Më 13.10.2011Mbledhja e parë e Seancës së dytë të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

October 8, 2011   | Politika

CRNA GORA

MALI I ZI

SKUPŠTINA OPŠTINE ULCINJ

KUVENDI KOMUNAL ULQIN

Br./Nr. 02 – 4726/2011

Ulcinj/Ulqin, 04. 10. 2011.g.

Në bazë të nenit 46 të Ligjit mbi vetëqeverisjen lokale (“Fl. zyr. RMZ”, nr. 42/03, 28/04, 75/05 dhe 13/06 dhe “Fl. zyr. MZ”, nr. 88/09 dhe 3/10) dhe nenit 77 të Rregullores së Kuvendit të kmunës së Ulqinit (“Fl. zyr. MZ” – dispozitat e komunës, nr. 17/08,

T H Ë R R A S

MBLEDHJEN E PARË TË SEANCËS SË DYTË TË KUVENDIT TË KOMUNËS SË ULQINIT

Për këtë mbledhje propozoj këtë

R e n d    d i t e:

–          Verifikimi i procesverbalit nga mbledhja e parë e jashtëzakonshme e Kuvendit, mbajtur, më 22. 09. 2011,

–          Verifikimi i procesverbalit nga mbledhja e dytë e jashtëzakonshme e Kuvendit, mbajtur, më 28. 09. 2011.

  1. Pyetjet dhe përgjigjet e këshilltarëve,
  2. Informatë mbi realizimin e Buxhetit të Komunës së Ulqinit për nëntë (9) muajt e parë të vitit 2011,

Shkarkimi i trupave punuese të Kuvendit

  1. Propozim Vendimi mbi shkarkimin e Këshillit për zgjedhje dhe emërime,
  2. Propozim Vendimi mbi shkarkimin e Komisionit zgjedhor komunal,
  3. Propozim Vendimi mbi shkarkimin e Këshillit për Statut dhe dispozita,
  4. Propozim Vendimi mbi shkarkimin e Këshillit për financa, ekonomi dhe zhvillim të Komunës,
  5. Propozim Vendimi mbi shkarkimin e Këshillit për bashkëpunim ndër – komunal dhe ndërkombëtar dhe bashkëpunim me diasporë,
  6. Propozim Vendimi mbi shkarkimin e Këshillit për veprimtari shoqërore, parashtresa dhe ankesa,
  7. Propozim Vendimi mbi shkarkimin e Këshillit për planifikimin dhe rregullimin e hapësirës dhe veprimtari komunale – banesore,

10.  Propozim Vendimi mbi shkarkimin e Këshillit për barazi gjinore,

11.  Propozim Vendimi mbi shkarkimin e Komisionit për mbrojtjen e midisit jetësor,

12.  Propozim Vendimi mbi shkarkimin e Komisionit për dhënien e propozimeve për emërtimin e lagjeve, rrugëve, shesheve dhe institucioneve,

13.  Propozim Vendimi mbi shkarkimin e Komisionit për përmirësimin e pozitës së personave me invaliditet dhe aftësi të kufizuar etj.

Emërimi i trupave punuese të Kuvendit

14.  Propozim Vendimi për emërimin e Këshillit për zgjedhje dhe emërime,

15.  Propozim Vendimi për emërimin e Komisionit zgjedhor Komunal,

16.  Propozim Vendimi për emërimin e Këshillit për Statut dhe dispozita,

17.  Propozim Vendimi për emërimin e Këshillit për financa, ekonomi dhe zhvillim të Komunës,

18.  Propozim Vendimi për emërimin e Këshillit për bashkëpunim ndër – komunal dhe ndërkombëtar dhe bashkëpunim me diasporën,

19.  Propozim Vendimi për emërimin e Këshillit për veprimtari shoqërore, parashtresa dhe ankesa,

20.  Propozim Vendimi për emërimin e Këshillit për planifikimin dhe rregullimin e hapsirës dhe veprimtari komunale – banesore,

21.  Propozim Vendimi për emërimin e Këshillit për barazi gjinore,

22.  Propozim Vendimi për emërimin e Komisionit për mbrojtjen e midisit jetësor,

23.  Propozim Vendimi për emërimin e Komisionit për dhënien e propozimeve për emërtimin e lagjeve, rrugëve, shesheve dhe institucioneve,

24.  Propozim Vendimi për emërimin e Komisionit për përmirësimin e pozitës së personave me invaliditet dhe aftësi të kufizuar etj.

Shkarkimi i këshillave drejtues

25.  Propozim Vendimi për shkarkimin e KD të NP “Qendra për kulturë”,

26.  Propozim Vendimi për shkarkimin e KD të NP “UPIN”,

27.  Propozim Vendimi për shkarkimin e KD të NP “Për rritjen dhe mbrojtjen e egërsirave”,

28.  Propozim Vendimi për shkarkimin e KD të NP “Ujësjellësi dhe kanalizimi” Ulqin dhe

29.  Propozim Vendimi për shkarkimin e KD të NP “Veprimtaritë komunale” Ulqin.

Emërimi i këshillave drejtuese

30.  Propozim Vendimi për emërimin e KD të NP “Qendra për kulturë”,

31.  Propozim Vendimi për emërimin e KD të NP “UPIN”,

32.  Propozim Vendimi për emërimin e KD të NP “Për rritjen dhe mbrojtjen e egërsirave”,

33.  Propozim Vendimi për emërimin e KD të NP “Ujësjellësi dhe kanalizimi” Ulqin dhe

34.  Propozim Vendimi për emërimin e KD të NP “Veprimtaritë komunale” Ulqin.

Dhënia e pëlqimit

35.  Propozim i Aktvendimeve për dhënien e pëlqimit në Vendimin për emërimin e ___ nënkryetarëve të Komunës,

36.  Propozimi i Aktvendimit për dhënien e pëlqimit në Vendimin mbi shkarkimin e Kryeadministratorit të Komunës,

37.  Propozimi i Aktvendimit për dhënien e pëlqimit në Vendimin në Vendimin mbi emërimin e Kryeadministratorit të Komunës.

Mbledhja do të mbahet me datën 13. 10. 2011, në sallën e madhe të Kuvendit të Komunës dhe fillon në orën 11.00.

P.S.
K R Y E T A R I

Milazim Mustafa d.v.

Burimi: Komuna e Ulqinit
YouTube Preview Image