Da nasip popusti, Bojana bi stigla do Ulcinja – New Video

January 11, 2010   | Politika

Poplave u ulcinjuJoro Zadrima iz Sutjela ponosno kaže da se na njegovom imanju Ulcinj brani od Bojane dok bagerista Fatmir Kodraliju tek pristiglu zemlju iz nekoliko kamiona vješto odlaže na stari nasip.
-Stalno poja?avamo nasip jer, ne daj bože da popusti, Bojana bi stigla do Ulcinja – kaže on. Dodaje da je prethodni nasip popustio na tri mjesta ali „da je sve brzo sanirano”.

Sa Sutjela se teško može uo?iti pravo korito Bojane koja je u izlivanjima, najve?im u posljednjih nekoliko decenija, potpuno poplavila obalu sve do nasipa. Zadrima kaže da je stanje sada zadovoljavaju?e.
– Za sada ne postoji opasnost od novih poplava jer je Bojana probila nasip na albanskoj strani. Zbog toga je kod nas ovdje nivo vode isti ili ?ak manji nego prethodnih dana- tvrdi Zadrima.
Ve? tre?i dan zaredom on i Kodraliju na nasipu rade do kasno u no? i nemaju miran san. No, u Ulcinju mnogi ne spavaju mirno, ne samo mještani Sutjela.

Najkriti?nije stanje je u selu Lisna Bori koje je i dalje zarobljeno vodom. Mještanima tog sela pomo? u hrani i opremi doprema se barkama ali, kako tvrdi ?lan Kriznog štaba Ljoro Nreki?, za sada nema potrebe za evakuacijom stanovništva.
– Situacija je pod kontrolom, nema panike niti potrebe za evakuacijom ljudi- kazao je Nreki? ju?e “Vijestima”.
Stabilno stanje ju?e je bilo i u mjestima Štoj, Re?, Sveti ?or?e i Fraskanjel koja su tako?e pogo?ena poplavama, ali je Nreki? oprezan kada su u pitanju dugoro?ne prognoze.

Da ju?e sve ne protekne mirno pobrinuo se jak južni vjetar koji je digao more i onemogu?io normalno oticanje Bojane, što je iskomplikovalo stanje na brojnim objektima s obje obale.
– Zbog slabijeg oticanja nivo Bojane na uš?u porastao je 10-15 cm što je donijelo nove nevolje vlasnicima ku?ica i restorana- kazao je Nreki?.
Bojanski ribar Saša Živanovi? procjenjuje da je poplavljeno više od 70 ku?ica.
– Nikad Bojanu nijesam vidio ovako brzu- kaže Živanovi? koji je ju?e bio me?u rijetkima koji su se usudili da upale motor na barci i isplove na nabujalu rijeku. On ocjenjuje da bi stanje moglo postati dramati?no ukoliko u me?uvremenu po?ne da duva zapadni vjetar.
– Onda neka nam je bog u pomo?- kaže Živanovi?.

Ju?e su pod vodom bili restorani Riblja ?orba, vlasnika Marka Mašanovi?a i Kod Miška, Miška Lekovi?a. Nevolja sa vodom nijesu bili pošte?eni ni vlasnici ostalih restorana.
– Situacija se mijenja iz ?asa u ?as. Dok se ne stabilizuje vrijeme i prestane jugo teško da ?emo biti bez nevolja- kaže Lekovi?, koji ocjenjuje da ?e i kada se sve smiri biti potrebno najmanje mjesec da se stanje potpuno normalizuje.
Neki od vlasnika koji nijesu željeli da im se pominju imena ogor?eni su na Javno preduze?e za upravljanje morskim dobrom.
– Kad su im potrebne pare odmah se stvore a sada, kad su oni nama potrebni, nema ih nigdje- kazao je jedan od njih.

I ju?e, kao i prethodnih dana, svi putevi uz Bojanu li?ili su na jezero. Vlasnici ku?ica u ribarskim ?izmama gacali su putevima pod vodom u pokušaju da utvrde u kakvom se stanju nalaze objekti. Njihova namrgo?ena lica govorila su više od rije?i. A na mostu koji povezuje Adu sa kopnom ju?e je bilo kao usred ljeta – brojni Ulcinjani došli su da na licu mjesta vide kako se pitoma rijeka za?as pretvorila u divlju.

