Ulci? – Czarnogóra

April 2, 2008   | Turizmi / Turizam

Ulqin / Ulcinj - CzarnogóraUlci? – Czarnogóra

Ptak migruj?cy który wybiera? the uroczy Adriatycki na swój sposób the d?d?ownica po?udnie odpowiada? the pytanie jak adriatycki: Dok?d linia brzegowa gubi? swój eskorta, tamte ampu?a i Long Island, dok?d the wysoka góra crags, cz?sto gwa?towny i ja?owy, pochodzi? i w depresja i delikatny wzgórze, i wtedy w szeroki nizina poprzek?ada? whith rzeka i jezioro, dok?d the ro?lina ?ycie rosn?? zwarty i rozprzestrzenia? the morze zwarty, zatrzymywa? unikalny, d?ugi, piaskowaty beaches- który by? dok?d ULQINI by?.
W the szeroki rozleg?o?? the kula ziemska ten miasteczko zakrywa? malutki punkt na the skrzy?owanie the lampas mi?dzy longitudes 19′ 8 (wioska Fraskanjel) i 19′ 23 (Stary Ulqini- wyspa Kruç) wschód, i szeroko?? 41′ 50 (Ada e vogel) i 42′ 5 (Kozjaku i vogel) pó?noc. Rzym znaczy? ?e the wielki czerwony pi?ka wysy?a? swój ciep?y promie? Ulqini pod the ten sam k?t który ono robi? Barcelona i Rzym.ulcinj_maps
Ulqini k?ama? na kraw?dzi podzwrotnikowy strefa the Europejski ?ródziemnomorski i mie? the Adriatycki wariant the ?ródziemnomorski klimat i podzwrotnikowy ro?linno??. Ono mie? mnóstwo ?wiat?o i ciep?o, 2,700 godzina ?wiat?o s?oneczne rok. W ?agodny zima the ?redni lotniczy temperatura w the zimny miesi?c, Luty, by? 7.1′ C. Ono ?nieg bardzo rzadko, i gdy ono robi? ono by? istny przygoda dla the populacja. Wiosna przychodzi? tutaj wcze?nie i by? ciep?y i ciep?y, jesie? t?skni?, ciep?y i bogaty, i lato i suchy.
Ulqini móc dosi?ga? ziemia i morze i po?rednio powietrze. The pobliski lotnisko by? Tivat (85 km.), Podgorica (95 km.), i Dubrovnic (152 km.). Droga (25 km) ??czy? ono z swój zamkni?ty s?siad, the miasteczko i the port Tivari. The droga biega? obok the morze, przez malowniczy wie?, podró?nik-turysta dla uroczy wakacje.

Przez Tivari stacja kolejowa, Ulqini mie? zosta? cz??? the kolejowy sie? Montenegro Jugos?awia i Europa. Swój schronienie i the morze ??czy? ten teren z the schronienie i miasteczko wzd?u? the Adriatycki Morze i ?wiat.The wej?cie the miasteczko by? nieco niezwyk?y, tak jakby the gospodarz obraca? jego plecy na jego wielki mi?o??, the morze, jego go?? niecierpliwy i kardyna? powitanie. The denny przód, morze, Stary Miasteczko i pla?a opuszcza? dla nowy przyjemny niespodzianka.

