Marti? i dodala da ?e ovoga ljeta turiste u Crnu Goru ovaj renomirani turoperator prevoziti avionima ruskih kompanija i “Montenegroerlajnza”. Naši ?arteri ?e, kao i lani, letjeti iz Moskve, Sant Petersburga, Kijeva i Minska, a bi?e i nove destinacije Jekaterinburg, Voronjež… Mi ?emo u?initi sve da svaki naš turista bude zadovoljan, a na optimizam da ?e naši gosti biti zadovoljniji navodi nas i pripremljenost naših partnera koji su zna?ajno osvježili svoju ponudu.

Nikola Perkovi?

www.pobjeda.cg.yu/