NVO i Intelektualci Ulcinja po?inju prikupljanje potpisa za deklaraciju o poništenju tendera

June 22, 2009   | news

NVO I INTELEKTUALCI ULCINJA.2Dalje ruke od Valdanosa, Velike plaže i Ade
Ulcinj- Grupa ulcinjskih NVO i intelektualaca danas na Pristanu organizuje sakupljanje potpisa za deklaraciju o tenderima za Valdanos, Adu i Veliku plažu, koju ?e ponuditi lokalnoj Skupštini na usvajanje. U deklaraciji se navodi da tenderi za zakup, prodaju ili drugi vid privatizacije bilo kojeg dijela teritorije ulcinjske opštine mogu biti raspisani samo uz saglasnost SO Ulcinj. Isti?e se da bi Vlada trebalo da poništi tendere za dugoro?ni zakup Valdanosa, Velike plaže i Ade i traži „da se o svim tenderima i razvojnim planovima opštine, rasprava prethodno vodi u opštinskom parlamentu“. Deklaracijom se zahtijeva i da se ranijim vlasnicima vrati eksproprisana imovina u Valdanosu „kao i sva druga imovina na teritoriji opštine koja je oduzeta revolucionarnim zakonima“.

U obrazloženju deklaracije navodi se da je tenderska komisija u roku od tri mjeseca raspisala tendere za Valdanos, Adu i Veliku plažu, kojima se u zakup nude najvredniji potencijali opštine.
-?itav postupak oko objavljivanja tendera za Valdanos pokazuje povredu propisanih i zakonom predvi?enih procedura. Javna rasprava za Studiju lokacije za Valdanos je otvorena 12. decembra prošle godine da bi nakon samo sedam dana, bio objavljen tender za zakup ove uvale. To zna?i da je tender raspisan bez prethodno donijetog planskog dokumenta, odnosno bez u?eš?a i uvažavanja stavova lokalnih vlasti, bivših vlasnika imovine u Valdanosu, nevladinih organizacija i drugih zainteresovanih- isti?e se i dodaje da je na pregovore pozvana firma koja ne ispunjava uslove iz tendera predvi?ene kao kvalifikacione, koje je Savjet za privatizaciju tenderom definisao.

Tvrdi se da firma “Cubus Lux” iz Londona, koja je pozvana na pregovore, „nije me?unarodni brend niti ima iskustva u upravljanju hotelima što su najhitniji uslovi tendera“.
-Tenderima za Adu i Veliku plažu, ovi ekskluzivni lokaliteti se nude na zakup, suprotno zakonu, na nevjerovatnih 90 godina! Previ?a se da se imovina na zakup od preko 30 godina, može dati isklju?ivo odlukom Skupštine Crne Gore a na predlog Vlade . Crnogorski parlament nikada nije raspravljao ni odlu?ivao o tome- tvrde ulcinjske NVO i intelektualci. U obrazloženju se ocjenjuje „da je o na?inu kako i koliko ?e se graditi na ovim lokalitetima neophodno konsultovati SO Ulcinj, jer su planiranje i vizija razvoja u nadležnosti SO“.
-Podsje?amo da je Crna Gora potpisnica Sporazuma o integralnom upravljanju obalnim podru?jem Mediterana kojim se, izme?u ostalog, zabranjuje gradnja u pojasu od 100 metara od mora.

Niz dosadašnjih privatizacija u Ulcinju pokazuju da motiv kupovine nije bio stvaranje kvalitetnog turisti?kog proizvoda, ve? prvenstveno zauzimanje vrijednih lokacija i prostora da bi one kroz preprodaju omogu?ile brz i lak profit. U nijednom od prestižnih privatizovanih objekata nije pokrenuto najavljeno turisti?ko poslovanje, pa bi prije objavljivanja novih tendera trebalo izgraditi i valorizovati ve? privatizovano- isti?e se u obrazloženju deklaracije.
Predsjednik lokalnog parlamenta Muhamet Nika rekao je da uvažava mišljenje gra?ana i da ?e deklaraciju, ukoliko bude podnijeta u skladu sa zakonskom procedurom, staviti na dnevni red Skupštine.
-To je obaveza koja je definisana poslovnikom i tu nema ništa sporno- kazao je  Nika Vijestima.

S.A.
Vijesti

YouTube Preview Image