 Gravura e UlqinitHistoria miasta Ulcinia
Antyczny Colchinium zosta? Olcinium w the antyczny wiek ANTYCZNY, gdy the Romans wzi?? ono od the illyrian plemi? Olciniates (163 163). Pod ten imi? ono spotyka? w pisa? ?ród?o pierwszy raz w Pliny the Starsza osoba, w Naturalis Historia, i tak?e mantioned Titus Livius.Under Romans Ulqini zosta? warowny oppdium-civium romanorum, i opó?niony municypium miasto z ja?? rz?d
Ulci? ma przynajmniej 2000 lat pod nazw? Olcinium. Tutaj jeszcze ?yj? opowiadania o starych arabskich piratach, którzy przewozili czarnych niewolników z Afryki. Jeden ze statków rozbi? si? u wybrze?y Ulcinia i oswobodzeni niewolnicy zamieszkali w mie?cie, a ich potomkowie ?yj? tu do dzi?.
Ulci? jest jednym z najstarszach miast na Adriatyku. Ilirskie groby, znalezione w Zogaju, przedmie?ciu Ulcinia, pochodz? z epoki br?zu. Ulci? prawdopodobnie za?o?yli w V w. p.n.e. Grecy, koloni?ci z Kolchidy. Poeta Apoloniusz z Rodosu wspomina kolonizacj? z Kolchidy. W III w. n.e. Ilirowie zamieszkiwali te tereny i pod wp?ywem Greków budowali wielkie mury. W ?redniowieczu by?o tu pa?stwo pod nazw? Zeta, w którym by?o, jak powiadaj?, tyle cerkwi, ile dni w roku. Stare mury na miejscu dzisiejszego Starego Ulcinia s? ?ladami najstarszego na tym terenie osiedla i najstarsz? budowl? tego typu we wschodniej cz??ci Adriatyku. Stara nazwa Colchinium zosta?a zmieniona na Olcinium w czasie kiedy Rzymianie przej?li miasto od plemienia Olciniatów. W czasach rzymskich Ulci? otrzyma? prawa miejskie. Z tego czasu pozosta?y mury, które si? odró?niaj? od murów ilirsko-greckich mniej z?o?on? konstrukcj?.

liczne cerkwie. Po upadku Cesarstwa Serbskiego alba?skie rodziny Balszaj i Wenice walczy?y o w?adz? w mie?cie. Balszaje zwyci??yli, a w Starym Mie?cie pozosta?a z tego okresu interesuj?ca wie?a Balszaj. W roku 1405 miasto zaj?li Wenecjanie i rz?dzili w nim 150 lat. W tym czasie miasto otrzyma?o unikalne wschodnio-adriatyckie pi?tno: charakterystyczne pa?ace, cerkwie, ko?cio?y i place. W roku 1571 Otoma?scyguri në kala_ulqin Turcy przej?li miasto i wtedy Ulci? ponownie si? zmieni? – otrzyma? nowy orientalny wygl?d, który zachowa?W VII w., po podziale Cesarstwa Rzymskiego, Ulci? zosta? cz??ci? prowincji Prevalis pod administracj? Cesarstwa Bizantyjskiego. Od XII-XIV w. Ulci? by? cz??ci? Cesarstwa Serbskiego. W tym czasie s? budowane do dnia dzisiejszego. Zbudowano Meczet Paszy (1719), G?ówny meczet (1728), Górski meczet (1783), oraz wiele ?a?ni tureckich. Szczególnie ciekawa jest wie?a zegarowa (1754).

Ruiny Ulcinia, tego z rzymskich czasów wida? pod wod? na g?eboko?ci ok. 2m. Miasto zosta?o zatopione w 2. wieku p.n.e. po mocnym trz?sieniu ?iemi.

Saht KullaCiekawy jest te? i targ owocowo-warzywny w centrum Ulcinia, gdzie mo?na zobaczy? Albanki w strojach narodowych i pog?aska? osio?ka. Targ jest najlepszy w pi?tek i we wtorek. Obok s? stoiska z pami?tkami i ro?nymi fata?aszkami.Podczas the rok the Alba?ski niezale?no?? ruch, the Liga Prizren, Ulqin wraz z Shkodra, zosta? the ostro?? Alba?ski opór Otoman, Czarnogórzec, i zachodni Europejski wojsko. The Alba?ski populacja ?apa? mi?dzy the Czarnogórzec i Europejczyk w?adza wojsko na jeden strona, che by? tam the postanowienie the Kongres Berlin (1878), che zgadza? si? Ulqin Montenegro, i the Otoman, che odmawia? z the decyzja. Po Tym Jak the ruch oporu t?umi?, Ulqin, wraz z the Alba?ski ludno?ciowy region Plav, Guci, Podgorica, Tivar (Bar), Berana (Ivangrad), zosta? cz??? the Ksi?stewko Montenegro w 1880. Alba?czyk wci?? zawiera? the wi?kszo?? the populacja w Ulqin, pomimo the nacisk od the Czarnogórski re?im.

