Od izbora do izbora: Ulcinj

May 2, 2010   | Shtypi / Mediji

Ggradona?elnik Ulcinja Gzim HajdinagaNije pametno biti opozicija razvoju grada
Adresa našeg grada ponovo je vra?ena tamo gdje po svim kriterijumima i pripada, pa ne vidim razloga da se vra?amo u neko vrijeme kada su politi?ke elite zadovoljavale samo sopstvene potrebe. Autizam te vrste nikada ne bi trebalo da vlada Ulcinjom i Ulcinjanima – kaže gradona?elnik Gzim Hajdinaga

Ulcinj – Podsje?anja radi: Nova koaliciona vlast, nakon formalnog preuzimanja dužnosti poslije izbora 10. septembra 2006. godine, zatekla je opštinsku kasu – praznu, sa ogromnim dugovima i osam do deset neispla?enih zarada zaposlenima u organima lokalne uprave, javnim preduze?ima, ustanovama i institucijama. ?ak ni struja nije pla?ana više od osam godina.

– Na samom startu pokazalo se koliko je bila dobra odluka da Demokratska unija Albanaca i Demokratska partija socijalista nastupe kao koalicija i prvi put se otvori mogu?nost neposredne i veoma funkcionalne saradnje sa crnogorskom Vladom – objašnjava gradona?elnik Ulcinja Gzim Hajdinaga, ina?e svojevremeno ministar sa gotovo osmogodišnjim stažom. Znam da su se mnogi ?udili toj koaliciji, ali mi smo racionalno prosu?ivali da je krajnje vrijeme za prevazilaženje ogromnih problema koje je svim gra?anima donijela dotadašnja autisti?ka politika. Naravno, izgubljene godine nijesmo mogli da vratimo, ali smo zato u?inili sve da više, u razvojnom smislu, ne izgubimo ni jedan jedini ?as…

U takvim okolnostima, uz ?injenicu da je Ulcinj bio jedina opština u Crnoj Gori bez bilo kakvog planskog dokumenta, trebalo je mnogo napora da se stvore makar elementarni uslovi za nesmetan rad ljudi koji su preuzeli odgovornost. Tri i po godine kasnije, stvari izgledaju ovako:

Startovalo se od geodetskih podloga, pa preko izmjena i dopuna Generalnog urbanisti?kog plana i izrade par detaljnih planova. Zahvaljuju?i novcu dobijenom od Vlade Crne Gore (oko milion eura) Ulcinj ?e dobiti i prostorni plan opštine, a mnogi komunalni infrastrukturni zahvati vidljivi su i u samom gradu, u mjesnim centrima, ali i u najudaljenijim djelovima, odnosno na seoskom podru?ju. Put do Šaskog jezera u boljem je stanju, makar trenutno, od magistrale ka Baru, a ulaz u sami grad kultivisan je kako i prili?i jednoj od važnih turisti?kih destinacija.

I kvalitativno i kvantitativno, ukupna komunalna i putna infrastruktura u veoma je dobrom stanju, pa se eventualne investicione rezerve u narednom periodu mogu usmjeriti ka drugim prioritetima. Briga lokalnih vlasti usmjerena je i ka ja?anju zna?aja novoformirane turisti?ke organizacije, uvezivanju sa referentnim agencijama u regionu, ali i mnogo šire, jer po svim procjenama stru?njaka ovaj grad i ?itava Rivijera ne zaostaju po potencijalima u odnosu na Budvu, Herceg Novi ili Kotor.

– Globalna kriza ostavila je posljedice i na mikro planu, no optimizam nam ulivaju saznanja da se, pored tradicionalnih, sve masovnije vra?aju i gosti iz Bosne i Hercegovine, pa i iz svih ostalih zemalja regiona i Evrope u cjelini – kaže Hajdinaga. Adresa našeg grada, ponovo je vra?ena tamo gdje je bila i ne vidim razloga da se ponovo na?emo u vremenu kada su politi?ke elite zadovoljavale samo sopstvene potrebe. Autizam te vrste nikada ne bi trebalo da postane dominantan u Ulcinju. I ne?e, uvjeren sam – isti?e Hajdinaga.

– Jer, siguran sam: Nije grijeh biti opozicija vladaju?oj politi?koj ve?ini, ali nije pametno biti opozicija razvoju grada – prou?uje prvi ?ovjek Ulcinja.

„Dosanjan“ most na Port Mileni

San „ortodoksnih“ Ulcinjana trebalo bi simboli?no da bude dosanjan za dvadesetak dana. Tada bi, naime, mogla da po?ne izgradnja mosta na Port Mileni. Gradona?elnik Gzim Hajdinaga upravo taj posao smatra projektom nad projektima:

– Uspjeli smo da, uz apsolutnu podršku Vlade, investiciju od dva miliona i trista hiljada eura, koja je podrazumijevala uobi?ajeno premoš?avanje, „preprojektujemo“ na izgradnju mosta kakvog trenutno nema makar u ovom dijelu Evrope, objašnjava on. Radi se o tehnologiji i karakteristikama sli?nim londonskom mostu, pa ?e se, uz saobra?ajnicu, omogu?iti i plovnost velikih i srednjih plovila (mega jahti i manjih brodova) što zna?i da ?e se most naizmjeni?no otvarati izme?u dva stuba, na ?etrdeset metara.

Tender za izbor izvo?a?a radova uspješno je završen i on je poznat, a razrješenje eventualnih imovinskih problema sa gra?anima privela je kraju lokalna uprava. Za prvu fazu izgradnje mosta Vlada je ve? obezbijedila sedam miliona eura, dok ?e kompletna investicija iznositi osamnaest miliona.
R.Tomi?
Pobjeda

2