Ulcinjski turizam se polako vra?a na pozicije koje je imao prije 20 godina

February 15, 2008   | Turizmi / Turizam

Hoteli puni duže od sedam mjeseci

Na berzi i sajmu turizma u Budvi bila je zna?ajno zastupljena “Ulcinjska rivijera” sa svojom ponudom za sezonu 2008. godine. Prezentirana je ponuda naturisti?kog kompleksa Ada sa 550 kreveta i dva hotela na Velikoj plaži ukupnog kapaciteta 950 kreveta. Hotel “Olimpik” sa 250 ležajava ima i bazen, saunu i sportske sadržaje, tako da je osposobljen za rad tokom ?itave godine. Zna?ajnije je osvježena ponuda u “Belviju”, pa je ponuda ovog preduze?a ve? ove zime naišla na zna?ajniji interes na tržištu. Ovih dana kapaciteti hotela “Olimpik” nisu bili dovoljni da prihvate sve one koji su željeli da tu borave. Radi se uglavnom o sportskim ekipama. Zato je aktiviran i dio kapaciteta hotela “Belvi”, gdje je paviljon “Cer” popunjen 50 posto.
– Ve? možemo da ra?unamo sa 20 procenata boljom popunjenoš?u naših kapaciteta u ovoj godini u odnosu na prošlu kada smo tako?e imali veoma dobru popunjenost. To kažem na osnovu ve? zaklju?enih izvanrednih ugovora sa partnerima iz ?eške, Poljske, Njema?ke, Rusije… Predstoji nam predstavljanje ponude na sajmovima turizma u Pragu, Beogradu i Berlinu. Bi?e to prilika da potvrdimo dogovorene aranžmane sa jednim brojem partnera i da sa još nekima zaklju?imo nove i na taj na?in zaokružimo ovogodišnju ponudu, kaže Miomir Jakši?, ste?ajni upravnik HTP “Ulcinjska rivijera”. On pri tome podsje?a da je “Ulcinjska rivijera” prethodnih sezona bilježila porast prometa od oko 25 procenata godišnje.
Trenutno radi samo hotel “Olimpik” koji ?e biti popunjen sve do 5. marta, što potvr?uje da smo uspjeli da zna?ajno produžimo turisti?ku sezonu, za oko dva mjeseca. Ve? je organizovane grupe gostiju o?ekujemo od prvih dana maja, a do tada ?emo raditi na “umivanju” naših objekata na Velikoj plaži i Adi. Kompleks na Adi primi?e prve ovogodišnje goste 9. maja kada nam stižu turisti iz Njema?ke posredstvom turoperatora ITS i “Obena”, isti?e Jakši?, napominju?i da se ve? može govoriti o vra?anju ulcinjskog turizma na pozicije koje je imao prije dvadesetak godina. To zna?i da je popunjenost hotelskih kapaciteta duži od sedam mjeseci, a ve? ove godine o?ekujemo da ?e popunjenost naših kapaciteta premašiti 210 dana.

Tender za “Olimpik” i “Belvi” do kraja godine

Savjet za privatizaciju je donio odluku da u toku 2008. godine po?ne sa privatizacijom HTP “Ulcinjska rivijera”. To zna?i da ?e u toku ove godine biti raspisan tender za hotele “Belvi” i “Olimpik”, odnosno ve?inskog paketa akcija države i državnih fondova. Kada je Ada u pitanju tu je predvi?en jedan poseban režim privatizacije. Naime, nastoja?e se da se na?e odgovaraju?i partner za zakup na period od 20 do 30 godina uz ulaganje u opremanje i rekonstrukciju kompleksa sa 2.500 kreveta, kaže Jakši?.

“Galeb” i “Otrant” ?ekaju studije za lokacije

Novi vlasnik hotela “Galeb” namjerava da napravi hotel sa pet zvjezdica. Nažalost, ono što je poseban problem u Ulcinju ne postoje planovi, pa je to investitora omelo da startuje sa radovima. On se obratio Savjetu za privatizaciju i u toku je usvajanje tendera za izradu studije za lokaciju. Tako da je neka realnost da se to sve završi do oktobra ove godine. Do tada ?e se valjda stvoriti uslovi da investitor može da krene sa realizacijom svoje namjere. Isto važi i za hotel “Otrant” ?iji vlasnik tako?e ?eka na izradu studije lokacije pa da nastavi sa investiranjem. Zbog toga se ve? sada isto traži i za novog vlasnika hotela “Lido”, kaže Miomir Jakši?.

N. Perkovi?

www.pobjeda.co.yu