HTP „Ulcinjska rivijera” u planu privatizacije za 2013

January 18, 2013   | news

Ulcinjska-rivijera_Tender_For-SaleNa sjednici Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, kojom je predsjedavao predsjednik Vlade i predsjednik Savjeta Milo Đukanović, usvojen je Predlog odluke o planu privatizacije za 2013. godinu.

Tim Predlogom utvrđuju se osnovni ciljevi, metodi i načini privatizacije, uključujući spiskove društava i procente akcijskog kapitala za privatizaciju. Osnovni ciljevi privatizacionog procesa, kako se navodi u Predlogu odluke, su povećanje konkurentnosti i efikasnosti funkcionisanja privrednih društava, podsticanje stranih ulaganja i preduzetništva, povećanje zaposlenosti i poboljšanje životnog standarda.

Prema Predlogu odluke, u 2013. godini nastaviće se sa sprovođenjem već objavljenih tendera za: NIG „Pobjeda”- Podgorica, „Kontejnerski terminal i generalne terete”-Bar, Institut “dr Simo Milošević” i Novi duvanski kombinat, kao i sa pripremom tendera za „Montecargo”, „Montenegro airlines”, HG „Budvanska rivijera”, HTP „Ulcinjska rivijera”, „Institut crne metalurgije” – Nikšić, Fabriku elektroda Plužine i “Poliex” – Berane.

Predlogom odluke je predviđeno i da jedan broj lokaliteta i kompleksa bude ponuđen u zakup po modelu privatno-javnog partnerstva. Akcenat je pri tome stavljen na Adu Bojanu, Veliku plažu, Bjelasicu-Komove (sa lokalitetima Žarski, Cmiljača, Torine, Kolašin 1600, Jelovica i Komovi), Skadarsko jezero (Žabljak Crnojevića i Vranjina sa Lesendrom), te na lokalitete obuhvaćene državnim studijama lokacije u okviru Prostornog plana posebne namjene Morsko dobro i Durmitor. Pored toga, u zakup će biti ponuđeni i kamp Neptun (vlasništvo HTP “Ulcinjska rivijera”), „Pošta Crne Gore, Ostrvo „Mamula”, „Valdanos”, „Ostrvo cvijeća” i zemljišta „Prevlaka” (Tivat), “Bigova”- Trašte (Opština Kotor) i dr.
U tekućoj godini nastaviće se i sa privatizacijom privrednih društava na berzi i prodajom imovine putem javne aukcije.

U cilju efikasnije realizacije berzanske prodaje, potrebno je da se pažnja posveti jednom broju preduzeća sa upisanim društvenim kapitalom koja još nijesu privatizovana. Stoga je Savjet zadužio Investiciono-razvojni fond, Fond PIO i Zavod za zapošljavanje, koji su kroz postupak svojinske i upravljačke transformacije stekli vlasništvo u ovim društvima, da pokrenu aktivnosti na rješavanju njihovog statusa i ažuriraju vlasništvo u svojim računovodstvenim evidencijama.

Savjet je na današnjoj sjednici razmotrio i usvojio Informaciju o statusu ugovora sa nerealizovanim investionim obavezama iz oblasti turizma i predlozima za njihovo rješenje. Aktuelizovanje ove teme predstavlja početak realizacije vladine politike, koja je najavljena prilikom izbora Vlade u parlamentu, čiji je cilj uspostavljanje većeg pravnog reda i poštovanje zaključenih ugovora, kao i stavljanje paralisanih resursa u funkciju razvoja, kroz zaključivanje aranžmana sa novim partnerima. Stoga je, u cilju prevazilaženja nastalih problema, Savjet formirao radni tim koji je zadužen da u saradnji sa predstavnicima investitora, u roku od 14 dana, pripremi i usaglasi predloge aneksa i dostavi ih Vladi na razmatranje i usvajanje.

U slučaju da se, u komunikaciji sa investitorima, u navedenom roku ne usaglase bitni elemenati za nastavak investicionih aktivnosti, radni tim treba Vladi da dostavi predloge za raskid ugovora i zahtjev za naknadu štete.

Na današnjoj sjednici Savjet je imenovao Odbor koji će upravljati projektom “Socijalni karton”, u čijem sastavu su potpredsjednik Vlade Vujica Lazović, ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković, ministar finansija Radoje Žigić i savjetnik predsjednika Vlade Milorad Katnić. Odbor će na prvoj sjednici formirati ekspertski (Operativni) tim koji će se, u saradnji sa UNDP-em, operativno starati o realizaciji projekta.

Savjet je razmotrio i prihvatio Zahtjev HTP „Ulcinjska rivijera” AD Ulcinj za prodaju dijela imovine ovog društva putem javne aukcije i razmotrio druga pitanja iz svoje nadležnosti.

(saopštenje) 
RTCG