Žiro račun Op­šti­ne Ul­cinj opet u blokadi

August 24, 2014   | news

Centar za kulturu-UlcinjNa­kon što je be­o­grad­ska fir­ma „Par­ti­zan­ski put“ op­štin­sku ka­su olak­ša­la za oko 700 hi­lja­da eura sa ra­ču­na Op­šti­ne Ul­cinj po pra­vo­sna­žnoj sud­skoj pre­su­di, za­ključ­no sa ju­če­ra­šnjim da­nom, ski­nu­to je još 120 hi­lja­da eura na ime odšt­e­te za od­u­ze­tu ze­mlju po­ro­di­ci Ha­ra­sa­ni iz Ul­ci­nja. Toj po­ro­di­ci je iza zgra­de lo­kal­ne ad­mi­ni­stra­ci­je od­u­ze­ta ze­mlja na ko­joj je pri­je dav­de­se­tak go­di­na iz­gra­đen put. Nji­ma je, tom pri­li­kom, is­pla­ćen ma­nji dio na­kna­de zbog če­ga je slu­čaj go­di­na­ma bio pred­met su­đe­nja. Naj­no­vi­ji udar na op­štin­sku ka­su do­dat­no je za­kom­pli­ko­vao iz­u­zet­nu te­šku fi­na­sij­sku si­tu­a­ci­ju zbog ko­je naj­vi­še is­pa­šta­ju rad­ni­ci Op­šti­ne i jav­nih pred­u­ze­ća ko­ji­ma pla­te ka­sne od se­dam do čak 14 i vi­še mje­se­ci. Po­sled­nji put za­ra­de za­po­sle­ni­ma is­pla­će­ne su po­čet­kom av­gu­sta i to za ja­nu­ar ove go­di­ne. Čel­ni­ci op­šti­ne se na­da­ju da će za­po­sle­ni­ma u lo­kal­noj upra­vi i jav­nim pred­u­ze­ći­ma sve pla­te bi­ti is­pla­će­ne na­kon što po­sta­ne ope­ra­ti­van kre­dit od 1,2 mi­li­o­na eura ko­ji će se uze­ti od Atlas ban­ke. Me­đu­tim, du­go na­ja­vlji­va­ni kre­di­ti za opo­ra­vak od te­ške fi­na­sij­ske kri­ze, od Atlas ban­ke ali i In­ve­sti­ci­o­no raz­voj­nog fon­da, još uvi­jek ni­su ope­ra­tiv­ni i iz­vje­sno je da će lo­kal­na upra­va na ve­ći­nu od oko 1, 7 mi­li­o­na eura mo­ći da ra­ču­na tek u sep­tem­bru.
Ne­dav­no je Skup­šti­na da­la sa­gla­snost za da­va­nje pod hi­po­te­ku ne­kret­ni­na za kre­dit IRF-a, ali s ob­zi­rom da od­lu­ka još ni­je ob­ja­vlje­na u slu­žbe­nom li­stu, no­vac ni­je upla­ćen na ra­čun.
Se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja­ta za bu­džet i fi­na­si­je Val­det Adže­mo­vić na­da se ka­ko će ne­što pre­ko po­la mi­li­o­na eura Op­šti­ni bi­ti vr­lo br­zo na ras­po­la­ga­nju.
– Taj kre­dit je go­to­va stvar i oče­ku­jem da će­mo usko­ro ras­po­la­ga­ti sa pla­ni­ra­nim sred­stvi­ma ko­ja će bi­ti usmje­re­na za in­ve­sti­ci­je u in­fra­struk­tu­ri, od­no­sno iz­mi­re­nje du­go­va pre­ma po­vje­ri­o­ci­ma ko­ji su već za­vr­ši­li po­slo­ve i oče­ku­ju da im se pla­ti. Što se kre­di­ta za pla­te ti­če, tu će­mo još mo­ra­ti da če­ka­mo jer po­stu­pak obez­bje­đi­va­nja kre­dit­ne ga­ran­ci­je još ni­je za­vr­šen. Ka­da to bu­de za­vr­še­no Skup­šti­na će po­no­vo mo­ra­ti da da sa­gla­snost za hi­po­te­ku – po­ja­šnja­va Adže­mo­vić.
Sa dru­ge stra­ne, pred­sjed­nik SO Ul­cinj Fu­ad Ha­dži­be­ti ka­že da van­red­na sjed­ni­ca na ko­joj od­bor­ni­ci tre­ba da se iz­ja­sne o hi­po­te­ci si­gur­no ne­će bi­ti za­ka­za­na do kra­ja mje­se­ca.
