Camaj: Vrije?aju našu inteligenciju

February 28, 2010   | news

Nikollë CamajIzmjene Zakona o Glavnom gradu, koje treba da donese Vlada Crne Gore, izazvalo je negodovanje predsjednika skupštine GO Tuzi Nikole Camaja, jer prema njegovim tvrdnjama, predložene izmjene status te opštine “?ine još gorim”.
Umjesto unapre?enja statusa, Nacrt izmjene Zakona, prema rije?ima Camaja, predstavlja korak nazad i ponovo isklju?uje prenošenje nadležnosti sa Glavnog grada na gradske opštine.
– Izmjene koje se odnose na poboljšanje na?ina finansiranja, odre?ivanje prioriteta i prenošenja nadležnosti, izgledale bi osnovano, me?utim, ovo što se predlaže ostavlja malo prostora za dijalog, naveo je Camaj. On je upozorio sve one koji su dobili obe?anja, da pro?itaju predlog izmjena, pa sami procijene “da li da u njih povjeruju”.

Camaj upozorava da iako se predlaga? poziva na me?unarodna akta, rješenja iz Nacrta me?unarodna praksa ne poznaje i vodi daljoj centralizaciji vlasti.
– Da li predlaga? misli da mi ne možemo uo?iti njihove smicalice ili su ubije?eni da je me?unarodni faktor spreman da podrži dalju centralizaciju, pogotovo kada su u pitanju Albanci, upitao je Camaj, isti?u?i da ovakvi pokušaji „omalovažavaju malisorsku inteligenciju“.
Važe?im Zakonom o Glavnom gradu, GO je bila u mogu?nosti da se ne usaglasi sa nacrtom prostornog plana na svojoj teritoriji, me?utim predloženim izmjenama to pravo je ukinuto. Novim predlogom, prema navodima Camaja, GO može davati samo mišljenja koja nikoga ne obavezuju.
– Podsje?am da je jedna albanska stranka svojevremeno uslovila podršku zakona o Glavnom gradu, upravo klauzulom koja nam je omogu?ila da dajemo saglasnost na Nacrt Planske dokumentacije za podru?je GO. Ako se zna da je planska dokumentacija u izradi, to nas navodi na zaklju?ak da se ne radi o usaglašavanju Zakona sa Ustavom, ve? da se stvaraju uslovi kako bi se planiranje prostora radilo bez naše saglasnosti – kazao je Camaj.

On je upozorio da se ograni?avanjem mandata sekretara, dovodi u pitanje profesionalizam i nezavisnost djelovanja prvog ?ovjeka odgovornog za zakone.
– Jasno je da ovdje nije rije? o, kao što je najavljeno, izmjenama kojima se poboljšava status GO ve? eliminaciji svake mogu?nosti uticaja ove surogat vlasti – rekao je Camaj.
On je objasnio da njegovo oglašavanje u javnosti ne predstavlja zvani?no reagovanje Skupštine GO Tuzi, i najavio da ono tek treba da uslijedi.

?.?.
Vijesti