Predsjednici savjeta manjina održali radni sastanak u Ulcinju

December 17, 2008   | Politika

Srbi dobrodošli u manjine
ULCINj – Predsjednici savjeta manjina u Crnoj Gori predsjednik Bošnja?kog savjeta prof. dr Šerbo Rastoder, predsjednik Albanskog savjeta Tahir Tahiri, predsjednik Muslimanskog savjeta Sabrija Vuli?, predsjednik Hrvatskog savjeta dr Miroslav Mari? i potpredsjednik Romskog savjeta Muhamed Ukovi? pozdravili su ju?e u Ulcinju osnivanje Srpskog savjeta i ocijenili da manjinske zajednice u Crnoj Gori imaju istovjetan interes “da na adektvatan na?in participiraju u izgradnji crnogorskog multietni?kog društva”.
– Smatramo da je osnivanje Srpskog nacionalnog savjeta prilog oživotvorenju manjinske politike u Crnoj Gori. Naš stav nije samo kurtoazan, ve? zaista o?ekujemo da ?emo me?u Srbima imati partnere u izgradnji i formulisanju onih ciljeva koji su od interesa za sve – kazao je Šerbo Rastoder.
Tahir Tahiri je dodao da se on i njegove kolege nijesu bavile polemikom koja se ve? neko vrijem vodi u medijima izme?u politi?kih predstavnika Srba, o tome da li je srpski narod manjina ili nije.
– Za nas je važno da je Srpski savjet osnovan, postoji i kao takav ravnopravan je sa svim ostalim savjetima manjinskih naroda – rekao je Tahiri.
U?esnici sastanka su se saglasili da se savjeti aktivno pozabave pitanjima raspodjele sredstva iz Fonda za manjine, na na?in što ?e se svi projekti koji pristingu na raspisani konkurs biti pažljivo pregledani a savjeti ?e na sastancima dati posljednju rije? o eventualnoj dodjeli sredstava. Dogovoreno je i da se u cilju bolje koordinacije predsjednici Savjeta sastaju jednom do dvaput mjese?no. Sastanku u Ulcinju, kako je re?eno, zbog ranije ugovorenih obaveza nije prisustvovao predsjednik novoosnovanog Srpskog savjeta Mom?ilo Vuksanovi?.
M.K.
Izvor / DAN