Profit donosi samo visokokvalitetni turizam

December 14, 2008   | Turizmi / Turizam

PODGORICA – Crna Gora treba da kreira visokokvalitetni turisti?ki proizvod jer u niskobudžetnom nema profita i budu?nosti, ocijenio je danas šef tima za izradu inovirane verzije Master plana, Johann Friedrich Engel.
On smatra da u Crnoj Gori postoji rizik da se za malo kvaliteta traži puno novca gdje, tako?e, nema budu?nosti. “Jedini pravac razvoja turizma je da se u razumnim koracima pove?aju kvalitet i cijene tako da imidž Crne Gore na tržištu odgovara stvarnom stanju u datom trenutku”, ocijenio je Engel na prezentaciji inoviranog Master plana i Strategije razvoja turizma Crne Gore do 2020. godine.
On smatra da dok ne budu riješene saobra?ajne gužve u crnogorskim primorskim gradovima ne može se razvijati visokokvalitetni turizam u Crnoj Gori. “Opštine moraju voditi ra?una o tom pitanju, kao i parking prostorima”, poru?io je Engel.
Prema njegovim rije?ima, neophodno je pove?ati i broj zaposlenih u turizmu da bi usluga bila na nivou visokokvalitetne turisti?ke destinacije. Engel je podsjetio da ?e Crna Gora, prema procjenam Svjetskog savjeta za turizam i putovanja (WTTC) 2017. godine zabilježiti oko 15,42 milion no?enja.
On je naveo da je broj no?enja u 2001. godini bio 3,18 miliona, dok je na kraju prošle dostigao 7,29 miliona.
Prema njegovim rije?ima, dnevna potrošnja po stranom gostu ?e od 58,6 eura na kraju prošle godine dosti?i 109 eura u 2017. “Ovakve brojke su vrlo ohrabruju?e na me?unarodnim nivou. Me?utim, problem je taj što ne uzimaju u obzir sivo tržište”, dodao je Engel.
On je kazao da postoji studija da je Crna Gora ve? 2005. godine imala 15 miliona no?enja, odnosno tri puta više nego što su zvani?ni statisti?ki podaci.
Engel je saopštio da je u?eš?e turisti?ke privrede u ukupnom bruto doma?em proizvoda (BDP) na kraju prošle godine pove?an 340 odsto u odnosu na 2000. U?eš?e u BDP-u, kako je saopšteno na prezentaciji, dosti?i ?e 30 odsto u 2017. godini, ne ra?unaju?i sivo tržište.
“Uvjeren sam da je ve? danas 30 odsto BDP-a obezbje?uje turizam. Time se samo naglašava koliki zna?aj turizam ima ve? sada i kakav ?e on biti ubudu?e”, dodao je Engel.
Master planom je predvi?ena i ve?a raznovrsnost turisti?ke ponude, a Engel predlaže da treba u ponudi favorizovati planinarenje, biciklizama , kao i otvaranje panoramskih puteva kroz Crnu Goru.
Direktora Njema?kog razvojno-investicionog fonda -DEG, Franz Josef Flosbach, smatra da je Crna Gora kao mala zemlja stvorila ime i da je sada prepoznata kao »divlja ljepota«. On je dodao da inovirana verzija Master plana ukazuje da treba obratiti pažnju na slabosti koji su evidentirane kako bi se ponuda mogla prilagoditi novim trendovima na tržištu.
“Vlada mora da stvori transparetnat i održiv okvir da bi i dalje privla?ila investicije u hotelsko-turisti?ku privredu, kao i u infrastrukturu”, smatra Flosbach.
Ministar turizma i zaštite životne sredine, Predrag Nenezi?, saopštio je da su vizija Crne Gore da u turizmu do 2020. godine bude lider na Mediteranu. “Strategija razvoja turizma do 2020. godine obezbje?uje okvir za realizaciju raznih aktivnosti u cilju pozicioniranja Crne Gore kao visokokvalitetne turisti?ke destinacije radi valorizovanja ekonomskih potencijala turisti?ke industrije koja je neophodna za poboljšanje životnog standarda stanovništva”, saopštio je Nenezi?.
On je naveo da je turizam generator radnih mjesta, poslova i prihoda. “Ni jedan milimetar ne?emo odstupiti od utvr?enog kursa razvoja Crne Gore i definisane Strategije”, poru?io je Nenezi?.
On je ponovio da ?e Vlada u narednom periodu globalne ekonomske krize preduzimati mjere kako bi se stvorio realan ambijent za poslovanje u turizmu. On je saopštio da se zna?aj turizma za Crnu Goru ne može precijeniti jer se odnosi na svaki aspekt društva, kao i da je impuls za razvoj nerazvijenih poru?ja, ali uz strogo poštovanje principa održivosti.
Nenezi? je kazao da uspješnost postignutih rezulatata od usvajanja Master plana 2001. godine najbolje potvr?uju podaci prema kojima je prihod od turizma od te do kraja prošle godine pove?an šest puta.
Sekretar Ministarstva, Željka Radak Kukavi?i?, saopštila je da su Strategijom definisane prioritetne aktivnosti i identifikovane nadležene institucije koje su zadužene za realizaciju odre?enih projekta, kao i rokovi za završetak. “Strategija daje jasne smjernice svim partnerima koje su uklju?eni u stvaranje kompleksnog, divezifikovanog, visokokvalitetnog turisti?kog prozvoda”, dodala je Radak Kukavi?i?. Startegija obuhvata ?etiri cjeline kao što su razvoj turizma, strateška orijentacija, o?ekivani efekti i akcioni plan.
Izvor / Mina-business