Val­da­nos se ne bra­ni jef­ti­nom de­ma­go­gi­jom

May 4, 2013   | news

valdanos_ulcinj_ulqinDio NVO sek­to­ra naj­ju­žni­je op­šti­ne oci­je­nio je da je ne­dav­no usva­ja­nje za­klju­ča­ka o na­ja­vlje­noj va­lo­ri­za­ci­ji Val­da­no­sa „jef­ti­na de­ma­go­gi­ja i po­pu­li­stič­ki pri­stup rje­ša­va­nju pro­ble­ma ko­ji ti­šte gra­đa­ne”.
Pod­sje­ti­mo, Skup­šti­na je po­čet­kom ne­dje­lje jed­no­gla­sno usvo­ji­la set za­klju­ča­ka ko­jim je ovla­sti­la Se­kre­ta­ri­jat za za­šti­tu imo­vi­ne da u uprav­nom po­stup­ku, na even­tu­al­ne za­htje­ve Ko­mi­si­je za po­vra­ćaj i obe­šte­će­nje imo­vi­ne, dru­gog dr­žav­nog ili sud­skog or­ga­na, da sa­gla­snost za po­vra­ćaj de­ek­spro­pri­a­ci­ju ma­sli­nja­ka, eks­pro­pri­sa­nog rje­še­njem o eks­pro­pri­ja­ci­ji Odje­lje­nja za imo­vin­sko-prav­ne po­slo­ve, iz 1978. go­di­ne. U za­ključ­ci­ma, Skup­šti­na pre­po­ru­ču­je Upra­vi za ne­kret­ni­ne da ubr­za po­stu­pak do­no­še­nja rje­še­nja po za­htje­vi­ma gra­đa­na za de­ek­spro­pri­ja­ci­ju i po­zi­va no­si­o­ce dr­žav­ne, za­ko­no­dav­ne i iz­vr­šne vla­sti da se uklju­če u rje­ša­va­nje ovog pro­ble­ma, te da se u ne­po­sred­nom kon­tak­tu sa biv­šim vla­sni­ci­ma, od­no­sno nji­ho­vim pred­stav­ni­ci­ma, iz­na­đu pra­ved­no i na za­ko­nu za­sno­va­no rje­še­nje.
U NVO Mo­gul ka­žu da u na­če­lu po­dr­ža­va­ju sva­ko je­din­stvo po­li­tič­kih par­ti­ja u Ul­ci­nju oko Val­da­no­sa, ali da su gra­đa­ni po­ka­za­li, u vi­še­de­ce­nij­skom ot­po­ru toj ne­prav­di, da se na tom pi­ta­nju vi­še ne mo­gu sti­ca­ti po­li­tič­ki po­e­ni.
– Ne mo­že se vi­še jef­ti­nom de­ma­go­gi­jom „bra­ni­ti” Val­da­nos, a ne uči­ni­ti ni­je­dan kon­kre­tan ko­rak da se taj bi­ser za­i­sta od­bra­ni od na­za­ja­žlji­ve po­hle­pe ko­rum­pi­ra­ne vla­sti, ko­ja bi svo bla­go Cr­ne Go­re str­pa­la u svo­je dže­po­ve. Skre­će­mo pa­žnju da se in­si­sti­ra­nje na „za­ko­ni­ti po­stu­pak” i „in­sti­tu­ci­je“, u ovom slu­ča­ju, ka­da je sve do­ka­za­no, i ka­da je ogo­lje­na na­mje­ra da Uva­la si­lom po­sta­ne „ne­či­ja”, sa­mo pro­du­ža­va ago­ni­ja biv­ših vla­sni­ka i iri­ti­ra­ju gra­đa­ni ko­ji su na iz­ma­ku str­plje­nja – ka­že za „Dan” Dže­mal Pe­ro­vić, iz­vr­šni di­rek­tor Mo­gul.
Zbog to­ga je, tvr­di on, ta NVO pred­lo­ži­la kon­kret­ni­je za­ključ­ke, gdje će „Skup­šti­na op­šti­ne, kao neo­spor­ni auto­ri­tet, od­luč­ni­je sta­ti iza svih do­sa­da­šnjih od­lu­ka, ali i iza čvr­stih obe­će­nja sa­da­šnje ve­ći­ne da su svo­ju po­li­ti­ku sud­bi­nu ve­za­li za slu­čaj Val­da­nos”. On sma­tra da je lo­gič­ni­je bi­lo da Skup­šti­na za­tra­ži od Vla­de da po­vu­če Stu­di­ju lo­ka­ci­je za Val­da­nos, jer se, ka­ko tvr­di, do­ka­za­lo da je do­ni­je­ta pro­tiv­za­ko­ni­to i da na­ja­vlju­je na­si­lje nad pri­ro­dom, ka­ko bi se pri­vu­kao pr­lja­vi no­vac.
– Bi­lo je još lo­gič­ni­je da se od­luč­no na­ja­vi na­mje­ra lo­kal­ne vla­sti da se u svim pro­gram­skim do­ku­men­ti­ma (ko­ji su ina­če u pro­ce­du­ri – Pro­stor­ni i Stra­te­ški plan, re­ci­mo) Val­da­nos od­re­di kao eks­klu­ziv­no i za­šti­će­no pod­ruč­je, Park pri­ro­de i Pod­vod­ni park pri­ro­de. Mi u Mo­gu­lu smo, ina­če, ak­tiv­ni u pri­pre­mi ini­ci­ja­ti­va, da se stvo­re uslo­vi ka­ko bi ovaj kom­pleks bio uvr­šten u pro­gram Na­tu­ra 2000. To bi bi­lo u in­te­re­su svih u Cr­noj Go­ri, jer ov­dje se ne ra­di o ne­ka­kvom hi­ru am­bi­jen­ta­li­sta, već o gr­če­vi­tom spa­sa­va­nju mo­guć­no­sti za bi­lo ka­kav raz­voj Ul­ci­nja i Cr­ne Go­re. Ul­cinj je naj­o­či­ti­ji pri­mjer ka­rak­te­ra ovog re­ži­ma, vi­še od 20 go­di­na. Za njih je sa­mo pi­ta­nje šta će po­sta­ti či­je – ho­te­li, pla­že, so­la­na … Mo­ra­mo od „njih” spa­sa­va­ti bar ne­što za bu­du­će ge­ne­ra­ci­je. Za­to ima­mo po­stig­nu­to i na dje­lu do­ka­za­no je­din­stvo u Ul­ci­nju, ali i ve­li­ku po­dr­šku gra­đa­na ši­rom Cr­ne Go­re i svi­je­ta. Usko­ro ula­zi­mo u ko­mleks ma­sli­na­de, da oči­sti­mo pri­stup­ne pu­te­ve i spa­si­mo Uva­lu od ne­kog ka­ta­stro­fal­nog po­ža­ra. Ko­ji mo­že da se de­si „slu­čaj­no” – ka­že Pe­ro­vić.
Da će za­ključ­ci lo­kal­nog par­la­men­ta, po pi­ta­nju Val­da­no­sa, osta­ti mr­tvo slo­vo na pa­pi­ru sma­tra i di­rek­tor NVO „Ze­le­ni ko­rak” Dže­ljal Ho­džić.
– To je po­pu­li­stič­ki pri­stup rje­ša­va­nja pro­ble­ma, jer ne vje­ru­jem da će Vla­da, po­go­to­vo ne pred­sjed­nik, pro­mi­je­ni­ti ne­ke od­lu­ke o Val­da­no­su. Tre­ba po­nu­di­ti ne­što no­vo či­me bi svi bi­li za­do­volj­ni: lo­kal­na upra­va, biv­ši vla­sni­ci, Vla­da i even­tu­al­ni in­ve­sti­tor. To je tzv. dru­štve­no od­go­vor­no in­ve­sti­ra­nje i po­na­ša­nje. NVO „Ze­le­ni ko­rak” tra­ži da uko­li­ko do­đe do ras­pi­si­va­nja ten­de­ra u ko­mi­si­ji bu­du i pred­stav­ni­ci Ul­ci­nja. Tra­ži­mo da se po­stu­pa po evrop­skim stan­dar­di­ma i da gra­đa­ni uče­stvu­ju u do­no­še­nju od­lu­ka – ka­te­go­ri­čan je Ho­džić.

