Selo Lisna Bora u Ulcinjskoj opštini od ju?e je potpuno zarobljeno vodom

January 10, 2010   | news

krizni stab ulcinjaPoplave i dalje prijete i na jugu i na sjeveru, u Ulcinju spremaju planove za evakuaciju sa bojane, meteorolozi prognoziraju:
Kriti?no sve do srijede

Selo Lisna Bori u ulcinjskoj opštini od ju?e je potpuno zarobljeno vodom, dok nabujala Bojana i dalje zlokobno prijeti priobalnim naseljima. U situaciji kada je susjedna Albanija, suo?ena sa najve?im poplavama u posljednjih nekoliko decenija, evakuisala na hiljade staovnika u pograni?noj zoni uz Bojanu, u ulcinjskom kriznom štabu tvrde da je za sada sve pod kontrolom.
“Za sada kontrolišemo situaciju, ali ako dune jugo i digne more, kao što najavljuju meteorolozi, može se dogoditi nešto što niko ne priželjkuje”, kazao je „Vijestima” ju?e kasno popodne ?lan kriznog štaba Ljoro Nreki?.

On je naglasio da je najkriti?nije u selu Lisna Bori , ali da je stanje zabrinjavaju?e i u Fraskanjelu, Re?u, Štoju i ku?icama i restoranima na Adi Bojani.
“Imamo tri kriti?ne ta?ke prema Sutjelu, ali je tamo kompletna mehanizacija i vjerujem da ?emo ih uskoro otkloniti”, kazao je Nreki? koji je ju?e zajedno sa gradona?elnikom Ulcinja Gzimom Hajdinagom i pomo?nikom ministra unutrašnjih poslova Zoranom Begovi?em obišao krizna podru?ja.

Prethodno, njih trojica zajedno su sa ministrima Ivanom Brajevi?em i Borom Vu?ini?em iz helikoptera snimili teren, utvrdili plan aktivnosti i njihovu dinamiku. ?lanovi kriznog štaba ju?e su mještanima ugroženih podru?ja dijelili neophodnu opremu i pomo? koja je pristigla iz Crvenog krsta.
“Situacija na Bojani je ozbiljna, ali u ovom trenutku nema potrebe za evakuacijom gra?ana”, rekao je pomo?nik ministra unutrašnjih poslova za vanredne situacije Zoran Begovi?.

Begovi? je agenciji MINA kazao da je razgovarao sa ?elnicima Generalštaba i Uprave policije i da se zajedni?ki pripremaju za mogu?e evakuacije stanovnika tog podru?ja.
Nezapam?eno nevrijeme posljednjih dana nanijelo je ogromnu štetu i nudisti?kom naselju Ulcinjske rivijere na Adi.
“Prema preliminarnim procjenama, šteta iznosi izme?u 600.000 i 800.000 eura”, saopšteno je ju?e iz Ulcinjske rivijere.
Navodi se da je voda ušla u 50 apartmana u tipu „L”, dok je u šest apartmana vjetar razbio balkonske ograde i vrata i napunio sobe sa preko 10 kubika pijeska.

Tri visoka bora su pala i oštetila krovnu konstrukciju na sedam apartmana. Od ukupno 70 soba, koliko ih ima u tipu „L”, u 50 su namještaj i tehnika potpuno uništeni”, navodi se u saopštenju.
Dodaje se da je od restorana „Disko”, koji se nalazi na samoj plaži, ostala samo konstrukcija.
Dan D koji je zbog najavljenog juga, kiše i dizanja mora trebalo da se dogodi ju?e nespokojno se utopio u tamu no?i. Mnogi seljani i vlasnici imanja, domova, ku?ica i restorana uz Bojanu tek u osvit zore mo?i ?e da kažu koliko je ona bila košmarna.
Albanski premijer Salji Beriša negirao je informacije da su, zbog obilnih kiša, brane hidroelektrane na rijeci Drim otvorene. Prema njegovoj ocjeni, panika oko toga širi iz \”?isto politi?kih razloga\”.

