?ELNICI ALBANSKIH STRANAKA ŠALJU ISTA PREDIZBORNA OBE?ANJA

March 25, 2009   | news

ulcinj-celnici-albanskih-stranaka-salju-ista-predizborna-obecanjaSamo ih harizma dijeli
Podgorica – Kada 29. marta iza?e na izbore, prosje?an albanski glasa? nacionalnih stranaka mora?e da zaokruži ime poslani?kog kandidata na osnovu li?nih simpatija. S obzirom na to da gotovo nema razlike u predizbornim obe?anjima albanskih politi?ara u Crnoj Gori, harizma albanskih vo?a mogla bi biti presudan argument na bira?kom mjestu.
Iako na izborima nastupaju tri albanske partije, jedna koaliciona i jedna lista gra?ana, glasa?ima od Ulcinja do Gusinja ve? sada je zagarantovana borba za decentralizovanu vlast i samostalnu opštinu Tuzi, bez obzira na to ko u?e u skupštinske klupe. Osim labavijeg zagrljaja države u sredinama gdje žive Albanci, na listi politi?kih prioriteta svih albanskih stranaka je ve?a zastupljenost u državnim institucijama. Jedina razlika za sada je ta što je Demokratska unija Albanaca Ferhata Dinoše bliska vlasti, dok su ostale liste izrazito opoziciono nastrojene.

Nosilac izborne liste Demokratskog saveza i Albanske alternative Mehmet Bardhi smatra da položaj Albanaca u Crnoj Gori nije po evropskim standardima. On upozorava da vlast od 90-ih vodi diskriminatorsku politiku prema albanskoj manjini, isti?u?i da nikada nije bilo ozbiljne želje za uspostavljanje me?usobnog povjerenja.
“Odnos vlasti prema Albancima, njihovim pravima i prostorima gdje žive bio je nekad otvoreno, nekad skriveno ignorantski, pa i diskriminatorski“, smatra Bardhi.
On podsje?a da lokalnu vlast niko nije pitao tokom privatizacija hotelskih kompleksa u Ulcinju, isti?u?i da su Ulcinjani uskra?eni i u gazdovanju morskim dobrom. Bardhi tvrdi da vlast Albance opstruira na lokalnom nivou, podsje?aju?i na odluku Ustavnog suda kojom je ukinuta odluka SO Ulcinj da imena ulica budu na albanskom jeziku.

Kandidat na albanskoj listi “Perspektiva“ Vaselj Siništaj upozorava da Crna Gora još nema Zakon o izboru odbornika i poslanika uskla?en sa Ustavom, kojim bi u Skupštini i lokalnim parlamentima bila zagarantovana mjesta za predstavnike manjina.
Siništaj tvrdi da treba donijeti i zakon o manjinskim pravima i slobodama, zakon o zabrani diskriminacije i regulisati upotrebu jezika. On smatra da vlast krši Ustav na štetu manjina, iako se zalaže za nacionalni sklad.
“Opšte poznata ?injenica je da u Crnoj Gori olako usvajamo i Ustav i zakon, a da vrlo teško to sprovodimo u djelo“, naglašava on.

S druge strane, lider DUA Ferhat Dinoša smatra da je položaj Albanaca u Crnoj Gori bolji nego u vrijeme uvo?enje višepartijskog sistema.
Dinoša, koji uz Bardhija zastupa Albance od ranih 90-ih, tvrdi da je puno pozitivnih promjena od vremena kada je Podgorica bila naklonjena Miloševi?evom režimu.
On podsje?a na otvaranje porodilišta u Ulcinju, Fakulteta na albanskom jeziku u Podgorici, donošenja Zakona o nacionalnim simbolima, pravima manjina, kao i formiranje Nacionalnog savjeta Albanaca koji se finansira iz državnog fonda. Isti?u?i da je zaslužan za ve?inu tih stvari, Dinoša smatra da je priznanje nezavinosti Kosova najbolji pokazatelj odnosa vlasti prema Albancima.

Iako ga kolege optužuju za naklonjenost vlasti, Dinoša kaže da je uvijek zastupao nacionalne interese.
“Na nekim me?unardonim skupovima, posebno u SAD-u, bio sam jedini albanski politi?ar iz Crne Gore koji je predstavljao svoj narod. Stvorio sam logistiku za održavanje kontakata sa me?unarodnim centrima, i dovoljno sam relevantan da zastupam politiku Albanaca”, isti?e Dinoša.
Forca je više usmjerena ka Evropskoj uniji: “Samo unutar Evrope ima?emo visoke standarde u svim segmentima života i uživa?emo sva prava i puno poštovanje našeg nacionalnog identiteta”, kaže potpredsjednik Force Genci Nimanbegu.
Kada je u pitanju zastupljenost Albanaca u državnim institucijama, Siništaj upozorava da se i tu Ustav krši iako Albanci ?ine sedam odsto stanovništva Crne Gore.

On napominje da bi moralo biti više Albanaca u policiji, tužilaštvu i sudstvu: ”Dovoljno je navesti primjer Podgorice, u kojoj od Osnovnog do Ustavnog suda nema ni jednog jedinog Albanca sudije“.
Kao i Siništaj, Bardhi ukazuje da režim ne dozvoljava formiranje punopravne opštine Tuzi, bez obzira na dominantno raspoloženje gra?ana Malesije:
“Pitanje statusa Albanaca u Crnoj Gori još nije riješeno”, kaže Bardhi.

Druženja sa glasa?ima umjesto tribina

Iako su na parlamentarnim izborima prije sedam godina neke albanske stranake angažovale i estradne zvijezde, kampanja za martovske izbore prošla je bez pjesme. U Malesiji, iz koje dolazi najviše istaknutih albanskih politi?ara, do sada nije bilo strana?kih skupova. Kako tvrde strana?ki prvaci, umjesto tribina organizuju se seoska druženja sa glasa?ima.
“Prošlo je vrijeme zapaljivih govora i skupova. Mislim da je bolje sa bira?ima razgovarati direktno, zbog strana?kih podjela kojih smo imali suviše posljednjih godina. Kroz razgovore sa glasa?ima traži?emo njihovo povjerenje, a velike politi?ke skupove organizova?emo na kraju kampanje”, tvrdi jedan od nosilaca liste.
Uo?i glasanja u septembru 2006. godine, strana?ki skupovi su u Malesiji bili nezaobilazni dio izbornog cirkusa od Ulcinja do Tuzi. Osim zapaljivih govora i prozivanja politi?kih protivnika, nijesu bili rijetki ni oni koji su u kolonama, uz zastave i skandiranje obilazili okolna sela.

Samir KAJOŠEVI?
Vijesti

2