M. KNE­ŽE­VIĆ

Za­ključ­ci bli­je­di i ne­mu­šti
Je­dan od auto­ra pro­jek­ta „Me­đu­na­rod­ni eko­lo­ški cen­tar – Val­da­nos” Mu­sta­fa Can­ka ka­že da su za­ključ­ci lo­kal­ne Skup­šti­ne o slu­ča­ju Val­da­nos, bli­je­di i ne­mu­šti.
– Op­štin­ska vlast u Ul­ci­nju i da­lje ne­za­u­sta­vlji­vo sr­lja u svom ne­ma­ru, ne­ra­zu­mi­je­va­nju pri­li­ka i iz­ne­vje­ra­va­nju vo­lje svo­jih bi­ra­ča, te ne­za­mje­ra­nja cen­tral­noj vla­sti. Umje­sto da se ko­nač­no shva­ti da je Skup­šti­na pri­je sve­ga naj­vi­še pred­stav­nič­ko i po­li­tič­ko ti­je­lo ove za­jed­ni­ce, oni svo­ju ne­moć, neo­d­go­vor­nost i ne­do­sta­tak vi­zi­je za taj pre­kra­san pro­stor po­ku­ša­va­ju pre­kri­ti na­vod­nim ne­do­stat­kom in­ge­ren­ci­ja – ka­že Can­ka i do­da­je ka­ko se na­da da će ipak bi­ti pri­li­ke za po­prav­ni.
– Usko­ro će se pred lo­kal­nom vla­šću na­ći Na­crt pro­stor­no-ur­ba­ni­stič­kog pla­na op­šti­ne, ko­ji na osno­vu do­go­vo­ra sa pret­hod­nom op­štin­skom upra­vom iz ju­la 2009. go­di­ne, ra­di cen­tral­na vlast. Tim pla­nom se pred­vi­đa iz­grad­nja ogrom­nog tu­ri­stič­kog na­se­lja u Val­da­no­su, po pro­jek­ci­ja­ma iz dr­žav­ne Stu­di­je lo­ka­ci­je iz 2010. go­di­ne. Ni­ko još ne zna što se sa Val­da­no­som pred­vi­đa Stra­te­škim pla­nom op­šti­ne, ko­ji tre­nut­na op­štin­ska upra­va ni­je spo­sob­na da do­ne­se već pu­nih 18 mje­se­ci. U sva­kom slu­ča­ju, pro­sto­ra i vre­me­na za bi­lo ka­kve ma­ni­pu­la­ci­je je sve ma­nje, dok se u Val­da­no­su, u toj uva­li mi­ra, lje­po­te i ti­ši­ne, pred na­šim oči­ma već 35 go­di­na, na­ža­lost, od­vi­ja eko­cid – za­klju­ču­je Can­ka.

Izvor: DAN