Reagovanje pravnog zastupnika HTP “Ulcinjska Rivijera” – Video

December 17, 2008   | Shoqëria / Društvo

Pravi vlasnici zemlje bez brige
Podgorica – Povodom teksta „I Ulcinjska rivijera nišani smetlište“ objavljenog u ju?erašnjim „Vijestima“ reagovao je pravni zastupnik Rivijere, advokat Branislav Lutovac.
– Ulcinjska rivijera, vode?e hotelsko-turisti?ko preduze?e na podru?ju Ulcinja, u posljednje vrijeme izložena je snažnim napadima na imovinu i objekte. Vrši se bespravno oduzimanje njenih parcela, devastiraju se i ruše njeni objekti, vrši se nezakonito priklju?enje na njenu vodovodnu i elektroinstalaciju i nezakonito se useljavaju i koriste njeni objekti. Novo rukovodstvo na ?elu sa izvršnim direktorom Radomirom Zecom riješilo je da preduzme energi?ne i efikasne, ali isklju?ivo zakonske mjere da se tome stane na put. U tom pravcu ve? su pokrenuti upravni, parni?ni i krivi?ni postupci koji ?e sigurno rezultirati opštim obeshrabruju?im efektom na sadašnje i budu?e uzurpatore imovine „Ulcinjske rivijere“. Normalno je da ti postupci izazivaju i efekte gnjeva uzurpanata, koji pokušavaju na sve na?ine da vrše opstrukciju sprovo?enja ovih mjera. Što se ti?e imovine koja se nalazi u zale?u Velike plaže tzv. „?eški kamp“ nju „Ulcinjska rivijera“ koristi od 1966. godine kada je to zemljište dobila na koriš?enje od SO Ulcinj. Na toj lokaciji podignuta su 84 montažna objekta koja su do 1992. služila kao turisti?ki objekti, a nakon 1992. tu su smještene izbjeglice. Nakon odlaska izbjeglica ti objekti uništeni i opustošeni od strane nepoznatih po?inilaca. To „smetlište“ kako je to terminološki odre?eno u vašem ?lanku zaslužuje da se o?isti, uredi i kultiviše. To ?e uraditi HTP „Ulcinjska rivijera“. Što se ti?e pravnih pretenzija ranijih vlasnika, ako su njihovi zahtjevi opravdani tu ne?e biti nikakvog problema od strane „Ulcinjske rivijere“. Samo pravne ?injenice ipak nijesu onakve kakve ste naveli u ?lanku. Ministarstvo finansija u svom rješenju od 26.01.2007. nije ukinulo prvostepeno rješenje zbog „postopica i stazica izme?u baraka“ ve? zbog toga što podnosilac zahtjeva Deda Rudovi? podnio dokumentaciju, citiramo „krajnje (prakti?no neupotrebljivih) i neovjerenih prepisa-fotokopija“. Tako?e, rješenjem Uprave za nekretnine – Podru?ne jedinice Ulcinj od 25.09.2007. odbijen je zahtjev imenovanog za deeksproprijaciju, jer je utvr?eno da je o njegovom zahtjevu ve? pravosnažno odlu?eno 22.10.1990. O tome „Ulcinjska rivijera“ posjeduje originalnu dokumentaciju, koju može bilo kojem zainteresovanom licu, pa i vašem novinaru, da stavi na uvid. O?igledno je da ako je HTP „Ulcinjska rivijera“ nišanila na nešto, nišanila je na pravdu i njeno ostvarenje, a ne na „smetlište“. Na kraju HTP „Ulcinjska rivijera“ jasno iznosi svoj stav: svi koji na osnovu kona?ne i pravosnažne odluke državnog organa dokažu da su vlasnici imovine koja se sada nalazi u njenom vlasništvu nemaju potrebe da brinu. Imovina ?e im biti vra?ena ili ?e biti obešte?eni. Isto tako, svi koji protivpravno žele da zadrže i uzurpiraju njenu imovinu suo?i?e se sa zakonskim posljedicama takvog ?ina. Tu mjesta za kompromis nema – navodi se u reagovanju advokata Lutovca..
Izvor / Vijesti

YouTube Preview Image