OEBS vratio televiziju državi

December 17, 2008   | Politika

U skupštini završena rasprava o javnom servisu, ministar Mi?unovi? tvrdi:
Podgorica – Novi zakon o javnim radio-difuznim centrima ne?e donijeti ništa novo, jer Demokratska partija socijalista ne želi da prepusti kontrolu nad Radio televizijom Crne Gore (RTCG), ocijenili su ju?e opozicioni poslanici u Skupštini.
Oni su tokom rasprave o tom predlogu zaklju?ili da budu?e finansiranje RTCG iz budžeta, ne korespondira sa konceptom javnog servisa i evropskim standardima, konstatuju?i da se ponovo „vra?a“ državna radio televizija.
Ministar kulture Branislav Mi?unovi? odgovorio je da je ideja o budžetskom finansiranju potekla od visokog zvani?nika OEBS-a Mikloša Haraštija i da su je oni ispoštovali.
Poslanik Narodne stranke Dragan Šo? tražio je od predlaga?a iz Vlade da ne budu licemjerni i priznaju da uspostavljanje javnog servisa nije uspjelo.
On je konstatovao da rukovodsto RTCG nije uspjelo da riješi problem sa pretplatom, jer niko nije želio „da kupi proizvod koji ta medijska ku?a nudi“.
„Na jednoj strani glumi se javni servis, a na drugoj se on finansira iz budžeta. Sve je bolje od licemjerja. Ovo je kompilacija budžetskog finansiranja i prividne nezavisnosti. Vratimo se na koncept državne televizije“, rekao je Šo?.
On je istakao da je posebno problemati?no što RTCG dobija ve?u suverenost ?ak i od parlamenta, jer, prema odredbama, “nikome ne?e biti dužni da polažu ra?une za finansijsko poslovanje“.
U predlogu zakona se navodi da se RTCG, osim reklamama, finansira sa 1,20 odsto državnog budžeta.
Pokret za promjene i Socijalisti?ka narodna partija zahtijevaju da RTCG ubudu?e prenosi sve sjednice parlamenta.
„Sada pada u vodu pri?a o nemanju sredstava za direktne prenose… Ako ve? dajemo 10 miliona eura iz budžeta, onda treba prenositi sve sjednice“, rekao je Aleksandar Damjanovi? (SNP).
On je kazao da dvije stranke, u tom kontekstu, traže i da osniva? javnih servisa bude Skupština, a ne država kako se navodi u predlogu.
Damjanovi? je dodao da jedan od amandmana, koji su nadležni odbori ve? odbili, govori o tome da parlament ubudu?e samo konstatuje volju predlaga?a, a ne da, kao do sada, glasa za sastav Savjeta RTCG.
„Ako kandidat nije bio po volji DPS-a, on do sada, uprkos podršci, nije mogao ni da omiriše vrata televizije“, objasnio je Damjanovi?.
Savjet RTCG ?e imati devet ?lanova, a bira?e ih i razrješavati Skupština.
Na predlog poslanika SDP-a, iz predloga ?e najvjerovatnije biti izbrisana odredba kojom se predsjednik države ovlaš?uje da kandiduje listu za Savjet, ukoliko Skupština to ne uspije.
Nebojša Medojevi? (PzP) je ocijenio da predloženi tekst vra?a unazad stanje u toj oblasti i pojasnio zašto DPS još ne želi da se odrekne RTCG: “Idu?a godina je izborna, treba dobro sakriti finansijsku krizu i sve probleme sa kojima se suo?avamo od Pljevalja do Ulcinja“.
Predrag Sekuli? (DPS) saopštio je da su u RTCG u posljednje ?etri godine napravljeni vidljivi pomaci. Odgovaraju?i na optužbe opozicije, on je rekao da finansiranje iz budžeta ne?e uticati na objektivno izvještavanje tog medija.
Sekuli? je rekao da niko ne treba da sumnja da je zakon uskla?en sa evropskim standardima.
“Nemojte misliti da bismo sebi dozvolili da ju?e podnesemo aplikaciju, a da danas predlažemo zakon koji nije evropski… Ja bih volio da ste vi (opozicija) što više na Javnom servisu jer ?e te imati sve manje bira?a, to se jasno pokazalo do danas“, rekao je on.
Poslanici bi o tom i o zakonima o kojima je ranije završena rasparava trebalo da se izjasne danas.
Zeleno svjetlo za odlazak u Avganistan
Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu preporu?io je ju?e parlamentu da usvoji odluku o upu?ivanju medinskog tima Vojske u ISAF misiju u Avganistanu.
U timu VCG koji bi trebalo da se angažuje u bolnici na vojnom aerodromu u Kabulu bi?e ljekar i dva medicinska tehni?ara, a najavljeno je da ?e ta jedinica preuzeti dužnost u avgustu sljede?e godine.
Za tu odluku glasalo je šest ?lanova Odbora iz vladaju?e koalicije, dok je predstavnik SNP-a bio uzdržan.
Obrazlažu?i predlog za slanje jedinice u NATO vo?enu operaciju u Avganistanu, ministar Boro Vu?ini? kazao je da je rije? o doprinosu Crne Gore “izgradnji demokratskih institucija u Avganistanu”.
“U?estvovanje u jednoj ovakvoj misiji ?ini našu zemlju pouzdanim partnerom u ja?anju mira u svijetu”, rekao je Vu?ini?, najavljuju?i odlazak crnogorskih medicinara za avgust sljede?e godine.
On je kazao da su planirani troškovi jedinice za dnevnice i plate za šest mjeseci oko 45 000 eura.
Zvani?nici Ministarstva odbrane su poru?ili da ?e prilikom upu?ivanja jedinica u misije voditi ra?una da crnogorski vojnici “dobiju manje rizi?na mjesta”.
Poslanika Mehmeta Bardhija zanimalo je kakve mjere je država poreduzela za osiguranja u?esnika u operaciji ISAF, ali i njihovih porodica u slu?aju ranjavanja ili gubitaka. Vu?ini? je kazao da ?e se u tom slu?aju postupiti “u skladu sa zakonom”.
Admiral Samardiž je pojasnio da ?e se na tenderu odabrati osiguravaju?a ku?a, kako bi se pokrilo osiguranje, ali da se zbog negativnih iskustava uz regiona, to se mora detaljno razraditi.
Odbor za odbranu i bezbjednost prihvatio je ju?e i inicijativu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Vlade da se zbog tehni?ke dorade Predlog zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane vrati u formu nacrta.
D.M.-Dš. T.
Izvor / Vijesti