Manjina je premalo na malim ekranima

November 25, 2009   | news

lajmet_rtcgIstraživanje inicijative mladih za ljudska prava pokazuje da RTCG ne poštuje ustav i medijske zakone
Podgorica – Dnevne vijesti na albanskom jeziku “Lajmet” i nedjeljni magazin “Mozaiku” ne zadovoljavaju albanske gledaoce Televizije Crne Gore, pokazalo je istraživanje Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR).
Istraživa?i su zaklju?ili da svi manjinski narodi više vjeruju lokalnim javnim servisima nego RTCG, koja ne potencira dovoljno kulturu i probleme razli?itih nacija.
Albanci, koji su uz Rome jedina jezi?ka manjina u Crnoj Gori, kažu da ra?e slušaju Radio Ulcinj ili po informaciju odu na internet, nego da gledaju zastarjele programe RTCG.
“Svi u?esnici (istraživanja) su se saglasili da “Mozaiku” ne zadovoljava njihova o?ekivanja i potrebe. Informacije i sadržaj emisije su lošeg kvaliteta”, zaklju?ak je razgovora anketara sa albanskim politi?arima, NVO aktivistima i grupom Ulcinjana albanske nacionalnosti.
Nakon polugodišnjeg istraživanja YIHR o medijskim programima za manjine na javnim servisima, zaklju?eno je da bi nedjeljnik “Koha Javore” trebalo odvojiti od NJP “Pobjeda”, kako bi se stekli uslovi da postane kvalitetan medij.
Istraživanje pokazuje da su u medijskoj blokadi Romi, Aškalije i Egip?ani koji na Javnom servisu nemaju informativnu emisiju na maternjem jeziku.
“Nijedan novinar romske nacionalnosti nema stalno zaposlenje na javnim servisima. Jedan novinar radi honorarno u RTCG. Najve?i problem je nepostojanje kadra me?u Romima, ili novinarima koji aktivno govore romski jezik”, napominju istraživa?i YIHR.
Osim jedne polu?asovne emisije na Radiju Crne Gore i jedne mjese?ne na televiziji, Romi su ciljna grupa jedino uredništvima lokalnih radio-stanica u Baru, Tivtu i Nikši?u, u emisijama koje se emituju svakih 15 dana.
“Golu djecu puste da se igraju u blatu pred kamerama. Prikazuju sme?e oko naših ku?a. Smatram da bi mediji, bilo pisani ili eletronski, trebalo da prenose mnogo bolje sadržaje o nama. Prikazuju Rome izbjeglice, ljude koji su ostavili sve što su imali i došli ovdje bez i?ega. Oni moraju biti siromašni”, žali se jedan od anketiranih Roma, gledalac RTCG.
Stereotipno izbještavanje o Romima, smatraju istraživa?i YIHR, može još više produbiti etni?ku distancu.
Ni anketirani Srbi, Bošnjaci i Hrvati nijesu pohvalno govorili o svom medijskom tretmanu na Javnom servisu.
Ispitani Pljevljaci srpske nacionalnosti istakli su da Javni servis diskriminiše Mitropoliju crnogorsko-primorsku i da su zadovoljniji kvalitetom programima Radio-televizije Srbije ili nekih drugi regionalnih medija.
Urednik Televizije “Vijesti” Adnan Preki?, rekao je anketarima da na Javnom servisu RTCG uopšte ne postoje programi za manjine, jer redakcije koje ih proizvode nijesu nezavisne u osnovnim ure?iva?kim pitanjima.
“Premalo ljudi radi na tim programima i što je najvažnije, svi ti programi za manjinske zajednice svode se na nivo folklora i zanimljivosti”, napomenuo je Preki? u odgovoru na upitnik podgori?ke NVO.
Koordinator programa YIHR Milan Radovi? predlaže da javni servisi zaposle više novinara koji pripadaju manjinskim nacijama.
“To bi pomoglo da programe za manjine rade ljudi koji njihove probleme razumiju i osje?aju bolje od ostalih”, rekao je Radovi? “Vijestima”.
Advokatica Azra Jasavi?, pravna saradnica YIHR, kaže da crnogorski zakoni “relativno dobro” propisuju obavezu javnih servisa da informišu manjine, ali da to nije dovoljno.
“Problem je primjena tih zakona, koja mora da bude bolja”, rekla je ju?e Jasavi? na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljeno istraživanje.
Istraživa?i su procijenili da Savjeti nacionalnih zajednica u Crnoj Gori dobijaju zna?ajan novac iz budžeta i da bi, umjesto osnivanja novih medija, mogli na javnim servisima osmisliti kvalitetne programe.
Ustav Crne Gore svim manjinama garantuje pravo na informisanje na maternjim jezicima, kao i grupa medijskih zakona. U YIHR smatraju da bi Agencija za radio-difuziju trebalo da nadgleda koliko javni servisi tu zakonsku obavezu poštuju.

Hrvati ho?e da ?uju istinu o ratu

Da Javni servis ignoriše zna?aj hrvatske manjine u Crnoj Gori istraživa?ima su u maju rekli anketirani Hrvati iz Kotora, koji lakše prihvataju i da emisije o Hrvatima na RTCG nema, nego da bude lošeg kvaliteta.
“Kada se rade emisije o Kotoru, nigdje se ne pominje hrvatska manjina, bez obzira što je ona imala veliki udio u razvoju te kulture. Ne spominje se hrvatski narod. Jednostavno sve se to pakuje kao crnogorska kultura”, napomenuo je anketirani Kotoranin. Istraživanje je pokazalo da Hrvati vide napredak u kvalitetu programa RTCG, ali zamjeraju Javnom servisu što ne pokre?e pitanje ko je odgovoran za ratove devedesetih.

Dinoša zaboravio Rome

Iako je na popisu stanovništva iz 2003. godine oko 2.600 gra?ana reklo da im je maternji jezik romski, Ferhat Dinoša, ministar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava, smatra da su Albanci jedina jezi?ka manjina u Crnoj Gori.
Istraživa?i YIHR se pozivaju na ovogodišnje istraživanje UNHCR-a i napominju da u Crnoj Gori živi 4.458 Roma koji su raseljena lica.
Dinoša je anketarima rekao da Albanci kao “jedina jezi?ka manjina u Crnoj Gori”, treba da dobiju cjelodnevni program na posebnom televizijskom kanalu na albanskom jeziku.

Br.M.
Vijesti

1