Sastanak Force i Bosnjacke Stranke u Ulcinj

February 23, 2008   | Lajmet / Vijesti

Sastanak Force i Bosnjacke StrankeTakimi Forca me Partinë Boshnjake

Në takimin e udhëheqësve të Forcës dhe Partisë Boshnjake, ne Ulqin është biseduar për bashkëpunimin e këtyre dy partive në lidhje me të gjitha problemet ku ekzistojnë interesa të përbashkëta.

Posaçërisht janë potencuar pyetjet mbi përmirësimin e statusit e popujve pakicë dhe pjesëmarrjen e tyre në të gjitha nivelet e qeverisëse.

Është treguar nevoja e përforcimit të ingerencave të vetëqeverisjes lokale dhe pjesëmarrjen e tyre më e madhe në menaxhimin e resurseve ekonomike e sidomos në rrethinat ku jetojnë përfaqësuesit e popujve pakicë, të cilët deri tash, për shkak të mos investimeve dhe centralizimit, ishin të njohura si vende ekonomikisht të pazhvilluara.
Është biseduar për modalitetet e bashkëpunimit të mundshëm në të gjitha aspektet të cilat kanë të bëjnë me mbrojtjen e drejtave të popujve pakicë, përfshirjen e pakicave, projektet më rëndësi politike, ekonomike dhe kulturore për popujt pakicë.
Temë e posaçme e bisedime ishte pjesëmarrja e tyre dy partive në fushatën e zgjedhjeve presidenciale ne Mal të Zi, ku gjithashtu është akordua një bashkëpunim i mundshëm në përkrahjen e një kandidatit i cili në programin e tij do të ketë arritjen e qëllimeve vitale, statusit dhe gjendjes së pakicave ne Mal të Zi.
Në takim kanë marrë pjesë në emër të “Forcës” kryetari Nazif Cungu, nënkryetari Genc Nimanbegu dhe anëtari i këshillit qendrorë dr Nail Draga e në anën tjetër në emër të Partisë Boshnjake kryetari Rafet Husoviq, zëdhënësi Suljo Mustafiq dhe anëtarë i kryesisë Munib Li?ina
Shërbimi informativ i Forcës
Sherbimi informativ i partise Boshnjake

Sastanak Force i Bosnjacke StrankeUlcinj:22.02.2008

Na sastanku rukovodilaca Force i Bošnja?ke stranke, u Ulcinju, razgovarano je saradnji dvije partije u vezi sa svim pitanjima oko kojih postoje zajedni?ki inteesi.
Posebno su potencirana pitanja poboljšanja statusa i položaja manjinskih naroda i njihovog djelotvornijeg u?eš?a na svim nivoima vlasti.

Iskazana je i potreba ja?anja ingerencija lokalne samouprave i ve?em u?eš?u lokalne zajednice u gazdovanju privrednim resursima, pogotovo u sredinama gdje u ve?em broju žive pripadnici manjinskih naroda, a koje su do sada, zbog neulaganja i centralizacije, bile prepoznatljive po ekonomskoj nerazvijenosti
Razgovarano je o modaletitima mogu?e saradnje na svim aspektima koji se ti?u zaštite manjinskih prava, zastupljenosti manjina, te projekata od politi?kog, obrazovnog, ekonomskog i i kulturnog zna?aja za pripadnike manjinskih naroda.
Posebna tema razgovora bilo je u?eš?e dviju partija u predstoje?oj kampanji za predsjedni?ke izbore, gdje je ,tako?e, dogovorena mogu?a saradnja i podrška politi?kom programu i kandidatu u ?ijem se djelovanju prepozna ostvarenje vitalnih interesa, statusa i položaja manjinskih naroda u Crnoj Gori.
Sastanku su, u ime »Force« prisustovali predsjednik Nazif Cungu, potpredsjednik Genc Nimanbegu, ?lan predsjedništva dr Nail Draga,a
u ime Bošnja?ke stranke predsjednik Rafet Husovi?, portparol Suljo Mustafi? i ?lan pedsjedništva Munib Li?ina,

Informativna služba Forca –Ulcinj
Informativna sluzba BS

Autor Iliriana Sula