Nivo vode na Rijeci Crnojevi?a i Žabljaku Crnojevi?a i dalje raste, situacija je alarmantna, ali još nema potrebe za evakuacijom mještana. Gradona?elnik Cetinja Milovan Jankovi? kazao je “Vijestima” da je situacija donekle opasnija na Žabljaku Crnojevi?a, i da je krizni štab Prijestonice, za svaki slu?aj, spreman da automatski evakuiše mještane, ukoliko to bude potrebno.
“Pripremljena je osnovna škola na Rijeci Crnojevi?a i dje?ji vrti? na Cetinju, ukoliko bude potrebno da se stanovnici ta dva mjesta isele”, rekao je Jankovi?.

On je napomenuo da Žabljak Crnojevi?a ni ju?e nije imao struje, jer su tri elektri?na stuba pala u vodu.
“Pripadnici Vojske ujutru ?e iza?i na teren, i o?ekujemo da naprave stubove, kako bi mještani dobili struju. Trenutno nam najve?i problem predstavlja gubitak sto?nog fonda”, kazao je Jankovi?.
Predsjednik Mjesne zajednice Rijeka Crnojevi?a Nikola Jankovi? kaže da je ju?e tokom dana vodostaj porastao za 12 centimetara. On je ponovio da je svaka pomo? dobrodošla, ali da ?e im, ipak, biti potrebnija kada se voda kona?no povu?e.

Na udaru vodene stihije od preksino? je i centar Crmnice – nadošlo Skadarsko jezero na Virpazaru je poplavilo ulaz u stambenu zgradu pored stare pekare i javni WC, a prijeti i trafo-stanici. Predsjednik Opštine Bar Žarko Pavi?evi? je preksino? obišao teren i potom formirao krizni štab.
“Ovo je najviši nivo jezera od 1963/64. godine, nivo vode je samo u no?i izme?u ?etvrtka i petka porastao za 15 centimetara”, rekao je „Vijestima“ ?uro Markovi?, predsjednik Odbora MZ Crmnica-Virpazar.
“Prilaz stambenoj zgradi je omogu?en postavljanjem pontona, a za mještane je obezbije?ena voda za pi?e. Od vode su stradali pomo?ni objekti na imanjima Željka Popovi?a i Blaža Ukšanovi?a u Boljevi?ima i Riza Muratovi?a kod željezni?ke stanice, a kako je voda izbila i na put za Dupilo i Popratnice, mogu?e je da ta sela budu odsje?ena”, kazao je Markovi?.

Poplave i na sjeveru

Obilne kiše ni ovog puta nijesu zaobišli opštinu Plav, pa je u srijedu izlivanje rijeka i Plavskog jezera nanijelo veliku materijalnu štetu stanovništvu.
Kiša je najviše štete napravila DOO „Samont“ vlasnika Elvisa Šarkinovi?a u mjestu Latek kraj Plava, kada je došlo do klizišta, pod ?ijim teretom je popustio potporni zid u dužini od oko 20 metara i ?etiri metra visine, usljed ?ega su ošte?ene gra?evinske mašine koje se na tom mjestu parkiraju.
?lan opštinskog kriznog štaba Zamo Bekteševi? kazao je da je, osim potpornog zida, gotovo izvjesno da ne?e izdržati ni ku?a u izgradnji vlasništva porodice Ga?evi?.
“Tako?e je došlo do izlivanja potoka u blizini Limskog mosta od ?ega prijeti opasnost i ostalim objektima. Izlio se i potok u Prnjavoru kraj Plava, gdje je ošte?en seoski asfaltni put”, kazao je Bekteševi?.
?lanovi kriznog štaba obišli su i porodicu Gordane Joki? koja ve? 17 godina kuburi sa problemom propustne cijevi za potoke iz planine Visitor, a koja je prije 17 godina od ljudi iz te MZ zatvorena i kad god se pove?a nivo vode, ?itav potok se sliva u podrum njene ku?e.
“I ovog puta mi je poplavljeno puno ku?nih stvari, ali i ?itava zimnica koju sam spremala”, kazala je Joki?.

