Crna Gora potpisala Sporazum o statusu snaga u okviru PzM

December 14, 2008   | Lajmet / Vijesti

Crna Gora potpisala je danas u Vašingtonu SOFA sporazum u oviru programa Partnertsvo za mir, odnosno multilateralni sporazum izme?u država NATO i zemalja ?lanica Partnerstva o statusu njihovih snaga.
Danas potpisanim sporazumom reguliše se status stranih jedinca dok se nalaze na teritoriji neke druge države i izme?u ostalog omogu?ava sprovo?enje zajedni?kih vojnih vježbi I obuke ?lanica NATO i zemalja u programu Partnesrtvo za mir. Tako?e se pruža odre?ena zaštita crnogorskim snagama u ostalim zemljama, partnerima Alijanse. Sporazum je u Stejt Dipartmentu u ime crnogorske vlade potpisao ambasador u ameri?koj prijestonici Miodrag Vlahovi?.
“Ovo je jedan zna?ajan korak, od mnoštva, u našim naporima da se približimo Sjevernoatlantskoj alijansi. Dakle jedan zna?ajan korak na tom putu gdje, kao što sam rekao pomo?niku državnog sekretara gospodinu Fridu, Crna Gora uživa punu I nedvosmislenu, prijateljsku podršku SAD, što smatramo veoma zna?ajnim”, kazao je Vlahovi? Glasu Amerike nakon potpisivanja sporazuma.
Vlahovi? isti?e da crnogorski gra?ani mogu samo da imaju koristi od evroatlanskih integracija.
“Naše evroatlanstke integracije i naš uspjeh na tom planu uklju?uje, naravno, i naše skoro, budu?e ?lanstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi, koje je najbolja pretpostavka i potvrda, ne samo naših dostignu?a u okviru odbrane I bezbjednosti, nego i naših ukupnih demokratskih dostignu?a u izgradnji naših institucija demokratskog sistema. To treba da nas preporu?i da se, nadam se u sagledivoj budu?nosti, na?emo u punopravno ?lanstvo I u okviru Evropske Unije”,isti?e crnogorski ambasador.
Na putu ka evropskoj zajednici, Podgorica može da ra?una na punu podršku Sjedinjenih Država, potvrdio je pomo?nik državnog sekretara Danijel Frid, koji je prisustvovao ceremoniji potpisivanja.
“Ovaj potpis na SOFA sporazum još jedan je od mnogih koraka koji ?e vas dovesti do pune integracije u evropsku porodicu zemalja I to je naš cilj za cio region Balkana. Ovo je dobar korak naprijed u ostvarenju naše zajedni?ke vizije jedinstvene, slobodne I mirne Evrope”, kazao je Frid i ponovio da je Crna Gora uspješna pri?a.
“Crna Gora je obnovljenu nezavisnost u?inila uspješnom. Vaša zemlja pokazala je da je odgovoran ?lan porodice nacija. Dobro ste po?eli u postizanju onoga za što smo se složili da je cilj vaše zemlje, da bude dio Evrope I transatlantske zajednice”.
Visoki ameri?ki zvani?nik je zaklju?io da izme?u Crne Gore I njene evropske budu?nosti nema barijera, naglašavaju?i da su crnogorski gra?ani sami zaslužni sa svoj uspjeh.
Izvor / VOA

YouTube Preview Image