Cakuli: Od socijale kupovali glasove

December 29, 2009   | news

Intervist Arijeta Cobaj_Xhaudet CakuliUlcinj – Ve?inom glasova, odbornici u Ulcinju usvojili su ju?e predlog završnog ra?una za prošlu i rebalans budžeta za ovu godinu – od 16,2 realizovano je 5,5 miliona eura.
Sekretar za budžet i finansije Fatmir ?eka kazao je da je završni ra?un realizovan više od 95 odsto u odnosu na planirani rebalans, koji je za prošlu godinu iznosio 7,35 miliona eura i istakao da je podgori?ka revizorska ku?a “Reviko” pozitivno ocijenila taj dokument.
„Po našem mišljenju, osim za eventualne korekcije koje bi mogle nastati po osnovu provjera da li su sve obaveze uplatioca po osnovu zajedni?kih prihoda prema budžetu opštine izvršene, predlog završnog ra?una za 2008. objektivno i istinito prikazuje prihode, primitke i rashode, kao i neizmirene obaveze sa stanjem 31. 12. 2008”, piše u izvještaju revizora.
Odbornici opozicije kritikovali su predlog i osporili ocjene revizora.
Hajro Hajdari (DS) tražio je da se ta?ka skine sa dnevnog reda.
Džaudet Cakuli iz Force ustvrdio je da je izvještaj revizora nekompletan.
„Revizor je pratio samo tokove novca sa žiro-ra?una. Pozivamo ga da do?e i vidi da li opštinski trezor funkcioniše po zakonu”, poru?io je Cakuli. On je kazao da su pojedine stavke u predlogu zapanjuju?e.
„Na ime jednokratne socijalne pomo?i planirali ste 20.000 eura, a izdvojili 8.000 više. Ko je to dozvolio”, pitao je on uvjeren da je višak novca otišao za kupovinu glasova.
Cakuli je kazao i da je “frapantna ?injenica” da je kabinet predsjednika za službena putovanja, reprezentaciju i telefon potrošio 130.000 eura. ?eka je negirao tvrdnje Cakulija.
„Revizor je u svom izvještaju od septembra zapisao da trezor funkcioniše potpuno po zakonu, a cifru koju pominjete nije vezana za kabinet predsjednika, nego za cijelu Opštinu. Za sve to imam dokumentaciju”, kazao je on.

S.A.
Vijesti

5