Blagodeti zenske plaže u Ulcinju

November 11, 2008   | Turizmi / Turizam

?uda prirode
U najjužnijijem crnogorskom primorskom gradu, Ulcinju, u uvali izme?u hotela Albatros i Galeb nalazi se „ženska plaža“ koju ljekari zbog ljekovitog dejstva sumporno – mineralnog izvora preporu?uju za lije?enje steriliteta.
Primarijus doktor  Stevan Matijaževi?, u bogatoj ginekološkoj praksi bavio se lije?enjem sterliteta i uz medicinske tretmane redovno preporu?ivao nerotkinjama boravak na nudisti?koj “ženskoj plaži” u Ulcinju.
Kao što naziv plaže upu?uje, na nju dolaze isklju?ivo žene. Ulcinjska rivijera ima predispozicije za elitni i zdravstveni turizam, a segment ponude, “ženska plaža” , definitivno je osoben.
U morskom pli?aku „ženske plaže“ izvire sumporna – mineralna voda. Termalna voda prvi put ispitana je prije 81 godinu i tada je ukazano na njena djelotvorna dejstva.
Ulcinjanin, primarijus dr Gani Karamanaga potvr?uje da „ženskla plaža“ ima ljekovita dejstva i to ne samo za ginekoložka oboljenja, primarni i sekundarni sterlitet, ve? i za bolesti probavnog trakta i disajnih organa.
-Sumporna plaža nalazi se u uvali, u središtu borove žume što predstavlja idealan ambijent  za lije?enje navedenih bolesti prirodnim faktorima. Sumporna voda izvire u pli?aku. Kad zapljuskuju talasi ?iste morske vode uz sumpornu vodu stvaraju se idealni mikro i makro molekuli pogodni za prirodnu aerosol terapiju, objažnjava dr Karamanaga i dodaje da naži ginekolozi smatraju da ima boljitka nakon sun?anja i kupanja u  sumpornoj vodi uz sprovo?enje medicinskih tretmana.
– Ljekari preporu?uju koriž?enje “ženske plaže”, isti?e dr Karamanaga.
Poželjno je da nerotkinje rano, u osvit zore, dolaze na “žensku plažu”, sun?aju se i kupaju potpuno nage. Od maja do oktobra na plažu isklju?ivo mogu do?i  žene, dok u zimskoj dobi zbog lijepog ambijenta na plažu dolaze i mužkarci i djeca.
Iznad plaže je istaknuta tabla na kojoj je informacija  o “ženskoj plaži”, napisana na tri jezika. Danas je plaža u zakupu i tokom ljeta ure?ena je potrebnim  prate?im sadržajima.
Ina?e, plaža u malom zalivu je prirodno zaklonjena borovom žumom  tako da se sa šetališne staze ne vidi. Ranije je neko zapalio dio žume koji je plažu žtitio od pogleda, ali vegetacija se obnovila. Plaža je ve?im dijelom šljunkovita. Nakon pet-šest metara pli?aka po?inje dubina. Sa lijeve strane je betoniran stjenoviti dio, dok su sa desne strane ostavljene stijene u prirodnom ambijentu. Sasvim desno je pe?ina. Neki piju sumpornu vodu i postoji ideja da se ista flašira.
Ulcinjani znaju intimu “ženske plaže” i kultura življenja žitelja grada je poštuje. Posje?enost “ženske plaže” je u konstantnom porastu poslednih dvadeset godina. Temperatura vode je od 23-25 stepeni i mogu?e se kupati šest mjeseci. Ulcinj ima 194 dana u godini tokom kojih je viže od 6 sati dnevno sunca što ?ini idealne uslove za helioterapiju, kaže dr Karamanaga. Prema njegovim rije?ima Ulcinj ima idealne žanse za elitni i zdravstveni turizam.
žena koja  godinama posje?uje “žensku plažu” karakteriže je svjetskim fenomenom. Tu nakit mijenja boju. Srebro odmah  potamni ako do?e u dodir sa vodom na “ženskoj plaži”.
– Godinama sam na “ženskoj plaži”. Najljepši osje?aj je do?i izjutra kad se miješa miris guste borovine i vode koja odiše mineralima. Osje?ate kako se šire plu?a,kaže sagovornica Cafe Montenegra koju ne?emo imenovati zbog njene privatnosti.
Pe?ina u sklopu plaže cijelovitom prostoru daje tajnovitost. Stijene su prepune školjki. U samom pli?aku voda ima boju dubine, tamno zelenu. Gustina vode se osje?a. Na “ženskoj plaži”  je prvorazredna prirodna slika.
-Miris sumpora iz po?etka pomalo podsje?a na miris pokvarenih jaja, ali se brzo prilagodite kao što se naviknete da se sun?ate i kupate potuno nagi, rekla je naša sagovornica i potvrdila da joj je vrhunski stru?njak za sterilitet dr Matijaževi? dao preporuku za “žensku plažu”. Ona je danas majka.
Plaža je zna?ajna  u socijoložkom i  kulturoložkom smislu jer simboliže prvu stazu ka emancipaciji i osloba?anju ženskog tijela.
N a “ženskoj plaži” sam upoznala baku 90-tih godina koja je pri?ala da i poznoj dobi vodi ljubav, a  decenijama dolazi na “žensku plažu”. Dugo vremena ?ovjek na kapiji ženske plaže je bio najpovlaž?eniji mužkarac, ali svakako mu nije bilo lako, šaljivo ?e naša sagovornica.
Tajnovitost “ženske plaže” ostaje iza kapije. Prema prirodnom sljedu to je ženska pri?aonica gdje se ispovjedaju razli?ite sudbine. So?no ogovaraju svekrve, zaove… Slobodnije se govori o strepnjama zbog  mužkih prevara, javno raspravlja o mužkoj potenciji. To je jedno od rijetkih mjesta na kugli zemaljskoj gdje žene ne prave pozu zarad muškog oka. Mjesto gdje se žena osje?a slobodno i oslobo?eno.
-Uska staza od kapije ka plaži sama po sebi navodi vas na iš?ekivanje.

