Ulcinjani i dalje osporavaju prodaju turisti?kih lokacija

June 23, 2009   | news

Tender Valdanos_Veliku Plaza_ Ada Bojana_ulcinj_montenegroNajava kako bi vladarska familija iz Abu Dabija bila spremna da u izgradnju kompleksa na Velikoj Plaži uloži više milijardi eura iz crnogorske perspektive zvu?i vrlo primamljivo, me?utim, ima onih koji druga?ije misle. Tako gra?ani Ulcinja, posebno oni ?ija je imovina nacionalizovana, traže poništenje tendera za zakup Valdanosa, Velike Plaže i Ade Bojane. Kako na to reaguje centralna vlast, a kako gradona?elnik Ulcinja?
Više od 500 Ulcinjana, kako u ponedjeljak prenose mediji, potpisalo je u nedjelju za tri sata deklaraciju kojom se od Vlade traži poništenje raspisanih tendera za Valdanos, Veliku Plažu i Adu. Od Vlade se tako?e traži da pravim vlasnicima vrati nacionalizovanu imovinu, a u deklaraciji se navodi da tenderi za teritoriju ulcinjske opštine mogu biti raspisani samo uz saglasnost skupštine opštine Ulcinj, tvrde autori tog dokumenta koji ?e, nakon što prikupe 600 potpisa, deklaraciju podnijeti na usvajanje lokalnom parlamentu.

Ministar ekonomije Branko Vujovi?Ministar ekonomije Branko Vujovi? za naš radio kaže da su inicijative koje osporavaju ovako krupne projekte uglavnom na štetu Crne Gore i lokalne uprave:

“Po mom mišljenju išlo se na štetu samih gra?ana koji su vezani za te lokalitete i za te sredine. Samo da se po?e od toga koliko ?e tu biti radnih mjesta, koje ?e to biti sve profesije ljudi koji tu treba da se zaposle, ko ?e se prije svega zapošljavati, pa najprije oni ljudi koji su za tu lokaciju vezani, koji žive tu. Kako ?e se osposobljavati kadrovi, ko ?e imati koristi od tih privatnih firmi koje ?e da rade usluge, koje ?e biti uklju?ene u realizaciju investicije, koliko ?e biti koristi za opštinu vezano za infrastrukturna pitanja i za rješavanje tih krupnih pitanja koja su vezana za funkcionisanje lokalne uprave. Prosto, vjerujem da to nije dobro sagladavanje sa svih aspekata takvih projekata. ?ini mi se da to usko sagledavanje nekih li?nih interesa, ja bih rekao trenutnih ili trenutnih o?ekivanja stvaraju zaista tu krivu sliku o ?itavom prijektu.”

Predrag Boškovi?I ?lan Savjeta za privatizaciju Predrag Boškovi? kaže da država ne smije dozvoliti da bude ucjenjivana:

“Smatram da nije državni interes, nego bilo ?iji pojedina?ni interes i država ne može dozvoliti da bilo ko stavlja svoj li?ni interes iznad interesa države, razvoja ?itave zemlje i uopšte razvoja onoga što je perspetiva crnogorska. Ono na ?emu ?e se bazirati razvoj crnogorske ekonomije i Crne Gore uopšte jeste upravo taj turizam koji je nedovoljno razvijen u ulcinjskoj opštini, a za šta postoje zna?ajni potencijali.”

mustafa-cankaMustafa Canka, novinar i jedan od potpisnika deklaracije kategori?no dematuje da je cilj podržavalaca tog dokumenta da sabotiraju razvojne šanse Ulcinja, naprotiv:
“Naš cilj je da se prvenstveno u lokalnom parlamentu odlu?uje o planovima razvoja, da prije svega opština bude pitana za to na što ima svoje pravo po Ustavu ove zemlje zakonima po me?unarodnim standardima. Tokom ?itavih ovih procesa, ovih tendera koje je crnogorska Vlada raspisala za najvrijednije resurse na teritoriji opštine Ulcinj prekršene su zakonske procedure, prekršene su tenderske procedure koje je ona usvojila, sama donijela i dobri obi?aji, lokalni parlament se nikada o tome nije izjasnio. Ako se kaže da smo protiv razvoja ili da se ne želi razvoj onda dajte da o tome razgovaramo, šta to zna?i, dajte da vidimo kako ?emo da razvijamo opštinu Ulcinj.”

Gzim HajdinagaPravo na peticiju i reagovanje imaju svi gra?ani, naglašava gradona?elnik Ulcinja Gzim Hajdinaga:
“Ali nevladine organizacije, oni koji sebe nazivaju intelektualcima misle da su vješti jer treba prvo razdvajati šta su obaveze lokalne vlasti, šta su kompetencije i drugo, nikada se ne?u pomiriti sa ?injenicom da zaustavim razvoj investicije. Na?in na koji oni žele kroz peticiju i da adresiraju rokove vlasti koja kao ne brani i ne štiti interese gra?ana to im je jako negativna greška, ?ak je to politizovano i nema veze sa nevladinim sektorom nego tu stoji dosta politi?kih partija, zapravo jedna iz opozicije koja je Valdanos našla kao jedino oru?e u politi?koj igri.”

Petar Komneni?
Radio Free Europe / RFE/RL
online intervju ulcinj


1