Kryetari Cungu nënshkraun Kontrat për “Parkingun e Stacionit të vjetër të autobusëve”

February 16, 2013   | Lajmet / Vijesti, Politika

Kryetari Cungu dhe nenkryetari i Bashkesisë Islame të Ulqinit Gazmend Dollaku_kontrataNënshkruhet Kontrata për dhënien në shfrytëzim të patundshmërisë “Hapësira e parkingut te Stacioni i vjetër i autobusëve”

Në pajtim me dispozitat e Vendimit të Kuvendit të Komunës së Ulqinit për dhënien në shfrytëzim të patundshmërisë pa kompensim Bashkësisë Islame Ulqin, sot është nënshkruar Kontrata për dhënien në shfrytëzim të patundshmërisë “Hapësira e parkingut te Stacioni i vjetër i autobusëve”. Kontratën e kanë nënshkruar Kryetari Cungu dhe nënkryetari i Bashkësisë Islame të Ulqinit Gazmend Dollaku.

Municipality of Ulcinj / Opština Ulcinj / Komuna e Ulqinit
Tel: +382 30 412 050
Fax: +382 30 412 413
Adresa: Bul. Skenderbeu bb, 85360 Ulcinj, MNE

Kryetari Cungu dhe nenkryetari i Bashkesisë Islame të Ulqinit Gazmend Dollaku_kontrata.2

U skladu sa odredbama Odluke Skupstine opstine Ulcinj o davanju na koriscenje nekretnine bez naknade Islamskoj vjerskoj zajednici Ulcinj(Sl.Iist CG-opstinski propisi br.4/ 13-13 8) , ugovorne strane

1. Opstina Ulcinj, koju zastupa Predsjednik Opstine Nazif Cungu,

2. Islamska vjerska zajednica Ulcinj, koj u zastupa predsjednik IVZ Ulcinj Gazmend Dollaku ,

Dana 15.02.2013.godine zakljucuju

UGOVOR 0 DA V ANJU NA KORISCENJE NEPOKRETNOSTI BEZ NAKNADE

 Clan 1.

Opstina Ulcinj je nosilac prava raspolaganja na kat. parceli br. 1406/2, po namjeni parking, upisana u LN.br.604 KO Ulcinj Svojina Crne Gore-nosilac prava raspolaganja Opstina Ulcinj u povrsini od 1796 m2.

 Clan 2.

Nepokretnost iz clana I. ovog Ugovor Opstina Ulcinj daje na koriscenje bez naknade lslamskoj vjerskoj zajednici-Ulcinj, do konacnog rjesenja svojinsko-pravnog statusa predmetne nepokretnosti i njenog privodenja namjeni u skladu sa usvojenim urbanistickim dokumentima.

 Clan 3.

IVZ Ulcinj se obavezuje da ce se prema predmetnoj nepokretnosti odnositi sa paznjom dobrog privrednika i domacina.

IVZ Ulcinj bez saglasnosti Opstine Ulcinjz ne smije na predmetnoj nepokretnosti izvoditi nikakve gradevinske iii slicne radove, koje prelaze potrebe odrzavanja nepokretnosti.

IVZ Ulcinj je duzna da predmetnu nepokretnost koristi u skladu sa namjenom koja je za istu odredena(parking).

u slucaju nepostovanja ove odredbe, ugovor se smatra raskinutim i rvz Ulcinj je duzna osloboditi predmetnu nepokretnsot u roku od 8(osam) dana, pod prijetnjom prinudnog izvrsenja.

 Clan 4.

Nepokretnosti koje su predmet ovog Ugovora se IVZ Ulcinj daju na koriscenje bez naknade.

 Clan 5.

Na sva pitanja koja nijesu uredena ovim Ugovorom primenjivace se odredbe Zakona o drzavnoj imovini i Zakona o obligacionim odnosima.

 Clan 6.

U slucaju spora, utvrduje se nadleznost Osnovnog suda u Ulcinju.

 Clan 7.

Ovaj ugovor je sacmJen u dovoljan broj primjeraka, od kojih svaka ugovorena strana zaddava po jedan.
Ugovor_Cungu_Islamska zajednica Ulcinja

9