Mehmed Zenka: Albancima se crno piše – Video

February 13, 2010   | news

Ulcinj – Potpredsjednik Demokratske unije Albanaca Mehmed Zenka kazao je ju?e da model o autenti?noj zastupljenosti manjina u parlamentu, koji je utvrdila skupštinska radna grupa, nije dobar za Albance i da njegovi sunarodnici nijesu zaslužili takav odnos države prema njima.
On je rekao da je neshvatljiva težnja pojedinaca da po svaku cijenu ukinu ste?ena prava manjina, na ?emu se, kako je rekao, s mukom radilo posljednjih 20 godina.
Predstavnici najve?eg broja parlamentarnih partija na?elno su se dogovorili o modelu izmjena zakona o izboru odbornika i poslanika, prema kome je Crna Gora jedna izborna jedinica, sve stranke treba da pre?u cenzus od tri odsto, a posebna albanska izborna jedinica se ukida. Manjinske stranke koje ne pre?u cenzus ipak ?e mo?i da u?u i sistem raspodjele poslani?kih mandata ako pre?u 0,7 odsto glasova.

„Sa jedne strane, (Miodrag) Vukovi? kaže da manjinama ne treba politi?ka, ve? samo kulturna zaštita, dok, u isto vrijeme, njegov partijski kolega (Mevludin) Nuhodži? procjenjuje da garantovani mandati ugrožavaju gra?anski koncept države. O?igledno je da njih dvojica imaju neku svoju Evropu koja se dijametralno razlikuje od one moje Evrope“, istakao je Zenka.
Poslanik DUA, koju vodi ministar za prava manjina Ferhat Dinoša, poru?io je Vukovi?u da Albancima „i te kako treba politi?ka zaštita, u smislu donošenja kvalitetnog i održivog zakona o predstavljanju manjina“.
„Jer, kako ste krenuli, crno nam se piše“, naglasio je Zenka.

On je pitao Nuhodži?a zašto govori da je autenti?no predstavljanje manjina anitievropski standrad i savjetovao mu da ne radi na štetu svojih sunarodnika, ako ve? ne može da pomogne. Zenka je dodao da se u izradi izbornog zakona od po?etka krenulo sa greškama, jer prethodno, kako je kazao, nije izvršena decentralizacija vlasti, koja bi „manjinama osigurala kvalitetniji život“.
On je apelovao na sve politi?ke subjekte da imaju više sluha za potrebe manjinskih naroda. „Dajte da se i mi osje?amo udobno u ku?i koja se zove Crna Gora“, kazao je Zenka.

S.A.
Vijesti


Shqiptarët në Mal të Zi humbin njësinë e tyre zgjedhore 2010

Deputeti i UDSH-së Mehmet Zenka: Shqiptarëve në këtë shtet po ju shkruhet zi

“Na lejoni të ndjehemi mirë në shtëpinë e quajtur Mali i Zi”

Nënkryetari i Unionit Demokratik të Shqiptarëve dhe deputet në parlamentin malazez Mehmet Zenka tha se modeli i përfaqësimit autentik të pakicave në parlament, të cilin e ka ngritur grupi parlamentar punues, nuk është i mirë për shqiptarët dhe se bashkatdhetarët e tij nuk e meritojnë një sjellje të tillë të shtetit ndaj tyre.
Ai tha se është e pakuptueshme tendenca e individëve për të hequr me çdo kusht të drejtat e pakicave, të cilat siç tha ai, me vështirësi ishte punuar që te fitohen 20 vjetët e fundit.

Përfaqësues të numrit më të madh të partive parlamentare ranë dakord njëzëri mbi modelin e ndryshimeve në ligjin zgjedhor të këshilltarëve dhe deputetëve, sipas të cilit Mali i Zi është një njësi zgjedhore e vetme ku të gjitha partitë duhet kaluar minimumin e tre për qind, si dhe njësia zgjedhore e veçantë për shqiptarët ndalohet.

Nga njëra anë, Miodrag Vukoviq (DPS) thotë se minoriteteve nuk ju duhet mbrojtje politike, por vetëm mbrojtje kulturore, ndërsa në të njëjtën kohë, kolegu i partisë së tij Mevludin Nuhoxhiq thotë se mandatet e garantuara kërcënojnë konceptin e shtetit qytetarë.
“Është e qartë se ata të dy kanë një Evropë që është diametralisht e ndryshme nga Evropa ime” tha Zanka.
Deputeti i UDSH-së, e drejtuar nga Ministri për të drejtat e pakicave Ferhat Dinosha, i tërhjeku vërejtjen Vukoviqit se shqiptarët kanë nevojë për mbrojtje politike, në miratimin e ligjeve të qëndrueshme në përfaqësimin e pakicave. “Sepse, siç ja keni nisur, shqiptarëve në këtë shtet po ju shkruhet zi ” tha Zenka.

Ai pyeti Nuhoxhiqin pse thotë se një përfaqësim autentik të pakicave është standard anitievropian dhe e këshilloi atë që së paku mos të dëmtoj bashkëqytetarët e tij, pasi që nuk donë ti ndihmojë ata.
Zenka shtoi se hartimi i ligjit zgjedhor që nga fillimi u nis me gabime, sepse së pari ishte dashur të bëhet decentralizimi i pushtetit, i cili do të siguronte një jetë më të mirë për pakicat.

Ai u bëri thirrje të gjitha subjekteve politike që të kenë më shumë mirëkuptim për nevojat e pakicave. “Na lejoni të ndjehemi mirë në shtëpinë e quajtur Mali i Zi,” tha Zenka.

/Vijesti/
Perktheu: www.malesia.org