NVO Mogul: Valdanos da bude zaštićeno područje

April 12, 2013   | Ngjarjet - Events

Alert te shpetojm ValdanosinULCINJ – NVO Mogul organizovao je u četvrtak u sali Centra za kulturu panel-diskusiju na temu „Spasimo Valdanos – alert“. Okupio se veliki broj predstavnika NVO i građana. Prikazan je sedmominutni film o stanju u maslinadi.

Mustafa Canka je, u ime organizacije Mogul, rekao da je u interesu svih da Valdanos postane međunarodni ekološki centar, da bude uvrštćen u zaštićena područja Mediterana i u mrežu „Natura 2000“.

– S obzirom na zapuštenost maslinjaka i buduću viziju, kao i saznanje da je potrošnja maslinovog ulja u stalnom porastu, nužno je da se taj kompleks što prije revitalizuje. To jedino mogu obaviti stvarni vlasnici! Oni za to imaju volje, znanja i spremnosti. Svi im moramo pomoći u nastavljanju vjekovne porodične tradicije, a za to je moguće obezbijediti znatna sredstva iz posebnih fondova EU i međunarodnih organizacija i institucija – rekao je Canka.

Iz Mogula su na skupu poručili da ne prihvataju bilo kakvu mogućnost gradnje kompleksa u Valdanosu.

A. Ž.

Izvor: Pobjeda

 

NVO MO­GUL OR­GA­NI­ZO­VAO PA­NEL DI­SKU­SI­JU

Bit­ka za Val­da­nos

Go­di­na­ma vo­di­mo bit­ku za Val­da­nos, re­kao je iz­vr­šni di­rek­tor NVO Mo­gul Dže­mal Pe­ro­vić na pa­nel di­sku­si­ji ko­joj su pri­su­stvo­va­li pr­ted­stav­ni­ci Udru­že­nja za po­vra­ćaj imo­vi­ne, Mi­ni­star­stva od­bra­ne, po­li­tič­kih par­ti­ja, vjer­skih or­ga­ni­za­ci­ja, pred­u­ze­ća i ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja. Kon­sta­tu­ju­ći sla­bi­ju po­sje­će­nost iz­la­ga­nja ne­ko­li­ko ak­te­ra, on je po­sum­njao u op­struk­ci­ju jav­ne ras­pra­ve.
– Svje­sni smo si­le pod­go­rič­kih vla­sto­dr­ža­ca. To se mo­že vi­dje­ti i u nji­ho­vom po­ku­ša­ju da se uvu­ku u na­še re­do­ve, ali uko­li­ko ne uči­ni­mo sve što je u na­šoj mo­ći ne za­slu­žu­je­mo da ži­vi­mo na ovom pro­sto­ru – re­kao je Pe­ro­vić i is­ta­kao da će Mo­gul na­sta­vi­ti da se bo­ri, jer je na nji­ho­voj stra­ni isti­na i prav­da „ko­je su po­ne­kad spo­re, ali uvi­jek po­bje­đu­ju”.
Pre­ma ri­je­či­ma advo­ka­ta Mu­sta­fe Ča­pu­ni­ja, za­htje­vi biv­ših vla­sni­ka da po­vra­ćaj ima­nja su prav­no ute­me­lje­ni, jer ima­nja ni­su pri­ve­de­na na­mje­ni.
– Po­nu­di­li smo po­šte­no po­rav­na­nje, u skla­du sa za­ko­nom, pre­ma ko­jem se ima­nja biv­šim vla­sni­ci­ma vra­ća­ju, uz nji­ho­vu oba­ve­zu da dr­ža­vi pla­te re­va­lo­ri­zo­va­nu vri­jed­nost – ka­zao je Ča­pu­ni, ko­ji sma­tra da bi gra­do­na­čel­nik Ul­ci­nja Na­zif Cun­gu tre­ba­lo da u dnev­ni red lo­kjal­nog par­la­men­ta uvr­sti ovaj pro­blem.
Za Dar­ka Iva­no­vi­ća iz NVO Gra­đan­ski ak­ti­vi­zam od­bra­na ima­nja za­sni­va se na za­ko­nu, a isto mi­šlje­nje di­je­li i Cun­gu. Op­šti­na Ul­cinj je pod­ni­je­la 724 pri­mjed­be na pro­stor­no-ur­ba­ni­stič­ki plan Cr­ne Go­re, ve­ći­nu ve­za­nu za Val­da­nos. Pred­sjed­nik uprav­nog od­bo­ra Mo­gu­la Mu­sta­fa Can­ka sma­tra da Val­da­nos tre­ba da bu­de me­đu­na­rod­ni eko­lo­ški cen­tar i oaza bez be­to­na.
– Za­la­že­mo se da po­sta­ne pod­vod­ni park pri­ro­de i da zbog bi­o­ra­zli­ko­sti uđe u me­đu­na­rod­ni pro­gram Na­tu­ra 2000. Naj­bo­lje će ima­nje pa­zi­ti pra­vi vla­snik i za­to na­red­nu ber­bu ne smi­je­mo do­če­ka­ti van Val­da­no­sa – po­ru­čio je Can­ka. Va.R.

Izvor: DAN