Bardhi: Pre?i sa obe?anja na zapošljavanje

December 16, 2008   | Lajmet / Vijesti

Direktorica Uprave za kadrove Svetlana Vukovi? tvrdi da je problem što kandidati ne?e da se izjašnjavaju o nacionalnoj pripadnosti.
Lider Demokratskog saveza Albanaca Mehmet Bardhi pozvao je ju?e Vladu, odnosno Upravu za kadrove ?ija je to direktna nadležnost, da kona?no po?nu da sprovode u djelo ustavna i zakonska rješenja o srazmjernoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u organima državne uprave.
– Najefikasniji na?in da se obezbijedi srazmjerna zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina jeste da Vlada i ostala državna administracija funkcionišu i rade svoj posao na odgovaraju?i na?in. Za to je neophodna politi?ka volja vlasti, bez ?ega se ništa ne može posti?i. ?ak i tamo gdje ustavnim i zakonskim normama nije sve “najsre?nije” definisano, ako ima politi?ke volje, može se na?i rješenje koje bi zadovoljilo manjinske narode – kazao je Bardhi.
On isti?e da je parlament donio više zakona iz ove oblasti, tako da zakonski osnov postoji, samo je problem u implementaciji. Naglašava da je upravo posao Vlade i Uprave za kadrove da u djelo sprovedu princip srazmjerne zastupljenosti manjinskih naroda, za šta se, kako isti?e, makar deklarativno zalažu.
Direktorica Uprave za kadrove Svetlana Vukovi? pojasnila je za “Dan” da pokušava implementirati zakonska obaveza u dijelu obezbje?ivanja srazmjerne zastupljenosti manjina i drugih nacionalnih zajednica u organima državne uprave kroz davanje mogu?nosti kandidatima da se izjasne o nacionalnoj pripadnosti.
– Pokušavamo da na ovaj na?in pratimo koliko se pripadnika odre?enih nacionalnih zajednica javlja na oglase za slobodna radna mjesta u državnim organima. Problem je, me?utim, u tome što mali broj kandidata za prijem u radni odnos želi da se izjasni u prijavi o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Preciznije, od 30. avgusta ove godine, od kada je Upravi za kadrove novim Zakonom o državnim službenicima i namještenicima data nadležnost da vodi ra?una o srazmjernoj zastupljenosti nacionalnih zajednica, samo se jedno lice izjasnilo o nacionalnoj pripadnosti – rekla je Vukovi?eva.
Poslanik Srpske liste Dobrilo Dedei? tvrdi da je srazmjerna zastupljenost predstavnika svih naroda Crne Gore u administraciji, u najširem smislu te rije?i, mrtvo slovo na papiru. To je, po njegovoj ocjeni, ne samo zato što se ne poštuju civilizacijski principi o ravnopravnosti naroda i gra?ana, nego i zbog ?injenice da država izme?u dva podjednako stru?na kadra uvijek bira ideološki podobnog.
– Kad kažem država, mislim na režim DPS-a, SDP-a, HGI-a i DUA, koji sprje?ava srpski narod da Crnu Goru prepozna i kao svoju državu. Hrvatski, bošnja?ki, muslimanski i albanski narod su, predvo?eni svojim politi?kim elitama u Crnoj Gori, od 1997. godine aktivno u?estovali u državnom, ideološkom i politi?kom projektu koji je doveo do kona?nog razbijanja SRJ, a zatim i SCG. Za to vrijeme, oni su parcijalno ostvarili neka svoja prava, dok je srpski narod, iako tvorac istorijske državnosti Crne Gore, apsolutno uskra?en za elementarna kolektivna i individualna egzistencijalna prava – kazao je on.
Do promjene postoje?eg Ustava, kaže Dedei?, odnosno trenutka kada ?e se i formalno najvišim pravnim aktom definisati uloga konstitutivnosti srpskog naroda, “ne postoje opšti društveni preduslovi da se Srbima omogu?i podrazumijevaju?e pravo na rad u državnoj i lokalnim administracijama u validnom popisnom numeri?kom kapacitetu”.
Poslanik Bošnja?ke stranke Kemal Puriši? smatra da je prvi korak ka uspostavljanju istinske srazmjerne zastupljenosti manjina na svim nivoima vlasti ispunjavanje onoga što je obe?ano usvajanjem ustavnog zakona – donošenjem novog izbornog zakonodavstva.
– Drugo što je neophodno jeste da kona?no po?ne primjena odredbi zakona o državnim službenicima i namještenicima i o lokalnoj samoupravi. U oba zakona postoje imperativne norme da se obezbijedi srazmjerna zastupljenost svih nacionalnih zajednica. Starješine državnih organa su ovlaš?ene, a Uprava za kadrove obavezna da vodi ra?una o razmjernoj zastupljenosti – saopštio je Puriši?.
V.RADENOVI?

I u Skupštinu po klju?u
Uprava za kadrove objavila je prije dva dana javni oglas za prijem u radni odnos dvoje pripravnika u Skupštini Crne Gore. Kandidatima se u oglasu daje mogu?nost da se izjasne o nacionalnoj pripadnosti.
– Zainteresovani kandidati mogu se u prijavi izjasniti o svojoj nacionalnoj pripadnosti, jer je Uprava za kadrove nadležna da prati sprovo?enje mjera u cilju postizanja srazmjerne zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u državnim organima – objašnjava se ovakav potez u tekstu javnog oglasa.
Oglasom se traže kandidati sa završenim fakultetom politi?kih nauka za jedno, odnosno sa Višom ra?unarskom školom za drugo radno mjesto. Prijem u radni odnos u Skupštini za ova radna mjesta vrši se na odre?eno vrijeme, za period od 12 mjeseci.
Ina?e, u obrascu prijave na slobodno radno mjesto, koji se može na?i na sajtu, nema rubrike u kojoj bi kandidati mogli upisati nacionalnost. Vukovi?eva pojašnjava da tek treba da se utvrde novi obrasci.
Izvor / Dan