Privu?i ulaga?e iz Bjelorusije u Ulcinj

May 29, 2009   | news

gzim-hajdinaga-_privuci-ulagace-iz-bjelorusije-u-ulcinjPomo?nik ministra za ekonomski razvoj Nada Medenica predvodila je crnogorsku delegaciju u zvani?noj posjeti Republici Bjelorusiji. U delegaciji su bili crnogorski ambasador u Bjelorusiji Željko Radulovi? i predsjednik Opštine Ulcinj Gzim Hajdinaga. Tokom posjete Minsku održan je niz sastanaka sa predstavnicima državnih institucija i privrede.

Zamjenik ministra inostranih poslova Republike Bjelorusije Sergej Alejnik i ambasador Crne Gore u Republici Bjelorusiji Željko Radulovi? saglasili su se sa potrebom za intenziviranjem politi?kog dijaloga na visokom novou u narednom periodu. Posebno je ukazano na zna?aj ekonomske saradnje gdje su mogu?nosti i potencijali jako veliki.

Na sastanku sa zamjenikom ministra industrije Bjelorusije zajedni?ki je konstatovano da je uspostavljanje saradnje izme?u dva ministarstva dobar podsticaj za razvoj ekonomske saradnje izme?u Crne Gore i Bjelorusije. Robna razmjena je sada prakti?no zanemarljiva, investicije neznatne, a mogu?nosti za unaprije?enje saradnje brojne, konstatovano je na sastanku.

U razgovorima u Ministarstvu turizma, pomo?nik ministra Nada Medenica i zamjenik ministra turizma Republike Bjelorusije ocijenili su da je osnovni razlog nezadovoljavaju?e saradnje u ovoj oblasti nedostatak informacija i da postoje brojne mogu?nosti za saradnju, prije svega pove?anje broja gostiju iz Bjelorusije, koriš?enje crnogorskih kapaciteta za pripreme sportista i organizovanje rekreativnih boravak radnika. Zamjenik ministra turizma izrazio je zainteresovanost za razli?ite vrste obuka u oblasti turizma i ugostiteljstva i predložio potpisivanje Protokola o saradnji, kako bi se konkretizovali na?ini i oblici saradnje.

Medenica je na sastanku sa predsjednikom Privredne komore Bjelorusije i sa potpredsjednikom i ?lanovima Unije poslodavaca prezentirala poslovni ambijent u Crnoj Gori i predložila mogu?e oblike saradnje privrednika dvije zemlje.

Bjelorusija ima veoma razvijeno mašinsku, metalnu i elektro industriju i Crna Gora može biti vrlo interesantna kao izvozno tržište za njihove proizvode, istaknuto je na sastancima. Tako?e, investitori iz Bjelorusije pokazali su interesovanje za ulaganja u nekretnine. Crna Gora u Bjelorusiju može izvoziti vino, vodu i poljoprivredne proizvode. Privredna komora i Unija poslodavaca Bjelorusije zainteresovani su da uspostave saradnju sa partnerskim institucijama u Crnoj Gori i dogovoreno je da se prvi kontakti ostvare preko Ministarstva za ekonomski razvoj Crne Gore. Predstavnici Ministarstva podržali su inicijativu bjeloruskih institucija za organizovanje me?usobnih posjeta privrednika.

„Prva posjeta državne delegacije ispunila je svoj cilj. Nadležne državne institucije, ali i predstavnici privrede Republike Bjelorusije detaljno su upoznati sa karakteristikama poslovnog ambijenta Crne Gore i mogu?nostima za investiranje. Postignut je dogovor o mogu?nostima i na?inima razvoja bilateralno-ekonomkih odnosa i to prije svega u dijelu podsticanja robne razmjene, animiranja investitora iz Bjelorusije, saradnje u oblasti turizma, kao i o aktivnostima u pravcu ostvarenja neposrednih kontakata privrednika dvije države“ kazala je pomo?nik ministra za ekonomski razvoj Nada Medenica.

Ministarstvo za ekonomski razvoj 28.05.2009 12:47
http://www.velikaplaza.info/gallery/video/stream.php?f=Velika_Plaza_movie_Jan_2009.flv