Ulcinjska policija ove godine imala pune ruke posla

October 3, 2009   | news

policija_ulcinj.1,Rudolf Elezovi?,Na?elnik ulcinjske Ispostave policije Rudolf Elezovi? , ulcinjska policija , policija crne gore , Uprava policije Crne GoKriminal u porastu
Bezbjednosna situacija u najjužnijoj crnogorskoj opštini je stabilna i pod potpunom kontrolom državnih organa, ocijenio je ju?e rukovodilac policijske ispostave Ulcinj Rudolf Elezovi?.
Sumiraju?i rezultate rada tokom devet mjeseci teku?e godine, Elezovi? je istakao da je u odnosu na 2008. godinu u Ulcinju zabilježen rast stope kriminaliteta, a da se u manjoj mjeri kršio Zakon o bezbjednosti saobra?aja i remetio javni red i mir.
– U pojedinim domenima našeg rada evidentirano je i do 70 odsto više slu?ajeva. U periodu od 1. januara do 30. septembra ove godine policija je podnijela 256 krivi?nih, što je 41 odsto više nego lani. Tako?e, registrovano je 335 krivi?nih djela ili 70 dsto više nego u 2008. godini. Od tog broja, 238 su krivi?na djela iz oblasti opšteg, dok je 97 iz oblasti privrednog krminaliteta. U ovom periodu 217 lica je evidentirano za krivi?na djela, od ?ega je 113 lišeno slobode. Imali smo jedan pokušaj ubistva i nekoliko razbojništava. Od 131 djela po N.N. u?iniocu, ukupno su otkrivena 53 po?inioca krivi?nih djela – saopštio je Elezovi?.
Prema njegovim rije?ima, policija je imala dosta posla u o?uvanju javnog reda i mira.
– Primljeno je 1.100 prijava gra?ana, pri ?emu je registrovano 50 prekršaja i prijavljeno 67 lica. U ve?ini slu?ajeva radilo se o fizi?kim napadima dok je zabilježeno i deset slu?ajeva omalovažavanja ovlaš?enih službenih lica. Policija je u ovom periodu jednom preduzela sredstva prinude, fizi?ku snagu, odnosno sredstva za vezivanje. Gra?ani su na rad policije podnijeli dvije žalbe, me?utim, nije utvr?ena odgovornost policijskih službenika – istakao je Elezovi?.
Sa druge strane, tvrdi Elezovi?, više posla bilo je u sektoru saobra?aja, ali je preventivno djelovanje omogu?ilo ve?u bezbjednost na putevima.
– Za devet mjeseci teku?e godine na podru?ju opštine zabilježene su 143 saobra?ajne nezgode, u kojima su smrtno stradala tri a povrije?ena 33 lica. Policija je za to vrijeme podnijela 1.788 prekršajnih prijava, izdala 3.708 naloga za mandatnu kaznu i oduzela 354 voza?ke dozvole. Na osnovu Zakona o policiji u prostorijama su zadržana 82 alkoholisana u?esnika u saobra?aju – istakao je Elezovi?.
Prvi ?ovjek ulcinjske policije zahvalio se organima lokalne samouprave na dobroj saradnji i pohvalio rad policijskih službenika, posebno policajaca koji su tokom turisti?ke sezone bili na ispomo?i u Ulcinju.
M.K.
Izvor / DAN


policija_ulcinj.2.?etiri prijave zbog korupcije

Prema rije?ima rukovodioca policijske ispostave Ulcinja Rudolfa Elezovi?a, službenici policijske ispostave Ulcinj, u saradnji sa ostalim organizacionim strukturama iz Uprave policije i specijalnim tužiocem, podnijeli su ?etiri krivi?ne prijave iz oblasti korupcije i organizovanog kriminala. Otkriveno je 17 krivi?nih djela, prijavljeno je sedam lica od ?ega ?etiri za primanje a tri lica za davanje mita.
– Na osnovu podataka i dosadašnjeg iskustva može se slobodno re?i da se samo policija bori protiv korupcije iako svi državni organi imaju zakonsku obavezu da prijave slu?ajeve korupcije – kazao je, izme?u ostalog, Elezovi?.

Radoman i Mrdak najbolji policajci

Mom?ilo Radoman i Igor Mrdak proglašeni su za najbolje policajce na Cetinju, povodom Dana bezbjednosti.
Nagrade je, na prigodnoj sve?anosti, uru?io gradona?elnik Milovan Jankovi?.
– Zahvalio bih se svim službenicima Ispostave policije na više nego korektnoj saradnji sa lokalnom samoupravom i gra?anima – kazao je Jankovi?.
Na?elnik Ispostave Miloš Radulovi? istakao je da je cetinjska policija u prošloj godini rasvijetlila 80 odsto krivi?nih djela, ?iji su po?inioci bili nepoznati, a da je stopa kriminaliteta na Cetinju za godinu opala za 50 procenata.
policija u sluzbi gradjana

(MINA)

http://www.upravapolicije.com/cms/mestoZaUploadFajlove/policijausluzbigradjana.flv