– Ko­li­ko je znam, or­gan ko­ji je nad­le­žan da sa ban­kom do­go­vo­ri hi­po­te­ku još ni­je okon­čao taj po­stu­pak i pre­go­vo­ri su u to­ku. Mo­ra­mo sa­če­ka­ti da se sve uta­na­či ka­ko bi na lo­ka­la­nom par­la­men­tu usvo­ji­li sa­gla­snost o da­va­nju pod hi­po­te­ku od­re­đe­ne ne­kret­ni­ne kao ga­ran­ci­je za vra­ća­nje kre­di­ta. Mi­slim da sve to ne­će bi­ti za­vr­še­no pri­je sep­tem­bra – ka­že Ha­dži­be­ti.
Ina­če ru­ko­vod­stvo Op­šti­ne ra­ni­je je obe­ća­va­lo da će kre­dit za pla­te bi­ti na ras­po­la­ga­nju još pr­vog ju­la. Ta obe­ća­nja po­čet­kom lje­ta smi­ri­la su rad­ni­ke JP Ko­mu­nal­ne dje­lat­no­sti i JP Vo­do­dvod da ne stu­pe u ge­ne­ral­ni štrajk.
Iz SNP-a je ocije­nje­no da je fi­na­sij­ska si­tu­a­ci­ja iz­u­zet­no te­ška jer, ka­ko tvr­de, ni ra­ni­je a ni ova lo­kal­na vlast svoj po­sao ni­su ra­di­le sa­vje­sno ni od­go­vor­no.
– Šest mje­se­ci ni­je­su do­sta­vi­li Iz­vje­štaj o re­a­li­za­ci­ji bu­dže­ta, a nji­ho­va oba­ve­za je da kvar­tal­no oba­vje­šta­va­ju Skup­šti­nu o to­me. Po­sli­je 700.000 eura pri­nud­nih na­pla­ta nji­ho­va oba­ve­za je bi­la da po­sao na re­ba­lan­su bu­dže­ta, bu­de u po­od­ma­kloj fa­zi. No, oni o po­tre­ba­ma gra­đa­na ne raz­mi­šlja­ju, jer su „pre­za­u­ze­ti“ pri­vat­nim po­slo­vi­ma i par­tij­skom kom­bi­na­to­ri­kom – sa­op­šte­no je iz SNP–a.
U toj par­ti­ji sma­tra­ju da je već sa­da iz­vje­sno da će kre­dit­ne oba­ve­ze, či­ji te­ret će osje­ti­ti po­re­ski ob­ve­zni­ci u na­red­nih de­se­tak go­di­na, bi­ti na ni­vou sred­sta­va ko­je op­šti­na Ul­cinj kao naj­ne­ra­zvi­je­ni­ja op­šti­na na Cr­no­gor­skom pri­mor­ju do­bi­ja od Ega­li­za­ci­o­nog fon­da.
– Da­kle, pri­spje­le kre­dit­ne oba­ve­ze (650.000 eura, go­di­šnje) mo­ra­će se fi­nan­si­ra­ti iz, iona­ko skrom­nog, bu­dže­ta op­šti­ne, što je oko 15 od­sto re­a­li­za­ci­je za pret­hod­nu go­di­nu. Na­po­mi­nje­mo, da Za­ko­nom o fi­nan­si­ra­nju lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, ni­je do­zvo­lje­no kre­dit­no za­du­že­nje či­je go­di­šnje oba­ve­ze pre­la­ze 10 od­sto vri­jed­no­sti re­a­li­za­ci­je bu­dže­ta iz pret­hod­ne go­di­ne. Ne­ko mo­že po­mi­sli­ti da je sa­gla­snost Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja za kre­dit ko­ji sli­je­di do­bi­je­na za­to što će po­vje­ri­lac u na­red­nom aran­žma­nu bi­ti Atlas ban­ka, či­ji ve­ćin­ski vla­snik, već od op­šti­ne Ul­cinj po­tra­žu­je sred­stva u vi­si­ni od 11 mi­li­o­na eura, ko­ja će u naj­sko­ri­je vri­je­me sti­ći na na­pla­tu sa­mo zbog neo­d­go­vor­no­sti vla­sti – sa­op­šte­no je iz SNP-a.
M.Kne­že­vić

