Cungu takon Ministrin Numanoviq / Sastanak Cungua sa Ministrom Numanovic

February 14, 2013   | Opinione

Cungu takon Ministrin Numanoviq -Sastanak Cungua sa Ministrom Numanovic
Pokrenite Deklerata për shtyp e Kryetarit te komunës së Ulqinit z. Nazif Cungu mbas takimit me Ministrin e Ministrisë për të Drejtat e Njeriut dhe Pakicave z. Suad Numanoviq

 

 

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović boravio u posjeti Opštini Ulcinj

Tokom jučerašnjeg dana ministar Numanović posjetio je i opštinu Ulcinj, gdje je razgovarao sa prvim čovjekom opštine Nazifom Cunguom.

Pokrenite Izjava predsjednika opštine Ulcinj nakon susteta sa ministrom Numanovićem

Pokrenite Izjava ministra Numanovića nakon susreta sa predsjednikom opštine Ulcinj

Municipality of Ulcinj / Opština Ulcinj / Komuna e Ulqinit
Tel: +382 30 412 050
Fax: +382 30 412 413
Adresa: Bul. Skenderbeu bb, 85360 Ulcinj, MNE

 

Izvor: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Cungu takon Ministrin Numanoviq -Sastanak Cungua sa Ministrom Numanovic.1

SUAD NU­MA­NO­VIĆ I NAZIF CUN­GU OCI­JE­NI­LI OBA­VE­ZNIM

Po­što­va­nje pra­va svih ma­nji­na

UL­CINj – Op­šti­na Ul­cinj tre­ba da kao do­bar pri­mjer za­šti­te osta­lih ma­njin­skih na­ro­da ko­ji ne pri­pa­da­ju al­ban­skom ži­vlju, ra­di na nji­ho­voj ve­ćoj pro­por­ci­o­nal­noj za­stu­plje­no­sti u lo­kal­noj ad­mi­ni­stra­ci­ji i osta­lim dr­žav­nim or­ga­ni­ma, iz­ja­vio je ju­če, to­kom rad­ne po­sje­te Ul­ci­nju, mi­ni­star za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va Su­ad Nu­ma­no­vić. On je na­kon raz­go­vo­ra sa pred­sjed­ni­kom opš­tine Na­zi­fom Cun­gu­om ka­zao da bi to bio do­bar pri­mjer za sve osta­le op­šti­ne , „da ta­mo gdje su Al­ban­ci u ma­nji­ni, ta­ko­đe bu­du pro­por­ci­o­nal­no za­stu­plje­ni u or­ga­ni­ma lo­kal­ne i dr­žav­ne vla­sti“.
Pred­sjed­nik op­šti­ne i mi­ni­star za ma­nji­ne raz­mo­tri­li su i niz pi­ta­nja iz kor­pu­sa ljud­skih pra­va, a po­seb­no su se osvr­nu­li na rod­nu rav­no­prav­nost.
– U Cr­noj Go­ri je 51 od­sto gra­đan­ki. Taj po­ten­ci­jal tre­ba kva­li­tet­no sta­vi­ti u funk­ci­ju i na taj na­čin do­pri­ni­je­ti ka­drov­skom ja­ča­nju, ka­ko op­šti­ne ta­ko i dr­ža­ve – re­kao je Nu­ma­no­vić i do­dao da je po­treb­no una­pri­je­di­ti i rad in­sti­tu­ci­ja za dje­cu sa po­se­be­nim po­tre­ba­ma.
Mi­ni­star Nu­ma­no­vić je pod­sje­tio da je dr­ža­va kroz ne­ko­li­ko in­fra­struk­tur­nih pro­je­ka­ta: re­gi­o­nal­ne de­po­ni­je, vo­do­vo­da i mo­sta na Port Mi­le­ni, stvo­ri­la do­bre osno­ve za da­lji raz­voj op­šti­ne.
– Oče­ku­je­mo ve­ći broj in­ve­sti­ci­ja u Ul­ci­nju i br­ži eko­nom­ski rast, a o svim ak­tu­el­nim pro­ble­mi­ma, po­put mor­skog do­bra, Val­da­no­sa, zdrav­stve­ne za­šti­te i obra­zo­va­nja raz­go­va­ra­će­mo sa ko­le­ga­ma iz re­sor­nih mi­ni­star­stva – po­ru­čio je Nu­ma­no­vić.
– Pred­sjed­nik Cun­gu je uka­zao na ve­o­ma te­šku eko­nom­sku si­tu­a­ci­ju u Ul­ci­nju i iz­ra­zio oče­ki­va­nje da će se Vla­da i re­sor­na mi­ni­star­stva vi­še an­ga­žo­va­ti u pre­va­zi­la­že­nju ak­tu­el­nih pro­ble­ma.
– Sma­tra­mo da in­ve­sti­ci­je ko­je se već spro­vo­de od stra­ne cen­tral­ne vla­sti tre­ba na­sta­vi­ti, jer na taj na­čin se oče­ku­ju po­ma­ci u stva­ra­nju osno­ve za naj­zna­čaj­ni­je pro­jek­te po­go­to­vo u tu­ri­zmu – re­kao je Cun­gu.
On je na­gla­sio da od Mi­ni­star­stva za ma­nji­ne oče­ku­je i po­kre­ta­nje ini­ci­ja­ti­ve pro­mje­ne iz­bor­nog za­ko­na jer su Al­ban­ci za­in­te­re­so­va­ni za za­ga­ran­to­va­ne man­da­te.

M.K.
Izvor: DAN