Velika razvojna perspektiva Ulcinja

April 6, 2009   | news

gradonacelnik-ulcinja-gzim-hajdinaga4SVE?ANA SJEDNICA POVODOM DANA ULCINJA
ULCINj- Dan opštine, kojim se simboli?no obilježava po?etak turisti?ke sezone, završetak berbe maslina, simbol odlaska pomoraca na more, a koji se slavi svake prve subote u aprilu, obilježen je ju?e sve?anom sjednicom Skupštine opštine Ulcinj u Centru za kulturu. U prisustvu mnogobrojnih gostiju iz društvenog i politi?kog života, predsjednik opštine Gzima Hajdinaga kazao je da je Ulcinj opština sa izuzetnom razvojnom perspektivom, te da u bliskoj budu?nosti o?ekuje po?etak velikih investicionih projekata.
– Saradnja opštine i Vlade rezultirala je raspisivanjem niza tendera za najatraktivnije lokacije u opštini – Veliku plažu, Adu Bojanu i Valdanos – koji imaju za cilj privla?enje svjetski poznatih investitora. Za sve ove projekte, i pored ekonomske krize, postiji veliko interesovanje i siguran sam da uskoro možemo o?ekivati dobre vijesti – rekao je Hajdinaga. Govore?i o rezultatima rada u proteklih godinu dana, predsjednik opštine je ukazao da je lokalna vlast, uprkos ekonomskoj krizi, uspjela da realizuje veliki broj projekata. Isti?u?i da je budžetska projekcija opštine za 2009. godinu 17 miliona eura, Hajdinaga je naglasio da ?e opštinske strukture preduzeti sve neophodne mjere kako bi se najvažniji finansijski akt opštine uspješno realizovao.
– Za to nam je potrebna podrška svih gra?ana, jer želimo da negativne efekte ekonomske krize svedemo na minimum – rekao je on.
Hajdiaga je izrazio zadovoljstvo što je Ulcinj, nekada poznat kao opština bez planova, danas blizu usvajanja potrebne planske dokumentacije.
– Nakon mnogo rada sa nadležnim ministarstvima uspjeli smo da u SO usvojimo GUP. Rade se detaljni planovi za niz gradskih zona, a sa pokretanjem procedure za izradu Prostornog urbanisti?kog plana opštine, koje finansira Vlada sa milion eura, zaokruži?e se kompletan proces. Tako?e, ura?ene su studije lokacije za Valdanos, Veliku plažu, Port Milenu i Pristan – rekao je Hajdinaga. On je naveo i da je asfaltiran veliki broj ulica, izgra?eno desetine kilometara novih puteva, parkinga, javne rasvjete, a kako je kazao, pri kraju su radovi na kaldrmisanju stare ?aršije, u starom jezgru grada. Prema njegovim rije?ima, najvažniji razvojni projekti u bliskoj budu?nosti su izgradnja lu?ice Kacema, izrada projekta za sportsku halu, novu srednju školu i most na Port Mileni. Prvi ?ovjek najjužnije crnogorske opštine je na kraju poru?io da dobri me?unacionalni odnosi, tolerancija me?u ljudima i želja da se pomogne gradu koji se voli, garantuju društveni napredak i ekonomski razvoj.
– Spreman sam da sara?ujem sa svima i ne tražim od nikoga da se odrekne svojih ubje?enja. Kao i do sada, nastavi?u da dajem svoj maksimum u cilju opšteg prosperiteta opštine i svih njenih gra?ana – naglasio je Hajdinaga.
Sve?anosti su prisustvovali predsjednik Crne Gore Filip Vujanovi? sa saradnicima, potpredsjednik Vlade Vujica Lazovi?, predsjednici i predstavnici drugih crnogorskih opština, poslanici parlamenta, odbornici SO Ulcinj i brojni gosti, me?u kojima i ambasadori Velike Britanije, BiH, Hrvatske, Ukrajine, predstavnici politi?kih partija, vjerskih zajednica, NVO, kao i predstavnici dijaspore.

M.KneŽevi?

Nika: Prevazišli smo politi?ke podjele
U uvodnom dijelu sve?ane sjednice SO Ulcinj prisutnim gostima obratio se i predsjednik lokalnog parlamenta Muhamet Nika, koji je istakao da ?e SO Ulcinj kao zakonodavni organ nastaviti da uspješno doprinosi razvoju opštine.
-Uspjeli smo da završimo mnoge obaveze. Posebno sam ponosan što smo se u više navrata izdigli iznad politi?kih podjela i konsenzusom usvojili mnoge važne odluke za opštinu i gra?ane. Ubije?en sam da ?emo tako i dalje raditi – kazao je Nika.

Nagra?eni najbolji u?enici
Kao i svake godine opština Ulcinj je nagradila najuspješnije u?enike osnovnih i srednjih škola. Najbolji ?aci su Dritan Maraj (Muzi?ka škola), te osnovci Pjeter Rudovi?, Branko ?akonovi?, Aneta Popovi? i Samina Lukovi? (OŠ “Maršal Tito” i „Boško Strugar”). Nagra?ene su i Mersije Gorana iz privatne gimnazije „Drita” i Merita Hadžibeti iz SŠ “Bratstvo i jedinstvo”. Svi oni dobili su pohvale i nov?ane nagrade.

DAN