U urbanom gradu imate izvanredan ambijent divljine sa neprevazi?enim osje?ajem slobode. Sa?uvan prostor koji garantuje maksimalno zbližavanje žene i prirode.
Osje?aj vrijedan bogatstva.  Mislim da je jako bitno da plaža zadrži taj izgled i da se „ ne otkrije“ .Treba je ostaviti za slobodu tijela i dušu žene iz bilo kog motive, kaže sagovornica Caffe Montenegra.
Na plažu dolaze žene zbog ginekoložkih problema, ali i iz drugih razloga. Neke jednostavno vole taj  ženski kutak.
Ulcinj – prirodno lje?iližte
Prije 20 godina je razra?ena studija  o izgradnji Zdravstveno – rekreativnog centra izme?u hotela Galeb i Albatros koji bi bio profilisan za lije?enje ginekoloških, plumoložkih, endokrinoloških  i dermatoložkih oboljenja.
Temeljnu studiju je uradila ekipa ljekara i tada je dat predlog da se izgradi zatvoreni tip Centra za lije?enje navedenih bolesti.
Tako?e, predložena je izgradnja poluotvorenog objekta na Velikoj plaži za lije?enjem pijeskom koji je jedinstven u Evropi. Lije?enje pijeskom ,psamo-terapija, nije dovoljno iskoriž?ena s obzirom na blagotvorno dejstvo mineralno bogatog ulcinjskog pijeska sa Velike plaže.
Ina?e, ulcinjski kraj ima više ljekovitih faktora. Pored ostalih peloid, ljekovito mineralno blato u zale?u Velike plaže u blizini basena solane „Bajo Sekuli?“. Peloid nastaje dugogodižnjim taloženjem prirodnih elemenata. Jako je djelotvoran kod reumatskih i dermatoloških oboljenja, a daje izvanredne rezultate u kozmeti?kim tretmanima.
Ulcinjski peloid koristio se u Institutu Simo Miloževi? u Igalu.
Upitan zašto nije izgra?en Zdravstveno – rekreativni centar u Ulcinju s obzirom da postoje predispozicije koje su utvr?ene prije dvije decenije pa i ranije, dr Karamanaga navodi protekle politi?ke doga?aje.
Burni politi?ki doga?aji u Crnoj Gori od po?etka devedesetih skrajnuli su primarnu potrebu. Nadamo se da ?e ipak do?i do realizacije ovog zna?ajnog projekta, rekao je dr Karamanaga.
On podsje?a da je dr Jovan Kuja?i? 1931. godine napisao monografiju – Mogu?nost lije?enja prirodnim faktorima u Ulcinju. Prije njega temu je razradio srpski nau?nik Mihajlo Pupin, 1911. godine koji je pisao o zdravstvenim mogu?nostima Ulcinja.
Kralj Aleksandar Kara?or?evi? Ulcinj je proglasio prirodnim lije?ilištem, 1921. godine.
Sumporna voda u moru osim na „ženskoj plaži“ izvire jož na dva lokaliteta oko Ulcinja, naselje Liman ispod Starog grada i u zapadnom dijelu uvale Valdanos.
Od vremena turske vlasti pominju se ljekovita dejstva prirodnih potencijala u Ulcinju.
Prvi strani gosti u Ulcinj su dožli izme?u dva svijetska rata i to su bili Francuzi.
Legende
Za žensku plažu vezuju se i legende.
Bogata begovica bila je nerotkinja. Begovska ku?a tražila je potomstvo.
Neko od tadažnjeg svijet posavjetova begovicu da ide na rt gdje voda ima miris. Begovica bi uporna i desi se za?e?e.
Iz jedne nasta i druga legenda.
žene nerotkonje na plažu idu rano ujutro uz ritual. žena na plažu dolazi okupana u pranji starije žene koja zna obred.
Nerotkinja neko vrijeme boravi na plaži, zatim naga ulazi u vodu i obilazi tri puta stijenu koja se nalazi na ulazu u samu pe?inu. Nakon toga ostavlja dio odje?e i odlazi.
Piše: Biljana Boljanovi?
Izvor / Caffemontenegro