MIGUEL DE SERVANTES BY? W ULCINIU
Stare Miasto w Ulcinju jest jedn? z najstarszych twierdz na Adriatyku. Ta wspania?a twierdza by?a zawsze nara?ona na napady korsarzy i innych rozbójników. Legenda powiada, ?e po bitwie pod Lewantem w 1571 roku w czasie, kiedy Ulcinj by? pod w?adz? tureck?, Hiszpan Miguel de Servantes by? przez pi?? lat wi?ziony w starogradzkiej twierdzy w Ulcinju. Po bitwie pod Lewantem korsarze znale?li listy pisane do króla hiszpa?skiego, w których by?a mowa o awansowaniu Miguela de Servantesa. Pomy?leli, ?e Servantes pochodzi ze znamienitego hiszpa?skiego rodu i za??dali za niego ogromnego wykupu. Niestety jego rodzina ani przez pi?? lat nie by?a w stanie zebra? pieni?dzy. Mimo to, Servantes zdo?a? wróci? do Hiszpanii, gdzie potem napisa? ,,Don Kichota”. W Ulcinju jeszcze do dzi? miejsce, gdzie sprzedawano niewolników, nazywaj? Placem niewolników, albo Placem Servantesa. W czasach Servantesa Ulcinj nosi? nazw? Cita di Dolcino i mo?na przypuszcza?, ?e ukochana Don Kichota – Dulcinea otrzyma?a imi? na pami?tk? pobytu autora w Dolcino.
Ulcinianie mówi? o Servantesie z wielk? sympati?. W styczniu 2006 r. zorganizowano koloni? malarsk?, na której go?cili przedstawiciele wszystkich pa?stw po?o?onych nad Adriatykiem. Kolonia by?a po?wi?cona 400-leciu od pierwszego wydania ,,Don Kichota”. Na zako?czenie kolonii otwarto wystaw? prac jej uczestników na motywy Servantesa i jego wiekopomnego dzie?a.

Ulci? podczas Imperium Rzymskie Kulla Ballsica
W the imperium wiek, po the podzia? the Imperium Rzymskie, Ulqin zosta? cz??? the prowincja Prevalis, pod the Bizantyjski Imperium. Od the 12th the czternasty wiek, Ulqin by? cz??? the Serbski Imperium, okres od che zostawa? kilka podstawa ko?ció?. Po the dezintegracja the Serbski Imperium, the Alba?ski feodalny rodzina Balshaj i Wenecja walczy? nad kontrola the miasteczko. The Balshajs by? zwyci?ski, i the uderzaj?cy Balshaj Wierza (Kulla e Balshajve), lokalizowa? w the górny cz??? the stary miasteczko, by? jeden the resztki od ten okres. The Venetians wzi?? the miasteczko w 1405 i rz?dzi? Ulqin dla 150 rok. Podczas ten okres, the miasteczko dosta? the miastowy Wenecki znaczek the wschodni Adriatycki typ, z uroczy pa?ac, ko?ció?, i kwadrat. Wenecja ochrania? the miasteczko do 1571, gdy ono chwyta? the Osma?ski Turczynka. Pod the Turczynka, Ulqin pój?? pod inny transformacja, orientalny pojawienie. Meczet tak jak the Pasha Meczet (1719), The G?ówny Meczet (1728), The Halny Meczet (1783), budowa?, by? wiele Turecki sk?panie (hamams). Szczególnie imponuj?co struktura by? the Zegarowy Wierza, budowa? w 1754.

