Gordana ?urovi? razgovarala sa ambasadorom Roderikom Murom

December 5, 2008   | Shtypi / Mediji

Potpredsjednik Vlade prof. dr Gordana ?urovi? razgovarala je danas sa ambasadorom Sjedinjenih Ameri?kih Država u Crnoj Gori, Roderikom Murom.
Potpredsjednica ?urovi? informisala je gosta o nedavno održanim pregovorima sa predstavnicima SAD-a o pristupanju Crne Gore Svjetskoj trgovinskoj organizaciji u Ženevi, gdje je prezentiran aplikacioni paket za pristupanje STO, koji predstavlja crnogorski Akcioni plan obaveza za završetak procesa pristupanja shodno zahtijevima SAD i ostalih država ?lanica STO, posebno za oblast finalnog uskladjivanja zakonodavstva, trgovinskih prava i prava intelektualne svojine. Ambasadoru Muru predstavljene su izmjene i dopune zakona pripremljene shodno pravilima STO (Zakon o patentima, Zakon o zaštiti neobjavljenih podataka, Zakon o sredstvima za ishranu bilja, Zakon o duvanu, Zakon o slobodnim zonama, Zakon o akcizama, kao i podzakonska akta za njihovu primjenu), te pripremljeni izvještaji o subvencijama u sektorima poljoprivrede i industrije i dodatna pojašnjenja za proces carinskog vrednovanja. Na sastanku su takodje razmatrani i prijedlozi za pripremu završnog- multilateralnog izvještaja za pristupanje Crne Gore STO, te sveukupne aktivnosti za pripremu završne sjednice Radne grupe u januaru 2009. godine. Na tom zasijedanju bi?e utvr?ena finalna verzija Protokola o pristupanju, koji ?e biti dostavljen Generalnom savjetu STO, na donošenje kona?ne odluke o punopravnom ?lanstvu Crne Gore u toj najzna?ajnijoj trgovinskog organizaciji, pridruženom ?lanu sistema Ujedinjenih nacija, koja okuplja 153 zemlje svijeta.

Potpredsjednica ?urovi? se posebno zahvalila visokom predstavniku SAD na pomo?i tokom cjelokupnog procesa pristupanja Crne Gore Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, koja je realizovana kroz projekat USAID-a u Crnoj Gori još od 2002.godine, i koji se završava do kraja ove godine, kada i Crna Gora završava svoje pregovore. USAID-ov projekat, sa svojom tehni?kom podrškom, dao je izvanredan doprinos realizaciji ovog strateškog projekta, pomažu?i ja?anje kapaciteta naših institucija, posebno u oblasti poljoprivrede, industrijske, spoljnotrgovinske i carinske politike, istakla je potpredsjednica Vlade.
Ambasador Mur je izrazio uvjerenje da ?e finalni pregovori koji se vode sa SAD, u okviru pristupanja Crne Gore WTO-u, biti uspješno okon?ani u najboljem obostranom interesu, imaju?i u vidu tradicionalno dobre odnose i perspektivu ekonomske saradnje, te naglasio da SAD generalno podržavaju napore Crne Gore da okon?a proces pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji u planiranom periodu.
Potpredsjednica ?urovi? upoznala je Ambasadora Mura i sa radom i rezultatima Nacionalne komisije za implementaciju Akcionog plana za sprovo?enje Programa borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Afirmišu?i dosadašnji rad Nacionalne komisije, potpredsjednica Vlade je prezentirala rezultate na unapre?enju saradnje pravosudnih organa, Skupštine, Vlade, lokalne samouprave i nevladinih organizacija u sveobuhvatnom izvještavanju o sprovo?enju mjera borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i u ukupnoj reformi pravosu?a, efikasnosti krivi?nog gonjenja i su?enja, sprovo?enju specifi?nih mjera u razli?itim antikoruptivnim institucijama u sistemu državne uprave i zajedni?kim aktivnostima u oblasti prevencije i edukacije.

Potpredsjednica ?urovi? je ocijenila da je Nacionalna komisija u potpunosti opravdala osnivanje, zna?ajno doprinijela transparentnosti izvještavanja i boljoj saradnji institucija, unaprijedila izvještavanje o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala na nivou države, pozitivno uticala i na bolje rezultate svih uklju?enih institucija i dala doprinos podsticanju unutarcrnogorskog dijaloga o tim važnim politikama. Osvr?u?i se na glavne izazove borbe protiv korupcije u narednom periodu, ona je istakla zna?aj skorog usvajanja Zakonika o krivi?nom postupku i stvaranje preduslova za njegovu punu implementaciju, posebno kroz ja?anje kapaciteta državnog tužilaštva, kao i usvajanje Zakona o sprje?avanju konflikta interesa u vršenju javnih funkcija.

Ambasador Mur je izrazio zadovoljstvo prezentiranim korisnim informacijama, imaju?i u vidu program pomo?i Vlade SAD u oblasti ja?anja pravnog sistema u Crnoj Gori kroz partnerstvo, ne samo u koordinaciji sa predstavnicima crnogorskih sudova i tužilaštva, ve? i kroz saradnju sa Vladom Crne Gore i posebno sa Upravom policije.
Potpredsjednica ?urovi? zahvalila se ambasadoru Muru na dosadašnjoj pomo?i koju Vlada SAD kontinuirano pruža Crnoj Gori u oblasti ukupnih demokratskih i ekonomskih reformi, posebno u oblasti reforme pravosu?a i ja?anja crnogorskih institucija.
Izvor / Vlada Republike Crne Gore

YouTube Preview Image