Ulcinj: Hotel Olimpik otvorio kapije

January 23, 2013   | Turizmi / Turizam

Hotel Olimpik ULCINJSpor­ti­sti pr­vi go­sti

UL­CINj – Pr­vi go­sti ove zim­ske tu­ri­stič­ke se­zo­ne u Ul­cinj su sti­gli ju­če i smje­šte­ni su u ho­te­lu Olim­pik. Kao po obi­ča­ju pr­vi su do­pu­to­va­li fud­ba­le­ri FK Vla­zni iz Ska­dra. Ka­ko nam je sa­op­štio ge­ne­ral­ni di­rek­tor Olim­pi­ka Bo­jan Đa­ko­no­vić, na­red­nih da­na oče­ku­je se do­la­zak sport­skih klu­bo­va iz re­gi­o­na.
– Ra­di­mo pu­nim ka­pa­ci­te­ti­ma i ima­mo na­ja­ve da će ne­ko­li­ko klu­bo­va iz Al­ba­ni­je, Bo­sne i Sr­bi­je sti­ći na­red­nih da­na – na­ja­vlju­je Đa­ko­no­vić.
Tra­di­ci­o­nal­no i ove se­zo­ne ve­ći je broj or­ga­ni­zo­va­nih gru­pa u od­no­su na in­di­vi­du­al­ne go­ste, pa su tu­ri­stič­ki po­sle­ni­ci spre­mi­li po­seb­ne uslo­ve za sport­ske ko­lek­ti­ve.
– Ina­če, na­ši objet­ki su ide­al­ni za pri­pre­mu spor­ti­sta, jer, osim pet fud­bal­skih te­re­na, sport­ski kom­pleks Ve­li­ke pla­že sa­dr­ži atlet­sku sta­zu, ba­zen kao i te­ren za te­nis. Fud­bal­ski te­re­ni su, i po­red obil­nih pa­da­vi­na, u do­brom sta­nju, čak bo­lji od onih sa sin­te­tič­kom pod­lo­gom, što će na­ro­či­to od­go­va­ra­ti fud­ba­le­ri­ma – na­gla­ša­va Đa­ko­no­vić.
Osim spor­ti­sta u Ul­ci­nju bo­ra­vi i ma­nji broj ita­li­jan­skih lo­va­ca ko­ji tra­di­ci­o­nal­no sva­ke go­di­ne do­la­ze u se­zo­ni lo­va.
Ka­ko nam je sa­op­štio slu­žbe­nik Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je Ul­cinj Ća­zim Ho­džić u gra­du tre­nut­no bo­ra­vi 40 go­sti­ju, uglav­nom spor­ti­sta.
Na­red­nih mje­se­ci tu­ri­stič­ka po­nu­da Ul­ci­nja pred na­stu­pa­ju­će lje­to bi­će predstvlje­na na saj­mo­vi­ma i ber­za­ma u re­gi­o­nu, ali i u ne­kim evrop­skim ze­mlja­ma.
Ci­je­na pu­nog pan­si­o­na za spor­ti­ste je 35 eura, a u po­nu­di je uklju­če­no ko­ri­šće­nje fud­bal­skih te­re­na, te­re­ta­ne, sa­u­ne i ba­ze­na. Ka­pa­ci­tet ho­te­la „Olim­pik” je 260 kre­ve­ta.Va.R.

Izvor: DAN