Rizo ShurdhaPopulacja Ulci?ia (woko?o 22,000) by? powik?any spo?eczno?? w pocz?tek, tradycja, kulturalny i ogólnospo?eczny w?a?ciwo??, che dawa? ten miasteczko unikalny urok i rozmaito??. Alba?czyk, Czarnogórzec i cz?onek the tutaj zaludnia? i narodowo?? Jugos?awia ?y? tutaj. The Alba?czyk by? the wi?kszo?? o 85% the populacja.
Ulqini asymilowa? potomek Barbary Cumowa? od Algieria kto osiedla? tutaj Turczynka the miasteczko, i Czer?, potomek the mnogi niewolnik przynosi? tutaj od Afryka.
Na the targowy dzie?, Wtorek i Pi?tek, the centrum the miasteczko zosta? istny przyci?ganie. The kolorowy ludowy kostium the ró?norodny grupa etnicza od otaczaj?cy wioska by? znakomity fotograficzny motyw szeroko wykorzystywa? turysta i excursionist od po ca?ym Europa kto przychodzi? Ulqini. Dla turysta kto przychodzi? ich wakacje w Ulqini, ono by? do?wiadczenie, nawet je?li ono znaczy? the pla?a dla jeden dzie?.
Ulqins ludowy kostium by? tradycyjny ocena ten region i konserwowa? ich oryginalny cecha wyrównywa? podczas the XX wiek. Niezale?nie od mnogi kulturalny kontakt, the kostium zostawa? the cz??? the ludowy kultura który zmienia? ma?y i pokazywa? wielki nieust?pliwo??.rexhep abazi ulqin
Tam by? kilka ró?ny ludowy kostium w ten region: Czarnogórzec. the kostium by? ubranym Alba?czyk w Ulqini kostium-the miasto kostium, the kostium by? ubranym Alba?czyk w pole Anamali, the Bregasor, Shestan, Malesor, i Goran (Merkojevic) kostium.
Wszystkie typ tradycyjny kostium dok?d domowej roboty. We?na, bawe?na, len i jedwab u?ywa?, i ka?dy gospodarstwo domowe miewa? horyzontalny krosienko na che the kobieta wyplata?. Oprócz tkactwo, the kobieta tak?e zrobi? broderia, szy? na aplikacja i dzia?.

Pla?e
Wielka Pla?a (Velika Plaža) ma d?ugo?? ok. 15 km. Je?li jeszcze doda?, ?e morze jest p?ytkie przy brzegu, ?e nie ma je?y wodnych, mo?na z pewnosci? stwierdzi?, ?e jest to idealne miejsce dla turystów z dzie?mi. Jest tu wiele miejsc do k?pieli. Mo?na znale?? i odosobnione miejsce, gdzie nie ma nikogo i niczego oprócz s?o?ca i wody.
Najlepiej wyposa?ona jest pla?a ,,Copacabana”, która si? znajduje 1100m od naszego domu. Do pla?y wiedzie dobra droga asfaltowa. Mo?na doj?? piechot? za ok. 20 minut, albo dojecha? autem. Parking jest wielki i bezp?atny (w tym roku przynajmniej). Na pla?y s? le?aki, parasole z trzciny, restauracja, kawiarnia, miejsce zabaw dla dzieci itd. Piasek na Wielkiej Pla?y jest koloru szarego i ma w?a?ciwo?ci lecznicze.
Na pla?y obok higienicznych drewnianych le?aków, parasoli, zje?d?alni, rowerów wodnych, restauracji, barów i innych urz?dze? co roku przybywa nowy sprz?t i nowe formy us?ugi. W tym roku nowo?ci? b?dzie ,,przedszkole” dla dzieci, gdzie rodzice b?d? mogli zostawi? na dowolny czas swoje pociechy pod fachow? opiek? babysiter, które mówi? w kilku j?zykach.
Restauracja na samej plazy ,,Copacabana” jest dobra. W restauracji s? dania na zamowienie a codziennie jest i tzw Ekspres linia obiadowa – dania na ktore nie musicie czekac. Restauracja otwarta jest codziennie od godziny 8 do 1 w nocy (kiedy na plazy organizowane s? koncerty muzyki popularnej i rozne imprezy to otwarta jest dluzej). W tej chwili kawacapuchino kosztuje 1.20E, a espresso 0.80E, piwo Nik Gold 0,33l kosztuje 1.50 E. Parasole na plazy s? p?atne, za w?asny parasol p?aci sie 1 euro dziennie (zacieniony parking, tusze itd. nie s? p?atne). copakabana beach ulcinj
Do?wiadczenie mówi, ?e i tak b?dziecie je?dzi? na ró?ne pla?e z ciekawo?ci. Na pla?? kamienist? musicie jechac autem do miasta. W mie?cie polecamy Liman I, Liman II i pla?e kamieniste przy hotelach. ,,Ma?a Pla?a” w centrum Ulcinia jest w sezonie brudna i nieprzyjemna. Morski brzeg w Ulcinju rozci?ga si? od przyl?dka Stary Ulcinj do uj?cia rzeki Bojany do Adriatyku. Ulcinjsk? Riwier? stanowi 18 zatoczek w skalistej cz??ci, pó?wyspy Marjan i Mandra, pla?a Valdanos, dwie pla?e piaszczyste: Wielka i Ma?a oraz atrakcyjna pla?a – rezerwat przyrody Wyspa Bojana, gdzie znajduje si? tak?e hotel dla nudystów.

