DPS pada bez albanskih glasova

July 3, 2008   | Politika, Shtypi / Mediji

Predrag Bulatovi?Predrag Bulatovi? pozvao opoziciju da podrži predlog Andrije Mandi?a za izmjenu izbornog zakonodavstva
olja gra?ana na izborima izražena u broju glasova treba da se preto?i u broj mandata a ne kao dosad da se broj glasova pretvori u apsolutnu vlast i da imamo vladaju?u koaliciju koja nema ve?inu u broju izašlih bira?a, poru?io je ju?e Predrag Bulatovi?, poslanik Socijalisti?ke narodne partije. On je najavljuju?i podršku predlogu Andrije Mandi?a, predsjednika Srpske narodne stranke, o izmjeni zakona o izboru odbornika i poslanika i ukidanju albanske izborne jedinice i Dontovog modela, istakao da se mora skinuti monopol i neopravdana prednost vlasti.
– Inicijativa je veoma dobra i ona predstavlja osnovu oko koje ukupna opozicija može graditi startegiju u okviru skupštinske radne grupe za izradu izbornog zakonodavstva sa ciljem da se u Skupštini usvoji izborni model koji ?e skinuti monopole i neopravdane prednosti koje trenutno ima vladaju?a koalicija. Osnovno je obezbijediti da se Dontova formula zamijeni nekim drugim pravednijim modelom proporcionalnosti – kazao je Bulatovi? “Danu”.
Dosad je u izbornoj praksi, posebno na izborima 2002. i 2006. godine, kako isti?e Bulatovi?, zahvaljuju?i Dontovoj formuli DPS imao apsolutnu vlast iako su imali znatno manje od 50 odsto glasova bira?a.
Bulatovi? naglašava da je Mandi? u pravu i kada smatra da treba ukinuti izbor pet poslanika na izbornim bira?kim mjestima gdje dominantno žive glasa?i albanske nacionalnosti.
– Prvi razlog je taj što je Ustavom fiksiran broj da Skupština ima 81 poslanika i onda ta norma postaje potpuno besmislena. Drugi razlog je što je ustavna odredba o autenti?noj zastupljenosti manjina, shodno principu afirmativne akcije, može ostvariti na na?in na koji predlaže Mandi? ukidanjem cenzusa za manjinske stranke. Time ?e manjinske stranke, ako imaju podršku u svom nacionalnom korpusu, sigurno osvojiti mandate – smatra Bulatovi?.
Navode?i da je neprihvatljivo davati garantovane mandate ili pravo duplog glasa, Bulatovi? vjeruje da ?e DPS upravo to predložiti.
– Predlaganjem garantovanih mandata ili duplog glasa izbori se ?ine besmislenim i otvara se takozvana izborna trgovina za koju je DPS izuzetno vješt – ocijenio je Bulatovi?.
On smatra da, iako je Srpska lista izašla sa dobrim predlogom, svaki opozicioni poslanik i sve opozicione stranke treba da doprinesu da se do?e do jedinstvenog stava opozicije oko izbornog zakona.
Rizi?an zakon o bira?kom spiskuAndrijA Mandi?
Ukoliko opozicija ne bude jedinstvena DPS ?e, smatra Predrag Bulatovi?, preko neustavno donesenih zakona otvoriti još ve?i prostor za manipulaciju po pitanju prava glasa – državljani ili gra?ani. On je naglasio da je DPS prekršio Ustav i ne poštuju?i normu o dvotre?inskoj ve?ini usvojio zakon o bira?kim spiskovima.
– ?lanom 45 Ustava Crne Gore definisnao je da pravo glasa imaju državljani. Dosad su pravo glasa imali gra?ani i ako se to pitanje unutar radne grupe ne dovede ?isto do kraja ima?emo situaciju da vlast selektivno uo?i izbora briše bira?e. Ako se tome doda da je neustavno i bez dvore?inske ve?ine usvojen zakon o bira?kim spiskovima i da stranke nemaju pravo uvida u bira?ki spisak onda je jasno da je prostor za manipulaciju širok – naveo je Bulatovi?.
Isti?u?i da vjeruje da je cilj svih opozicionih stranaka da se na narednim izborima smijeni DPS-SDP, Bulatovi? je naglasio da je za to veoma važno imati izborni zakon koji ?e to garantovati na na?in da se ne dozvole monopoli vlasti.
– Zakon se donosi sa dvije tre?ine i to zna?i da ga DPS ne može donijeti bez opozicije. Ako je opozicija jedinstvena onda se to može i ostvariti.
R.R.
Izvor / Dan