Nova TV stanica u Ulcinju

May 29, 2008   | Politika, Shtypi / Mediji

skupstina ulcinjBez opozicionih partija, odbornici skupštine opštine ulcinj usvojili nekoliko odluka
Ulcinj – Usvajanjem odluke o izmjenama i dopunama odluke o javnom radio-difuznom servisu Radio Ulcinj, odbornici u ulcinjskom parlamentu ju?e su postavili “kamen- temeljac” lokalnoj televiziji.Nakon glasanja, skupštinskom salom se prolomio aplauz, ali je ostao gorak utisak da je jedna od važnijih odluka u novijoj istoriji ulcinjskog parlamentarizma, usvojena bez prisustva opozicije.Za odluku je, prozivkom, glasalo svih 17 odbornika aktuelne parlamentarne ve?ine, koju ?ine DUA, DPS, SDP i PDP.Radio ulcinj_ulqiniOdbornici “Force”, DS, DJA, SNP i Srpske liste, nijesu u?estvovali u radu sjednice, ne žele?i da vladaju?oj koaliciji ?ine kvorum.Kako je na po?etku sjednice rekao šef kluba “Force” genc nimanbegu1odbornici opozicije tim ?inom iskazuju i protest što nijesu zastupljeni u skupštinskim i odborima javnih preduze?a.
Bez opozicije, Skupština je imala nenadano vrlo efikasan dan jer su usvojene odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine, imenovanju ?lanova Savjeta Radio Ulcinja, turisti?koj taksi, opštinskim i nekategorizovanim putevima, izmjenama i dopunama odluke o privremenim objektima i ku?nom redu u stambenim zgradama.
Odluke o koriš?enju i naknadi za koriš?enje putnog zemljišta pored opštinskih i nekategorizovanih puteva i naknadi za koriš?enje gra?evinskog zemljišta, usvojene su u nacrtu, pa ?e se pred odbornicima opet na?i nakon petnaestodnevne javne rasprave.Isat Dragovoja
Usvajanjem odluke o turisti?koj taksi, koja iznosi 11 eura na 15 kvadrata stambene površine, vikendaši ubudu?e ne?e biti privilegovani gosti u Ulcinju.
Odbornik DUA Isat Dragovoja kazao je da ?e kona?no „ i oni koji su do sada uvijek izbjegavali obaveze prema Opštini i državi, ubudu?e morati da pla?aju taksu“.
Najviše polemike me?u koalicionim partnerima, ju?e je izazvao predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o privremenim objektima. Rasprava o toj ta?ki pokazala je da je nedostatak urbanisti?kih planova i dalje najve?i problem Ulcinja, ali i da postoje pukotine izme?u koalicionih partnera na vlasti. Uprkos kritikama, predlog odluke na kraju je, ipak, usvojen ve?inom glasova.
skupstina ulcinj_kuvendi i ulqinitOpozicija traži vanredne izbore
Opozicija je ju?e ocijenila da su vanredni izbori jedini na?in izlaska iz krize „u kojoj se nalazi aktuelna ve?ina“.
– Ve? dva mjeseca, aktuelna ve?ina je bez kvoruma i ne može da održi sjednicu. Jedini izlaz iz te krize su izbori – ocjenjuje se u zajedni?kom saopštenju opozicije, koje je ju?e dostavljeno “Vijestima“. Dodaje se da opozicija osu?uje ju?erašnji, kako su naveli, “nezakonit rad Skupštine koja je prekršila tek usvojeni Poslovnik koji u ?lanovima 84 i 85 predvi?a rad u kvorumu“.Muhamet Nika (2)
– Insistiramo da se postoje?a ve?ina uozbilji i u?eš?e u skupštinskim i odborima JP primijeni u skladu sa snagom opozicije – piše u saopštenju, i dodaje da ?e opozicija tražiti glasanje o povjerenju predsjednika SO Muhameta Nike zbog kršenja poslovnika i pokrenuti inicijativu zbog zloupotrebe službenog položaja.
Nika: Pojedinci ho?e da obezbijede alibi
Šef lokalnog parlamenta kazao je ju?e za “Vijesti“ da nije prekršio poslovnik.
– Ako misle da jesam, neka se na odluke žale Ustavnom sudu. Prije ?e biti da pojedinci iz opozicije žele da skrenu pažnju javnosti i obezbijede alibi zbog neu?estvovanja u radu sjednice, budu?i da su na dnevnom redu bile odluke koje duboko zadiru u njihove li?ne interese – kazao je Nika.
S.ADROVI?
Izvor / Vijesti