Muslimani traže isti tretman kao i Albanci

October 17, 2009   | news
Vaselj SiništajNeprihvatljivo je da neko dobija ekskluzivna prava u Crnoj Gori samo zato što se poziva na ste?eno pravo – kaže Kurpejovi?  Najbolje bi bilo da se srpski i crnogorski korpus nekim balansiranjem definišu kao jedinstven a da se svi ostali na?u u prostoru koji se predvi?a za manjine – predlaže Siništaj

Predstavnik albanske koalicije “Perspektiva” Vaselj Siništaj optimista je da ?e kona?no rješenje za zastupljenost manjina u slu?aju Albanaca biti zadržavanje posebne izborne jedinice sa pet mandata.
On je “Danu” kazao kako vjeruje da je ministar ljudskih i manjinskih prava i lider DUA Ferhat Dinoša uticao da se ne smanji nivo ste?enih prava za Albance, koji od 1998. godine glasaju u posebnoj izbornoj jedinici.
– Prije svega, mora da se uvaži da su Albanci autohton narod na ovom prostoru, koji ima neke specifi?nosti kakve drugi narodi nemaju. I dok su Bošnjaci, Hrvati, a svakako i Srbi i Crnogorci zajednice koje govore maltene istim jezikom, Albanci nijesu dio tog korpusa – obrazlaže Vaselj Siništaj zahtjev za o?uvanje ste?enih prava za albansku manjinu.
On procjenjuje da je definicija zastupljenosti drugih zajednica koje sebe nazivaju manjinskim, stvar dogovora njihovih politi?kih predstavnika sa vladaju?om koalicijom.
– Želimo da u posebnoj izbornoj jedinici, politi?ki subjekti budu birani isklju?ivo sa nacionalnim predznakom. Nijesam siguran da ?e Radna grupa u Skupštini za uskla?ivanje izbornog zakona sa Ustavom danas završiti svoj rad, ali mislim da ?e za Albance u Crnoj Gori ovo biti i kona?no rješenje – nada se Siništaj.
On kaže da je sporna ?injenica da nijedna zajednica u Crnoj Gori nema preko 50 odsto u?eš?a u ukupnoj populaciji jer se na “taj na?in može izvesti zaklju?ak da nema ve?inskog naroda i da su svi manjina”.
– Prema tome, najbolje bi bilo da se srpski i crnogorski korpus nekim balansiranjem definišu kao jedinstven a da se svi ostali na?u u prostoru koji se predvi?a za manjine – predlaže Siništaj.
Ipak, eventualno skretanje radne grupe u pravcu da se Albancima da ve?i stepen prava nego ostalim manjinskim zajednicama, žestoko je ju?e kritikovao predsjednik Matice muslimanske Avdul Kurpejovi?.
On je kazao da je nedopustivo da neko dobija ekskluzivna prava u Crnoj Gori samo zato što se poziva na ste?eno pravo.
– Naše predloge smo uputili parlamentarnoj Radnoj grupi, i ostajemo pri njima. Najnovije informacije, da ?e biti izdavanja odre?enih zajednica i da se ustavni princip autenti?ne zastupljenosti ne?e primjenjivati jednako za sve, primamo sa velikom zabrinutoš?u – izjavio je Kurpejovi?.
On je ponovio da je u Skupštini nakon nedavnih izbora od 81 poslanika samo jedan muslimanske nacionalnosti, izabran na listi DPS-a.
– Insistiranja Matice muslimanske i Savjeta muslimanskog naroda da predlože jednog poslani?kog kandidata za autenti?nu zastupljenost na poslani?koj listi DPS-a su bila uzaludna iako su Muslimani pretežno politi?ki organizovani u toj partiji i dijelom u SDP-u i daju preko 17.000 glasova kojima se obezbje?uje pobjeda saveza na vlasti – tvrdi Kurpejovi?.
M.V.

Mogu?e odlaganje
Koordinator parlamentarne Radne grupe za uskla?ivanje izbornog zakona sa Ustavom Miodrag Vukovi? najavio je sino? mogu?nost odlaganja sjednice, ?ije je održavanje bilo planirano za danas. On je rekao da je dobio zahtjev iz Bošnja?ke stranke da sjednica bude odložena, a da ?e danas donijeti kona?nu odluku.

DAN

Video RTCG

http://www.rtcg.me/images/biblioteka/audio_video_arhiva/Replika%20-%20Izborno%20zakonodavstvo.flv
3