Otvaranje Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teško?ama u razvoju u opštini Ulcinj

April 1, 2010   | news

Hajdinaga_Nomanovic na otvaranju Dnevnog centra za djecu.5

Hajdinaga na otvaranju Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju

Ministar rada i socijalnog staranja dr Suad Numanovi? i predsjednik opštine Ulcinj Gzim Hajdinaga sve?ano su otvorili u petak, 2. aprila 2010. godine, Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teško?ama u razvoju u opštini Ulcinj.
Osnivanje mreže dnevnih centara za djecu sa smetnjama i teško?ama u razvoju je u skladu sa Strategijom za integraciju osoba sa invaliditetom za period 2008 – 2016. godine koju je usvojila Vlada Crne Gore, i ide u pravcu unapre?enja deinstitucionalizacije i decentralizacije sistema socijalne zaštite u Crnoj Gori. Osnivanje dnevnih centara doprinosi zaštiti djece i omladine sa smetnjama u razvoju, omogu?ava njihovu socijalizaciju i doprinosi pripremama za njihovo inkluzivno obrazovanje. Prvi ovakav dnevni centar otvoren je u Bijelom Polju. Prošle godine su završeni gra?evinski radovi u dnevnim centrima u Nikši?u i Pljevljima, a o?ekuje se da uskoro bude završen i Dnevni centar u Beranama. Ovi centri trebalo bi da po?nu sa radom tokom ove godine. U cilju izgradnje Dnevnog centra u Baru potpisan je Memorandum o saradnji sa opštinom Bar.
Sve?ano otvaranje Dnevnog centra u opštini Ulcinj bi?e u 14.00 sati, a nakon toga ?e ministar rada i socijalnog staranja dr Suad Numanovi? i predsjednik opštine Ulcinj Gzim Hajdinaga dati izjave za medije.

Biro za odnose s javnoš?u
Vlade Crne Gore


Fotografije Municipality of Ulcinj / Ulqin
Arsllan Hajdinaga