Ada Bojana / Ulci? – Czarnogóraada bojana montenegro
Szansa w ten sposób d?ugo temu the rzeczny wysepka Ada rozwija? na the usta the nadgraniczny rzeczny Buna. W 1958 skuner Merito, posiada? Antun Allegretti Togir, chwali? Kapitan Naporeli, ton?? w the rzeka. Tam u?ywa? dwa ma?y wysepka na the miejsce. Ono przypuszcza? ?e gdy czas przechodzi? the rzeczny deponowa? materia? woko?o the ko?ciec the ton?? statek i tamte dwa wysepka, i wi?c najpierw sandbar i wtedy wtedy wyspa tworzy?.
Ukazywa? si? the wyspa dzieli? the rzeka dwa w dwa rozwidlenie, i uzyskiwa? the trójgraniasty kszta?t. Ono by? 2.8 km d?ugi w kierunku the nawadnia? przep?yw, 1.8 km szeroki, i 3.4m wysoki. Dwa the strona my? the ?wie?a woda the rzeka, i the trzeci, piaskowaty, pla?a owija? the fala the morze. The prawy rozwidlenie Buna przerzuca? most, Ada z Wielki Pla?a. Na the bank ten cz??? the rzeka Buna by? budowa? drewniany buda z dziwaczny po?ów divaces-Kalimera, che robi? ono spojrzenie jak egzotyczny teren the daleki wschód Ada, daleki od the ?wiat, by? istny oaza pokój i relaks. Swój absolutny cisza zak?óca? tylko the odpryskiwanie rzadki ptak i the ?amanie fala. Swój g?sty i luksusowy ro?linno?? robi? ono specjalny mikro ekologiczny ?wiat, the dom rzadki ro?lina i rzadki zwierz?.
The wyspa trzyma? the nowo?ytny naturist kurort Ada Buna, przygotowywa? rado?? kochanek naturyzm i kontakt z natura. Du?o powrotny Ada znowu i znowu.ada bojana_meti
Rzeka ,,Bojana” wyp?ywa z Jeziora Skadarskiego, wpada do morza blisko nas. Rzeka Bojana przy uj?ciu do morza jest znana z domków rybackich i wikendowych, budowanych cz??ciowo na wodzie. Ko?o tych domków s? tradycyjne urz?dzenia dla ?owienia ryb, tzw. kalimery (mechanizm zrobiony z drzewa i sieci). Na samym uj?ciu w?dkarze mog? ?owi? i rzeczne i morskie ryby, a mo?na te? zamówi? w restauracji na rzece dania rybne i inne ,,owoce morza”.
Naj?adniejsze restauracje s? na rzece przy uj?ciu. Balkon ka?dej z restauracji jest na samej rzece.