Krizni štab ju?e je u Vladimiru od Ministarstva poljoprivrede primio kontingent sto?ne hrane koji ?e danas biti distribuiran ugroženim doma?instvima. Mještanima se i dalje dijeli neophodna oprema, pomo? Crvenog krsta Crne Gore, i hrana i ostali potrebni proizvodi koje su posredstvom Ulcinj biznis asocijacije obezbijedili brojni ulcinjski privrednici. U me?uvremenu hotel Mediteran ponudio je uto?ište svim eventualno evakuisanim mještanima sa ugroženih podru?ja.
Ništa bolje ju?e nije bilo ni u zetskim i nekoliko sela oko Skadarskog jezera, gdje je sve bilo pod vodom. Sli?na situacija može se, prema najavama meteorologa, o?ekivati i danas i sjutra. Kiša koja je u ve?em dijelu Crne Gore i ju?e povremeno padala nije dozvolila stanovnicima pogo?enih podru?ja da se vrate normalnom životu. Po mišljenju Zorana Begovi?a, pomo?nika ministra unutrašnjih poslova za vanredne situacije, situacija je ju?e ipak bila stabilna.
– Optimista sam i o?ekujem da se u narednih nekoliko dana stanje poboljša – istakao je Begovi? za “Vijesti” i dodao da Ministarstvo na terenu ima oformljene stru?ne timove za slu?aj druga?ijeg scenarija, ako bude nužno evakuisati dio stanovništva.

Begovi? je ju?e obišao Albaniju, koja je teško pogo?ena poplavama. Poplave u Albaniji za sada, kako tvrdi Begovi?, ne uti?u na situaciju u Crnoj Gori.
Iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore najavljuju da kiša danas i sjutra u ve?em dijelu zemlje ne?e prestati. Situacija se ipak, kako je Televiziji “Vijesti” rekao hidrometeorolog Branko Micev, ne?e pogoršati.
– Kiša ?e, zbog zna?ajnog pada temperature, na sjeveru pre?i u snijeg, dok ?e u južnim i centralnim djelovima zemlje i dalje povremeno padati. Narednih dana se tako?e o?ekuje smirivanje snažnog južnog vjetra. U utorak se može o?ekivati prestanak padavina u ve?em dijelu Crne Gore – rekao je Micev.
Mjesta u Zeti koja su najviše pogo?ena poplavama, posljednjih dana podsje?aju na idili?na ribarska sela. U Vranjini, kao i u zetskim selima Kurilo, Plavnica i Gostilj, ju?e je veliki broj mještana za osnovne namirnice išao ?unovima.

Gumene ribarske ?izme i kabanice sastavni su dio garderobe gotovo svih stanovnika tih sela koji ne pamte ovakve prizore još od 1963. godine . Me?utim, situacija je mnogo teža nego što se to može vidjeti na licima ljudi.
– Evo kao što vidite ljudi se i šale, jednostavno se navikavaju na ovu muku, a muka je velika. Bunari su potopljeni, septi?ke jame su po?ele da se izlivaju, a vodu za pi?e kupujemo. Struju smo isklju?ili da ne bi došlo do kratkog spoja, a pošto mnogi ne mogu da koriste kupatilo, u slu?aju nužde ide se kod najbližih prijatelja i ro?aka do kojih voda nije došla – ispri?ao je reporteru “Vijesti” mještanin Kurila Aco Šiševi?.

Jedan od klju?nih problema stanovnika krizom zahva?enih sela jesu doma?e životinje, od ?ijeg uzgajanja ve?ina živi. Kad ve? nijesu uspjeli da spasu usjeve, mještani su dali sve od sebe da stoku, kao i hranu iz frižidera, prenesu na sigurno. Tako su prizori uznemirenih svinja u ?unovima ju?e u Zeti bili uobi?ajena stvar.
Komisija Glavnog grada koju je ju?e predvodio gradona?elnik Miomir Mugoša, utvrdila je da je 135 ku?a pretrpjelo štetu, i da je samo za jedan slu?aj neophodna evakuacija. U pitanju je porodica Vuka?evi? iz Gornje Plavnice kojoj je gradona?elnik obe?ao pomo?.
– Moja ku?a je sva poplavljena, metar je vode unutra. Mi smo spremni za spasavanje i ogromnu zahvalnost dugujemo gradona?elniku koji ?e sve da nam obezbijedi. Dok se malo situacija ne sredi, smjesti?emo se u krizni štab u Golubovcima, gdje ?emo imati hranu i smještaj – rekla je Ljilja Vuka?evi? novinarima.

