?ukanovi?: Vra?eno samopouzdanje klju? optimizma za budu?nost Crne Gore

January 1, 2009   | Politika

milo-dukanovicDobro zdravlje, li?nu i porodi?nu sre?u, uspjeh u poslu svim prisutnim i svim gra?anima, i da naša država, Crna Gora nastavi uspješan put ka ekonomskom i demokratskom prosperitetu, poželio je, na tradicionalnom Novogodišnjem prijemu za predstavnike politi?kog i javnog života, premijer Crne Gore Milo ?ukanovi?.
Ocjenjuju?i godinu u odlasku, prejmijer je kazao:

“Rezultat angažmana svih struktura, mogu slobodno re?i svih gra?ana Crne Gore, jeste jedna uspješna godina. Ja sam prije neki dan u susretu sa novinarima, kazao da ovu godinu smatram, mjereno intenzitetom ekonomskog i demokratskog razvoja, možda najuspješnijom ne samo u novijoj istoriji Crne Gore.
2008. ?e ostati zapam?ena kao godina u kojoj je Crna Gora dodatno u?vrstila svoju politi?ku i makroekonomsku stabilnost, ostvarila snažan ekonomski i demokratski razvoj i doživjela novi napredak na svom putu evropskih i evroatlantskih integracija”, kazao je ?ukanovi? i naglasio zadovoljstvo zbog ostvarenog ekonomskog rasta i ukupnog društvenog razvoja.

“Uvjeren sam da mimo impresivnih statisti?kih pokazatelja, ekonomski rast i razvoj u posljednje tri godine govori da se Crna Gora okrenula sebi, da su gra?ani obnovili samopouzdanje, da su postali svjesni komparartivnih prednosti kojima raspolažemo, da su uvjereni da je ovdje mogu?e živjeti na svojim resursima, od svog rada i ostvarivati onaj kvalitet života koji je primjeren Evropi 21. vijeka. To povra?eno samopouzdanje je klju?ni faktor našeg optimizma za budu?nost Crne Gore”, uvjeren je ?ukanovi?.

Tokom ove godine ostvarili smo vrlo zapaženu ulogu u regionalnoj politici, podsjetio je premijer. “Svjesni smo da je regionalna saradnja, prije svega saradnja sa susjedima, prava legitimacija kojom se jedna država sa evropskim i evroatlantskim aspiracijama, može predstaviti široj me?unarodnoj zajednici.Iako najmanja država na Zapadnom Balkanu bili smo veoma agilni i popravili svoj regionalni i me?unarodni rejting.

Zahvaljuju?i svemu tome najvrjedniji uspjesi stigli su na kraju 2008.”, rekao je on i podsjetio da je Crna Gora predala zahtjev za ?lanstvo u MAP program u okviru NATO integracija i 15. decembra svoju aplikaciju za ?lanstvo u EU.

“Vrijedno je dodatno potencirati i ovom prilikom da su naši evropski partneri veoma uvažili ostvareni napredak Crne Gore, prije svega u realizaciji ekonomskih i demokratskih reformi i da je rezultat toga ocjena da je Crna Gora prijatno iznena?enje za EU i da može predvoditi ostatak kolone država Zapadnog Balkana na putu do punopravnog ?lanstva u EU”, kazao je premijer.

?ukanovi? je u uspjehe izdvojio da je 2008.-godina u kojoj je Crna Gora prvi put nastupila na Olimpijskim igrama, da je ovo godina u kojoj su naši sjajni vaterpolisti, seniori i juniori, zlatnim odli?jima na Evropskom prvenstvu, doprinijeli punoj me?unarodnoj afirmaciji naše države.

Generalno, kazao je ?ukanovi?, nije ovo samo prilika za podsje?anje na uspjehe, ve?, prije svega da kažemo šta nas ?eka u godini pred nama i da “pokušamo, po?ev od današnjeg dana da ostvarimo još snažniju mobilizaciju, još predaniji angažman svih nas, svih gra?ana Crne Gore i izuzetno zahtjevnoj godini koja je pred nama.

Pred kraj ove godine i Crna Gora se suo?ila sa posljedicama globalne ekonomske krize. Ona je, istina, sa izvjesnim zakašnjenjem po?ela da se doga?a i u našoj ku?i. “Odreagovali smo blagovremeno, odgovorno i kompetentno. Rezultat je da se posljedice u Crnoj Gori ipak osje?aju mnogo manje nego u mnogo mo?nijim i razvijenijim ekonomijama u okruženju i širem podru?ju.

Imperativ Vlade i ukupne državne politike u 2009. godini jested a sa?uvamo trendove iz ove godine. Cilj u 2009. jeste, dakle, sa?uvati ekonomski rast. On, svakako, zbog posljedica globalne ekonomske krize ne?e biti onako dinami?an kao u prethodne tri godine, ali, ozbiljnim angažmanom svakog od nas i svih gra?ana, možemo obezbijediti da se, ipak, rast produži i da Crna Gora nastavi da se kre?e putem ekonomskog i društvenog prosperiteta.

Ako želimo da sa?uvamo našu ekonomiju kao dinami?nu ekonomiju, onda ?emo, prije svega, morati da sa?uvamo povjerenje koje smo obezbijedili kod stranih investitora. Dakle, u mjeri u kojoj i dalje budemo unaprje?ivali crnogorski ekonomski sistem kao sistem koji je konkurentniji od drugih ekonomskih sistema, prije svega u okruženju, u mjeri u kojoj budemo ukupne, ali prije svega reforme državne uprave i pravosu?a , koje treba da obezbijede našim gra?anima, turistima i investitorima apsolutnu sigurnost za život i rad u Crnoj Gori, u toj mjeri ?emo biti uspješni da kompenziramo probleme koje ?e proizvesti globalna kriza”, kazao je premijer i naglasio:

“Nema sumnje da smo razumjeli zadatak i da ?e Vlada predvoditi tim ukupne državne administracije na tom vrlo zahtjevnom zadatku u 2009. godini.

Ostaje nam, naravno, jako punio posla u daljim evropskim i evroatlantskim integracijama i moramo sa?uvati povejerenje evropskih partnera, što ?emo najbolje u?initi ukoliko budemo prioritetno posve?eni onim zadacima na koje su nam oni skrenuli pažnju u godišnjem izvještaju”, konstatovao je ?ukanovi?, naglasivši da je izvještaj veoma afirmativan, ali da, naravno, sadrži i podsje?anja na ono, što i sami znamo da treba uraditi.

“2009. godina ?e biti i godina parlamentarnih izbora, to ?e biti godina u kojoj ?e Crna Gora još jednom dokazati svoju demokratsku zrelost, prije svega kroz demokratski izborni proces, a siguran sam i odgovornost i zrelost bira?a Crne Gore koji ?e znati da i u zahtjevnim uslovima koje ?e nam donijeti 2009., naprave pravi izbor koji ?e im garantovati produžetak stabilnosti, produžetak ekonomskog i demokratskog razvoja naše države i dinami?an put ka našim evropskim i evroatlantskim odredištima”, zaklju?io je, obra?aju?i se gostima tradicionalnog Novogodišnjeg koktela, crnogorski premijer Milo ?ukanovi?.
RTCG

YouTube Preview Image