Vaselj Siništaj reagovao na izjavu predsjednika skupštine GO Tuzi

April 26, 2009   | news

camaj_sinishtajMalesija nigdje ne žuri
Predsjednik Skupštine Gradske opštine Tuzi Nikola Camaj treba da zna da ne dobija platu za analizu ko su sadašnji, a ko nekadašnji ?lanovi Alabanske alternative (AA), ve? za svoj rad u okviru nadležnosti propisanih Zakonom o Glavnom gradu i podzakonskim aktima, poru?io je ju?e odbornik parlamenta u Tuzima Vaselj Siništaj, koji je isklju?en iz AA jer se, sa još tri odbornika, na prethodnim parlamentarnim izborima našao na listi suparni?ke albanske koalicije “Perspektiva.
– Ukoliko mu te nadležnosti u dovoljnoj mjeri ne pružaju mogu?nost kreativnosti za nešto za šta je on posebno obdaren, ili kroz iste ne može da iskaže svoje politi?ke kapacitete, onda za nešto drugo neka potraži prostor unutar svoje partije. Do tada, mi mu preporu?ujemo da pokuša da sa?uva ono što je stekao jer narodna poslovica kaže: “Ko traži ve?e, izgubi i ono iz vre?e”. I drugo, da prou?i politi?ki sporazum iz 2006. i utvrdi ko su mu politi?ki partneri i pod kojim uslovima. Tek nakon toga možemo govoriti o prijevremenim lokalnim izborima jer smo mi potpuno spreni za njih i ne plašimo ih se. Ali, prvenstveno moramo voditi ra?una o interesima gra?ana, poštuju?i, pri tome, pravilo “ne brže od života”. Sve drugo, gospodin Camaj dobro zna, u ovo vrijeme nije interes gra?ana Malesije, ve? ne?iji drugi, gdje on, pretpostavljamo, vidi i sebe – rekao je Siništaj.
On smatra da izbore u Tuzima treba raspisati jedino ukoliko do?e do prijevremenih izbora na nivou cijelog grada, dok u suprotnom, kako je ponovio, treba se držati pravila “ne brže od života”.
Siništaj je, tako?e, poru?io Camaju, koji je funkcioner Demokratskog saveza, koalicionog partnera Albanske alternative, da ne treba da ga brine ?injenica raskola u AA, “osim ako stvari nakon toga ne idu u pravcu onoga kako su ih projektovali i kako ih priželjkuju”.
– Kako druga?ije shvatiti njegovu izjavu da “ako neko zna da nema podršku ni polovine od 11 odbornika koji su ga izabrali, postavlja se pitanje da li je to legitimna vlast”, aludiraju?i na predsjednika GO, a da pri tom mirno sjedi i ?eprka po tu?im dvorištima umjesto da se bavi analizama njegove podrške kod bira?a u Malesiji. On pokušava da na ovaj na?in prikrije svoj strah od pitanja do kada ?e biti predsjednik Skupštine pri ?injenici da nema dovoljnu podršku glasa?a Malesije – rekao je Siništaj.
On je dodao da bi Camaj, s ozbirom na to da tvrdi da izvršna vlast ve? duže vrijeme ne dostavlja materijal parlamentu, trebalo da pokrene pitanje odgovornosti sekretara uprave GO, “koji je iz njegove partije i koji je najodgovorniji za organizovanje administrativnih poslova GO”.

S.P.
DAN