Džo Abazovic: Ulcinju treba održivi razvoj

July 1, 2009   | news

Džaudet-Džo Abazovi?_UlcinjIma jedna divna pjesma cuvenog poljskog pjesnika Slovackog. Kada su Poljaci u romanti?nom zanosu vikali ,,Poljska, Poljska”, pojavio se iza jednog oblaka Bog i rekao: ,,Da, ali kakva?”
,,I mi sebi sada treba da postavimo to pitanje: razvoj da, ali kakav”, kaže za Monitor poznati turisti?ki radnik Džo Abazovic.
On nema dilema: Ulcinju treba održivi razvoj. ,,?ovjek umire od hipertenzije. Razvoj baziran na osiguranju kvaliteta gostima i o?uvanja dugoro?ne egzistencije domicilnom stanovništvu jedina je poželjna i mogu?a perspektiva razvoja ulcinjskog turizma i ekonomije uopšte”, uvjeren je on.
Abazovi? dodaje da održivost pretpostavlja življenje i iskoriš?avanje resursa tako da preostane dovoljno za sve.

PITANJE: Isti je stav potpredsjednika najja?e opozicione stranke u ulcinjskom parlamentu Nove demokratske snage – FORCA Džaudeta Cakulija. ,,Mislim da svi mi u Ulcinju moramo da odgovorimo na pitanje: da li ?emo više zara?ivati prodaju?i prirodu i ambijentalne vrijednosti ili betonske gra?evine”, rekao je on za naš nedjeljnik.
Konstatuju?i da je autor Master plana razvoja crnogorskog turizma Johan Fridrih Engel preporu?ivao da se Ulcinj reklamira pod motom ,,neotkrivena orijentalna ljepotica”, Cakuli isti?e da bi zato trebalo imati održivi razvoj koji ?e njegovati ekološke i tradicionalne vrijednosti i koji ne?e nasilno mijenjati postoje?u demografsku strukturu stanovništva.
O o?uvanju socijalne kohezije sve se ?eš?e govori u Ulcinju, kao i o tome da su troškovi od ovakvog turizma ve?i od prihoda. Zato se o troškovima ?uti, dok se prihodi privatizuju.

TENDERI: Ve?ina Ulcinjana je uvjerena da ?e se to stanje drasti?no pogoršati ako se realizuju dugoro?ni tenderi koje je crnogorska Vlada raspisala za izdavanje u zakup najljepših lokacija u tom gradu, a koje ?ine dvije tre?ine ulcinjske obale. Zato je Grupa nevladinih organizacija i nezavisnih intelektualaca iz Ulcinja prikupila potpise podrške gra?ana Deklaraciji kojom se traži da se u lokalnom parlamentu otvori rasprava o ovim tenderima, te da ona odlu?uje o planovima razvoja.
Gradona?elnik Ulcinja i ?lan tenderskih komisija za Valdanos, Veliku plažu i Adu Gzim Hajdinaga smatra da gra?ani imaju pravo na reagovanje. ,,Ali, ja ne želim da zaustavim investicije i razvoj”, kaže on.
?lan Savjeta za privatizaciju i visoki funkcioner ?ukanovi?eve Demokratske partije socijalista Predrag Boškovi? dodaje da država ne smije dozvoliti da bude ucjenjivana i da treba iskoristiti potencijale za razvoj, dok ministar ekonomije Branko Vujovi? tvrdi da bi, ako tenderi pro?u, to imalo velike multiplikativne efekte za gra?ane Ulcinja.

OBNOVA: ,,Ono što svih ovih godina imamo na terenu je sušta suprotnost. Ti tzv. strateški partneri su zakatan?ili gotovo sve hotele koje su kupili ili su ih sravnili sa zemljom! To dokazuje da im motiv njihove kupovine nije bilo stvaranje kvalitetnog turisti?kog proizvoda, što se iz Vlade uporno najavljivalo, ve? zauzimanje vrijednih lokacija i prostora kako bi se njihovom preprodajom ostvario brz i lak profit”, kaže koordinator Grupe Džabir Hodža.
On smatra da bi, samo ako bi se poštovali kupoprodajni ugovori, Ulcinj mogao dobiti više od tri hiljade ležajeva, što bi broj?ano gotovo obnovilo hotelske kapacitete iz dobrih turisti?kih godina.
Ekspert Ekološke fondacije Euronatur Martin Šnajder-Jakobi tako?e isti?e da u Ulcinju prije svega treba obnoviti sve stare hotele i izgraditi manje kapacitete na Adi.

,,Svi stari hoteli su obnovljeni u Dubrovniku, ali i u cijeloj Hrvatskoj. To treba u?initi i u Ulcinju, jer su oni izgra?eni na dobrim lokacijama”, kaže on i dodaje da bi kreatori turisti?ke politike trebalo prvenstveno da razmišljaju kako sezonu produžiti na šest mjeseci. ,,To je mogu?e ostvariti ako se napravi optimalan balans izme?u kvaliteta i kvantiteta gostiju”, zaklju?uje Šnajder-Jakobi.

LUKSUZ:
Ve? sada u Ulcinju ima preko 100 hiljada ležajeva u privatnom smještaju, a kreveta u hotelima ima manje nego prije 35 godina, što je jedinstven slu?aj u svijetu.
Ako bi se ostvarile projekcije crnogorske Vlade, Ulcinj bi dobio još tridesetak hiljada kreveta. ,,To ?e stvoriti potrebu za deset hiljada ljudi u hotelskom personalu, koji ?e se morati dovesti iz drugih opština. Osim tromjese?nog zapošljenja, stalna radna mjesta se ne mogu obezbijediti”, navodi se u nacrtu studije Regionalni park Delta Bojane, koji su izradili njema?ki stru?njaci uz podršku Svjetske banke.
Kako se navodi, to ?e izvršiti jak pritisak na prirodnu sredinu i infrastrukturu, jer ?e se morati obezbijediti smještaj, prodavnice, zdravstvena njega i socijalne usluge. ,,Zato su ekološka održivost, kvalitet i regionalni identitet klju?ne postavke dugoro?nog razvoja”, zaklju?uje se u studiji.

I ministar turizma Crne Gore Predrag Nenezi? je nakon razgovora sa predsjedavaju?im Komiteta Svjetskog savjeta za turizam i putovanja Kostasom Kristom rekao da je „ve? sada, a sve više ?e u budu?nosti, zelenilo, priroda, ?ist vazduh, ?ista voda, biodiverzitet, biti luksuz koji ?e se mnogo više pla?ati”.

Sve ono po ?emu je Ulcinj najprepoznatljiviji.


BESKORISNI MILIJARDERI

Ulcinjani sada nemaju pravo na grešku, naro?ito nakon pouka koje se mogu izvu?i iz primjera nekih opština na Crnogorskom primorju, kaže Džo Abazovi?. U Ulcinju se tako ukazuje na slu?aj Tivta gdje opština nema prakti?no nikakve koristi od strateških partnera milijardera, kao i da gra?ani te najmanje bokeške opštine imaju sve manje mjesta za kupanje. Navodi se i slu?aj Budve koja ,,puca od razvoja”, a u kojoj zapošljeni u opštinskim organima i institucijama mjesecima ne primaju plate.


Mustafa CANKA
MONITOR

http://www.velikaplaza.info/gallery/video/stream.php?f=Velika_Plaza_movie_Jan_2009.flv

4