Na konferenciji za štampu, koja je održana ju?e nakon Mugošinog obilaska kriznih mjesta u opštini Golubovci, gradona?elnik Podgorice rekao je da ne treba pani?iti.
Nivo vode na Rijeci Crnojevi?a i ju?e je rastao. U odnosu na prethodni dan, vodostaj je porastao za dvadesetak centimetara, a poplavljeno je više od dvadeset domova. Svaka kap kiše pove?ava strah da ?e ih još biti ugroženo. Zbog podizanja nivoa Skadarskog jezera i na Žabljaku Crnojevi?a poplavljeno je 25 doma?instava. Sve nadležne službe Prijestonice ve? danima su u stanju pripravnosti, ali se gradona?elnik Cetinja Milovan Jankovi? nada da ipak ne?e morati da intervenišu. U me?uvremenu su pripadnici vatrogasne jedinice, mještanima poplavljenih oblasti dostavili hranu i vodu, a na Žabljak Crnojevi?a i sto?nu hranu i agregate za struju. Uz pruženu podršku, na inicijativu kriznog štaba Prijestonice, pokrenuta je aktivnost oko procjene potreba pogo?enog stanovništva. Lokalne službe zaštite i spasa su svakodnevno prisutne na terenu i u uz pomo? mještana koji im asistiraju, uspješno sprovode akcije pomo?i.

Ju?erašnji dan u Crmnici po?eo je dramati?no jer je jezero ve? oko 8.30 ?asova poplavilo urbano jezgro Virpazara. Pod vodom se našao cijeli trg do ?esme, a desetak centimatara dijelilo je trafo-stanicu od poplave. Sre?om, voda se tu zaustavila.
– Situacija je zasad stabilna, život se odvija koliko i kako može. Imamo i vode i struje i životnih namirnica, a u pripravnosti je, za slu?aj evakuacije, razra?en plan i taktika smještaja ljudi i materijalnih dobara – rekao je sino? „Vijestima“ ?uro Markovi?, predsjednik Odbora MZ Crmnica-Virpazar.
On je dodao da je pekara izmještena na sprat i da se hljeb pe?e normalno, da je poplavljen dio Turisti?ko-informativnog centra, te da je kanalizacija van pogona jer je preplavljena. Širom Virpazara su postavljeni džakovi sa pijeskom, do svake ugrožene ku?e postavljeni su pontali i palete, a na terenu su stalno ekipe vatrogasaca, komunalaca i vodovoda.

Voda nadire u Stari grad

Budva/Kotor – Službe Javnog preduze?a morsko dobro svakodnevno sagledavaju posljedice velikog nevremena koje je zahvatilo cijelo Crnogorsko primorje, a ?im vremenski uslovi to budu dopustili, u saradnji sa opštinama i komunalnim preduze?ima, pristupi?e sanaciji nastale štete.

Kako su saopštili oz ovoga preudze?a, budu?i da je podru?je opštine Ulcinj najugroženije nevremenom, JP ?e kao pomo? porodicama ?iji su domovi pretrpjeli veliku materijalnu štetu, uplatiti na ra?un Opštine Ulcinj 10.000 eura za tu namjenu.
Više barki u Kotorskom zalivu potopljeno je zbog jake kiše i vjetra, a plima je uzrokovala i plavljenje dijela magistrale na rivi ispred ulaza u Stari grad.
Pješaci su ju?e kroz glavna gradska vrata, zbog nivoa vode, ulazili preko improvizovanog drvenog prelaza.
V.L.


Lika na moru

“Dobro došli na Li?ku rivijeru”- ovom crnohumornom “dobrodošlicom” neki hrvatski mediji izvještavaju o stanju u pojedinim mjestima u kontinentalnom dijelu zemlje, koja su obilne kiše pretvorile u prava ostrva.
Poplave su u posljednjih nekoliko dana pogodile gotovo sve zemlje regiona. Pored Albanije, koja traži pomo? evropskih zemalja i u kojoj je u toku evakuacija stanovništva iz pojednih podru?ja, sa vodenom stihijom se bore i Hrvatska i Bosna i Hercegovina.
?itava mjesta u Hrvatskoj odsje?ena su od civilizacije, a nivo vode je toliki da zaista podsje?aju na ribarska sela duž Dalmacije.
Situacija je teška i u Bosni i Hercegovini, gdje se u opštinama Bugojno i Gornji Vakuf izlila rijeka Vrbas i ugrozila brojne stambene zgrade, velike parcele poljoprivrednog zemljišta, mostove i druge objekte. Iz svojih korita su se izlile i Bosna i Sana, dok je u Bile?i ju?e po?ela evakuacija stanovništva. Blokiran je i saobra?aj na mnogim cestama u ovoj zemlji, uklju?uju?i zapadni prilaz Sarajevu.

