Gvozdenovi?: Trebaju nam održive investicije u nekretnine i turizam

October 24, 2008   | Ekonomia / Ekonomija, Shtypi / Mediji

PODGORICA – Crna Gora je posve?ena rastu stranih investicija visokog kvaliteta, ali na socijalno, ekološki i ekonomski dugoro?no održiv na?in, ocijenio je danas ministar za ekonomski razvoj, Branimir Gvozdenovi?.
Prema njegovim rije?ima, Crna Gora ima dobar pravni i regulatorni okvir, ali je on za strane investitore ponekad još nedovoljno jednostavan.
“Zato su naši napori usmjereni na pojednostavljenje regulacija i administrativnih procedura, eliminisanje svih vrsta barijera u cilju smanjenja troškova i pove?anja transparentnosti“, saopštio je Gvozdenovi? na konferenciji o razvoju tržišta nekretnina u hotelu Splendid.
Konferenciju je organizovalo Ministarstvo za ekonomski razvoj, u partnerstvu sa kompanijama Colliers International i Mace. Gvozdenovi? je ponovio da je pored ve? zakonski projektovanog smanjenja poreskog optere?enja važna aktivnost Vlade dalje eliminisanje preostalih biznis barijera.
„Iako svjesni realne ?injenice da je Crna Gora do sada ostvarila veliki napredak, znamo da je neophodan dalji i intenzivan rad na sprovo?enju reformi i kona?na valorizacija niza projekata koji su brižljivo pripremani u prethodnom periodu. Vlada je fokusirana na stalno unaprje?enje poslovnog ambijenta, a strane direktne investicije po stanovniku svake godine Crnu Goru legitimišu kao lidera u regionu“, rekao je Gvozdenovi?.
Prema njegovim rije?ima, od investitora, kao partnera, o?ekuju se kapitalan priliv novca, znanje, nove tehnologije i iskustva i ubrzavanje integracije crnogorskog u me?unarodni ekonomski prostor.
„Od svih glavnih graditeljskih projekata sve više ?e se tražiti da ispunjavaju ambiciozne ciljeve u pogledu održivosti, a Vlada proces predvodi pametnim koriš?enjem državnog zemljišta, pri ?emu se na tržište iznose projekti koji su primjer održivog turizma“, dodao je Gvozdenovi?.
On je kazao da je jedan od tih projekata, možda i najzna?ajniji, Velika plaža.
„Projekat je najve?a pojedina?na investicija u oblasti nekretnina na ovom prostoru i jedna od ve?ih u svijetu, na lokaciji površine 1,45 hiljada hektara i sa projektovanih 30 hiljada kreveta. Njegova realizacija pozicionira?e Crnu Goru kao svjetski prepoznatljivu turisti?ku destinaciju, a bi?e i nemjerljivi impuls za dalji ekonomski razvoj države“, smatra Gvozdenovi?.
On je naveo da je osnovni cilj ekonomske politike dalji dinami?an i održiv razvoj kako bi se obezbijedio viši nivo životnog standarda svakog gra?anina.
„To ?e se posti?i daljim strukturnim promjenama crnogorske ekonomije, pri ?emu osnov moraju biti investicije sa globalnog tržišta, a pretpostavka sistemsko stimulisanje investicija i preduzetništva. Osnov dugoro?nog razvoja Crne Gore bi?e integracija u globalne ekonomske tokove“, saopštio je Gvozdenovi?.
Na konferenciji su predstavljeni investicioni potencijali Crne Gore, nova zakonska rješenja, kao i inicijative privatnog sektora iz oblasti nekretnina u cilju predstavljanja zemlje kao trenutno najatraktivnijeg tržišta nekretnina u jugoisto?noj Evropi i za privla?enje stranih direktnih investicija. U prezentacionom dijelu konferencije, kompanije koje su prošle selekciju dobile su mogu?nost predstavljanja najzna?ajnijeg projekta koji su realizovale.
Za vrijeme trajanja konferencije bili su otvoreni i izložbeni štandovi u?esnika na kojima su kompanije imale mogu?nost da predstave projekte, kao i da distibuiraju svoje promotivne materijale. Najbolje kompanije dobile su šansu za predstavljanje na MIPIM horizons, jednom od najve?ih sajmova nekretnina u svijetu koji se održava u Kanu, od 2. do 4. decembra.
Projekte su predstavile Atlas Grupa, Adriatic Marinas, HLT Fond, ?elebi?, Business Art, The Royal Blue Residence, Gintašmont Investment, Vila Park, Capital Estate, Intours i Amathist.
Izvor / Mina-business