Alarmanto je u srijedu bilo i u selu Desni Grn?ar nedaleko od Gusinja, a koje se nalazi samo dva kilometra od granice sa Albanijom. Rijeka Grn?ar se i ovog puta izlila.
Predsjednik i ?lan kriznog štaba opštine Plav Ša?ir Radon?i? i Abedin Musi? obišli su selo u kojem su najve?e štete imale porodice Bali?.
“U Desnom Grn?aru poplavljeno je 90 odsto imanja i njiva, a uzrok tome je probijanje obaloutvrde na dva mjesta”, kazao je Radon?i?.
Kiša koja je padala prethodnih dana uslovila je da se podigne nivo rijeke Tare pri ?emu je došlo do ošte?enja na imanju i prilaznom putu Milosava i Milotija Bulatovi?a u naselju Vladoš nedaleko od Kolašina.

Prestanak padavina tek od srijede

“Tokom decembra i ovih nekoliko dana januara oboreni su svi apsolutni rekordi koli?ine padavima u dijelu države koji gravitira jadranskom slivu. Ovakvo ili sli?no vrijeme i ozbiljna opasnost od poplava ?e potrajati još nekoliko dana i stabilizaciju vremenskih prilika treba o?ekivati od sredine naredne sedmice”, kazao je ju?e za “Vijesti” Luka Mitrovi?, direktor Hidrometeorološkog zavoda.
On je za danas najavio velike padavine i jak južni vjetar i “kišu kao iz kabla”.
“U subotu krajem dana kiša ?e oslabiti i na planinama pre?i u snijeg. U nedjelju, ponedjeljak i utorak bi?e obla?no sa slabijom kišom i snijegom u planinama srednjeg dijela države. Do srijede ?e se zadržati nestabilno vrijeme, od nedjelje pad temperature, a sredinom sedmice o?ekujemo stabilizaciju vremena i manje brige od poplava”, kazao je Mitrovi?.
Mitrovi? je rekao da se koli?ina padavina u ve?ini gradova koji su dio Jadranskog sliva udvostru?ila. Najupe?atljiviji primjer je Cetinje gdje je srednja decembarska koli?ina padavina sa 450 metara otišla na 860 milimetara po kvadratnom metru, a za ?etiri dana je palo kiše koliko obi?no padne za mjesec. Sli?no je u Podgorici i Nikši?u gdje je prije neki dan za 24 sata palo ?itavih 88 litara na kvadratni metar.

Mitrovi? je istakao da je problem visoka temparatura.
“Ni u planinama ne pada snijeg nego kiša. Kao posljedicu takvih vremenskih prilika imamo situaciju da nivo Skadarskog jezera neprestano raste. Na hidrološkoj stanici Fraskanjel na Bojani vodostaj se ozbiljno približio apsolutnom maksimumu iz decembra 1966. godine kada je iznosio 603 centimetra. Danas poslije podne je bio na 597 i vjerujem da ?e tokom no?i usljed jake kiše i snažnog južnog vjetra biti oboren”, kazao je ju?e Mitrovi?.
“Bojana na dužini toka od preko 20 kilometara ima pad od svega šest metara. To zna?i da ona i u normalnim vremenskim prilikama sporo oti?e. U ovim “nenormalnim”, ona je prakti?no zaustavljena podizanjem nivoa mora i talasima koje izaziva južni vjetar pa se prakti?no more uliva u Bojanu. Na drugoj strani, Drim je svojom snagom prakti?no pregradio Bojanu i podiže nivo Skadarskog jezera, iako ovih dana vodostaj Mora?e neprestano pada. Sve to uslovljava situaciju da nije nemogu?e da se nivo jezera opasno primakne visini nasipa kojim idu magistrala i pruga”, isti?e Mitrovi?.

M. B.S. A.-D.J.-R. P. – A. I.-Ma. M.
Vijesti


VIDEO  VIJESTI TV

http://a2.video2.blip.tv/6370003087365/Rtvvijesti-dnevnik080110115.flv