Vjetar oduvao krov škole u Šavniku

U Nikši?u i Pivi velike padavine ni ju?e nijesu prestale, ali vodostaj miruje, pa nema ve?ih poplava.
Vodostaj Zete na Duklu i dalje je visok, ju?e ujutro je bio oko 195 centimetara, pet manje nego prekju?e.
-Vodostaj Zete je srednjevisok, akumulacije HE “Peru?ica” Slano i Krupac su pune. To je rezultat rekordnih decembarskih padavina u nikši?kom kraju, ali ne o?ekujemo da ?e vodostaj zna?ajnije rasti- kazao je “Vijestima” Luka Mitrovi?, direktor Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore.
U Nikši?u je preksino? palo 29 milimetara kiše po kvadratu, a u posljednjih osam dana oko 300.
-Kiša je u Nikši?u ve? premašila prosjek za ?itav januar- kazao je Mitrovi?.
Mom?ilo Mi?unovi?, potpredsjednik Opštine Nikši?, rekao je da je “najvažnije da nivo vode u akumulaciji Vrtac nije kriti?an”.
-Služba zaštite intervenisala je u nekoliko slu?ajeva u ku?ama u rejonu ?a?alice i Kli?eva, gdje je voda ušla u podrume ku?a. No, za sada ne prijeti opasnost od ve?ih poplava – kazao je Mi?unovi?.
Veliki broj kišnih dana i smanjen intenzitet rada HE “Piva” uzrokovali su da nivo Pivskog jezera bude maksimalan, što u ovom periodu Plužinjani ne pamte.
Zaposleni u HE “Piva” na brani u Mratinju, pripremili su prelivnice, jer se još danas o?ekuje da, zbog prijetnji prelivom na 220 metara visokom objektu, voda iz jezera bude puštena kroz propuste.
Olujni vjetar odnio je preksino? krov sa zgrade škole u Šavniku.
-Šteta je ogromna jer je oluja odnijela pola krova- kazao je “Vijestima” Velimir Periši?, predsjednik Opštine Šavnik.

On je ju?e angažovao stru?njake i majstore kako bi hitno popravili kompletnu krovnu konstrukciju.
Vodostaj šavni?kih rijeka, kako je rekao Periši?, je visok, ali ne u mjeri da prijeti izlivanje iz korita.
Usljed velike kiše koja je padala prethodnih dana ozbiljno je ugroženo 15-tak doma?instava u bjelopoljskom selu Sr?evac. Nekoliko mještana isti?e da iz bojazni od poplava nijesu u miru mogli da proslave boži?ne praznike.
Miloš Bubanja kaže da je prije nekoliko godina lokalna uprava maltene „izgradila branu“, koja njihova imanja ne štiti od nabujalog Lima.
– To nam pravi ve?e probleme nego što je bilo ranije. I tada smo reagovali i nije udovoljeno našem zahtjevu da se „branom“zaštite imanja i desna obala Lima,ve? su izvo?a? radova i nadzorni organ uradili po svome.Od tada,voda naglo odnosi dio obale i samim tim i naša imanja-kazao je Bubanja, dodaju?i da je ovoga puta „voda gotovo došla do njihovih ku?a te su zbog toga i prinu?eni da reaguju”.
On navodi da su mještani nezadovoljni i ponašanjem koncesionara šljunka, smatraju?i da dodatne probleme stvara nepravilno koriš?enje koncesija.
– Ništa se ne preduzima da se zaštiti ovo podru?je i svaki put je sve gore, jer se sa zebnjom o?ekuje svaka naredna kiša -naglašava Bubanja.
Olujni vjetar koji je sino? sa prekidima duvao duž limske doline, sre?om nije pri?inio velike štete tamošnjim žiteljima. Prema informacijama sa terena, uglavnom je uzrokovao obaranje dotrajalih stabala drve?a, a reporter „Vijesti“je zabilježio scenu kada je snažan vjetar po?upao 40-tak godina staro kestenovo stablo u Ulici Šukrije Me?edovi?a u neposrednoj blizini zgrade u kojoj su smješteni Više i Osnovno državno tužilaštvo, Privredni sud i još neke republi?ke i opštinske institucije. Sre?a je da niko nije stradao a osim toga izbjegnuta je materijalna šteta jer se na tom prostoru parkira veliki broj automobila.

S.BLAGOJEVI? – B.?OKOVI? – D.?UROVI? – S.ADROVI? – Foto: S.PRELEVI? – L.ZEKOVI?

Vijesti

http://a6.video3.blip.tv/0220001751593/Rtvvijesti-DNEVNIK10012010411.flv