Valdanos

valdanosCztery nautyczny mila the pó?noc Ulqin, mi?dzy Mavrijen i Mendra, k?ama? the nautyczny Valdanos Bay.Its ko?cówka punkt spada? gwa?townie i nagle w the morze, i the pla?a by? pojedynczy, opanowany opanowany kamie? 1-20 cm w ?rednica, Ono by? 600 m d?ugo i 20 m szeroki na ?rednia. W Przeciwie?stwie Do inny zatoka, ten jeden ochrania? od po?udniowy i pó?nocny wiatr i ono cz?sto s?uzy? statek podczas burza. W the g??bia the zatoka po ?rodku the pla?a, by? the kwarantanna. W 1833 ono nagrywa? ?e Ulqin brygantyna ?eglowa? w Valdanos od Aleksandria zanieczyszcza? niektóre choroba i za rozkazem Ulqins harbormaster, ona musie? w kwarantanna dla 40 dzie?. Valdanos dosi?ga? od morze i od ziemia. Oba the raut by? ciekawy i pi?kny, i w zale?no?ci od sposób wybiera?, the pi?kno the zatoka do?wiadcza? w ró?ny sposób. Dla zupe?ny wra?enie, my poleca? przybycie ziemia i oddawanie morze. The Valdanos dolina mie? the stary uprawiany drzewo-oliwka, tivar mie? dla wiek wspiera? the ?ycie the wspiera? mieszkaniec Ulqini.The Ulqini oliwny plantacja (Ullishta), z 74,000 drzewo by? the drugi co do wielko?ci na the Adriatycki wybrze?e pó?niej który w Tivar. Swój unikalny cecha by? ?e wi?kszo?? z tego 75% by? jeden pojedynczy kompleks. The ?redni wiek by? nad 300 rok, i rok daktylowy od the dzie? Antyczny Grecja (antyczny wiek ANTYCZNY). The stary oliwny plantacja mie? olej dawa? gatunek. The s?awny Ulqini oliwa z oliwek, w amfora earthenware garnek, by? artyku? warty swój ci??ar w z?oto, ono wysy?a? Trieste, Wenecja Rzym, Kair i w wewn?trzny Shkoder, Shkup, Duklje, Wysypka, Prizren i w ten sposób dalej. Podczas ?niwo the plantacja rozbrzmiewa? z the ?piew the zbieracz. Przyja?? zrobi? mi?o?? by? urodzony, panna m?oda by? szansa przysz?o?ciowy panna m?oda. Wed?ug tradycja m??czyzna móc po?lubia? until on zasadza? przynajmniej jeden drzewo oliwne.Pla?a Valdanos

Pla?a Valdanos
Mi?dzy Barem a Ulciniem jest zatoka i pla?a Valdanos. Obozowisko jest niestety bardzo zaniedbane ale przyroda i pla?a s? warte odwiedzania. Pachnie oliwkami, czysta woda, odciente góry…Osrtrzegamy przed wielkim smietnikiem powy?ej.

Shas / Šas / Sva?
Šasko jezeroWybrze?e rujnowa? ?redniowieczny warowny miasto the stary Zeta blisko Ulqin na nastroszony ziemia nastroszony jezioro Shasi, by? jeden the ciekawy nie?ywy miasto the Adriatycki wybrze?e.
Shas wspomina? pierwszy raz w on pierwszy raz wiek jako biskup miasto. W woko?o 1183 ono wzi?? Stefan Nemanja i ??czy? Rashka wraz z the inny miasteczko antyczny Zeta. Ono niszczy? the Mongo? w 1242 i odnawia? Królowa Jelena. Ono ca?kowicie dezerterowa? po tym jak ono wzi?? the Turczynka w 1571.
Wed?ug the 14th i 15 wiek tradycja, Shasi miewa? równie wiele ko?ció? gdy the rok mie? dzie?, ale dzisiaj the podstawa tylko osiem ko?ció? móc rozpoznawa? w the ruina. The dwa wielki by? the stary (woko?o 1300) Romanescue Katedra St.John the Baptysta w the wysoki cz??? the miasto, i nowy Gocki Franciszka?skikatedralla Shas / Šas / Sva? ko?ció? St. Mary w the podmiejski dolina.

Dach miewa? pojedynczy nave dzieli? w dwa cz??? niski rozbiorowy ?ciana, i cembrowa? dach. Wszystkie the ko?ció? w Shas miewa? architektoniczny l dekoracja i frescoes, i w ?ciana ?lad farba móc wci?? rozpoznawa? na the ?ciana. Archeologiczny badanie ten nie?ywy miasto by? pod sposób.

2