Ro­lo­vić: Mo­gu­ća no­va ne­pri­jat­na iz­ne­na­đe­nja


U DF-u se pri­bo­ja­va­ju ka­ko naj­no­vi­ja blo­ka­da op­štin­skog ra­ču­na ni­je i po­sled­nja te da se na ža­lost usko­ro po­no­vo mo­gu oče­ki­va­ti pri­nud­ne na­pla­te i još te­že po­sle­di­ce.
– Mo­gu­će je da će­mo ova­kvih ne­pri­jat­nih iz­ne­na­đe­nja ima­ti sve vi­še, a po obi­ča­ju sve će pla­ća­ti gra­đa­ni. Na­ža­lost, naj­ve­ći pro­blem je ka­ko po­mo­ći rad­ni­ci­ma ko­ji­ma mje­se­ci­ma pa i vi­še od go­di­nu ka­sne lič­ni do­ho­ci. Oni is­pa­šta­ju zbog ne­spret­no­sti ne sa­mo ove ne­go i pret­hod­nih vla­sti. Pla­te mo­ra­ju bi­ti pri­o­ri­tet – sma­tra od­bor­nik DF-a prim. dr Mi­lan Ro­lo­vić.

Kre­dit ka­sni jer ban­ka tra­ži Cen­tar za kul­tu­ru

Šef od­bor­nič­kog klu­ba DUA Ha­ti­dža Đo­ni iz­ja­vi­la je ju­če za „Dan“ da, pre­ma nje­nim sa­zna­nji­ma, kre­dit od 1,2 mi­li­o­na eura od Atlas ban­ke ka­sni jer ta ban­ka kao ga­ran­ci­ju tra­ži zgra­du Cen­tra za kul­tu­ru.
– U od­no­su na ne­ke re­ni­je slu­ča­je­ve ka­da je za hi­po­te­ku nu­đe­no ze­mlji­šte sa­da se tra­že objek­ti, pa se po­sta­vlja pi­ta­nje da li je to Op­šti­na osta­la bez vri­jed­nih ze­mlji­šnih lo­ka­ci­ja i da li one vi­še po­sto­je u ve­ćoj vri­jed­no­sti. Ili je u pi­ta­nju to ili ne­ko na­mjer­no že­li da, što se imo­vi­ne ti­če, ovu op­šti­nu pot­pu­no raz­vla­sti. Ka­ko god bi­lo, na­ja­vlje­na van­red­na sjed­ni­ca SO s pu­nim pra­vom će bi­ti van­red­na, jer se du­go­vi go­mi­la­ju a ne zna se šta će­mo ako se i kre­dit re­a­li­zu­je. Iz­vje­sno da će on pod­mi­ri­ti sa­mo dio sred­sta­va ko­ja su du­gu­ju po­vje­re­i­o­ci­ma – ka­za­la je Đo­ni.

Izvor: DAN