Odbornici u ulcinju bez opozicije poništili rješenje kojim je prije 22 godine “primorje” dobilo 70 hiljada kvadrata zemljišta

June 8, 2008   | Lajmet / Vijesti, Politika, Shtypi / Mediji

pjeter lulgjurajLjulj?uraj: Ovo je istorijski ?in
Ulcinj – Odbornici u ulcinjskom parlamentu poništili su ju?e rješenje Odjeljenja za imovinsko- pravne poslove, katastar i geodetske poslove od 8. januara 1986, na osnovu kojeg je Opština Ulcinj ustupila na koriš?enje 70 hiljada kvadrata tadašnjem GP „Primorje“, što je aktuelni glavni administrator Pjeter Ljulj?uraj(DUA) ocijenio kao istorijski ?in.
-Ovo je jedna od prvih odluka o zaštiti državne imovine koju donosi ulcinjski parlament i zbog toga je istorijska. Da smo ranije radili ovako, danas bi nesumnjivo bili daleko bogatija opština- kazao je Ljulj?uraj.
U obrazloženju rješenja, koje su odbornici usvojili jednoglasno, kaže se da je „Primorju“ zemljište ustupljeno radi izgradnje Pogona za preradu ukrasnog kamena.primorje ulcinj
-Preduze?e, koje je sada u stre?aju, zemljište nije privelo namjeni. Sadašnji vlasnici pokrenuli su postupak upisa te imovine u katastar na svoje ime, ?ime ho?e da izigraju namjeru Opštine, koja im je zemljište ustupila bez naknade – piše u rješenju.
Odbornik DPS Borislav Bašovi?, koji je tokom glasanja bio uzdržan, imao je druga?ije mišljenje od Ljulj?uraja.
-?udno je ovoliko upinjanje da firmi koja je sada u ste?aju oduzmete imovinu koja se u katastru ve?im dijelom vodi na nju. Vidio sam da tamo neko nešto radi, pa možda ho?ete da je uzmete „Primorju“ i da je date nekom drugom. Da li ima još uzurpirane zemlje u Ulcinju osim na tamo nekom kamenjaru i koliko je imovine dato, a koliko se još daje bez znanja ove Skupštine – skupstina ulcinjljutito je pitao Bašovi? priznavši da u njegovom istupu ima i malo sentimetalnosti, budu?i da je, kako je rekao, bio dugogodišnji radnik tog kolektiva.
Pravni zastupnik „Primorja“ koje je u stre?aju, advokat Sami Mišeri, kazao je da je ta?ka dnevnog reda par ekselans pravno pitanje.
-Skupština nema zakonsku mogu?nost da vrati nešto što je svojevremeno dala nekom društvenom subjektu, koje je u me?uvremenu privatizovano. Ukoliko usvoji rješenje, Skupština ne?e donijeti nikakvu istorijsku odluku, ve? pravni presedan- poru?io je odbornicima Mišeri.
Odbornik DPS Ljui? Škrelja zamjerio je Mišeriju što je, kako je rekao, parlament pretvorio u sudnicu.
-Skupština donosi politi?ke odluke. Ako smatrate da je ovo rješenje nezakonito, postoji Ustavni sud. Mi ?emo poštovati njegovu odluku- kazao je Škrelja.luigj shkreli_2

Odbornici su ju?e na kraju zasjedanja, koje je po?elo 26. marta, usvojili i izvještaje o stanju ure?enja prostora na teritoriji opštine Ulcinj i radu Komisije za raspodjelu sredstava NVO sektoru i predlog zaklju?ka o saglasnosti na predlog odluke o odre?ivanju objekata i rejona uz objekte od posebnog zna?aja za odbranu. Odbornik SNP Andrija ?etkovi? imenovan je za ?lana Odbora za finansije, privredni razvoj opštine. ?etkovi?, kao i njegove kolege iz opozicije, ju?e nije prisustvovao sjednici.
Isat DragovojaPlanovi za uzbunu
Govore?i o izvještaju o stanju ure?enja na teritoriji Ulcinja Bašovi? i odbornik DUA Isat Dragovoja kazali su da je frapantna ?injenica da je samo 10 procenata GUP-a pokriveno detaljnim planovima.
-Ovo je za uzbunu- kazao je Bašovi?.
U izvještaju se navodi da se Ulcinj prostire na blizu 26 hiljada hektara, da GUP zahvata nešto više od 9 hiljada hektara, a DUP 900ha.
-Imaju?i u vidu da su ti planovi donijeti prije skoro dvije decenije, postavlja se pitanje da li oni sada odgovaraju konzistentnom razvoju grada- pitao je Bašovi?.

Opozicija traži vanredne izbore
koalicioni shqiptar ne ulqin
– Stav o neu?estvovanju u radu sjednice, opozicija je zauzela kako bi bojkotom rada SO gra?anima i široj javnosti stavila do znanja kako trenutna ve?ina, koja je stvorena na vješta?ki na?in, krši Ustav i Statut jer sjednice održava bez kvoruma – navodi se u zajedni?kom saopštenju opozicije koje je potpisao lider Force Nazif Cungu.
Dodaje se da pritom aktuelna ve?ina onemogu?ava odbornicima iz opozicije da budu ?lanovi UO u opštinskim JP i JU i proporcionalno zastupljeni u odborima i drugim radnim tijelima SO.
-Gra?ani ve? trpe posljedice takvog na?ina rada kroz enormno pove?anje cijena vode i ostalih komunalnih usluga za preko 50 odsto te komunalnih taksi, što ?e imati negativan uticaj na sezonu-isti?e se u saopštenju
– Imaju?ii sve to u vidu, opozicija ocjenjuje da je izlaz iz ove nezavidne situacije, raspisivanje vanrednih lokalnih izbora- navodi se u saopštenju Force, DS, DJA, SNP i Srpske liste.
S.A.
Izvor /Vijesti