Ćet­ko­vić: Op­šti­na ni­je u sta­nju da vra­ća kre­di­te Atlas Banci – Video

November 9, 2014   | news

Andrija-Cetkovic-UlcinjPred­sjed­nik OO SNP-a An­dri­ja Ćet­ko­vić oci­je­nio je da je s ob­zi­rom na kre­dit­nu za­du­že­nost Op­šti­ne i pri­spje­le oba­ve­ze ja­sno da lo­kal­na sa­mo­u­pra­va ne­će mo­ći da ser­vi­si­ra pla­ni­ra­ne kre­dit­ne oba­ve­ze.
– Lo­gič­no je oče­ki­va­ti da će ban­ci pri­pa­sti sve atrak­tiv­ne lo­ka­ci­je ko­je se nu­de pod hi­po­te­ku jer će na­red­nih 10 go­di­na pri­spje­le kre­dit­ne oba­ve­ze bi­ti oko 650 hi­lja­da eura na go­di­šnjem ni­vou– ka­zao je Ćet­ko­vić.
On sma­tra da se pla­ni­ra­nim kre­di­tom ne mo­že is­pra­vi­ti ne­sa­vje­sno po­slo­va­nje lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i jav­nih pred­u­ze­ća.
– Ne mo­gu se sa­ni­ra­ti ni po­sle­di­ce par­tij­skog za­po­šlja­va­nja, ko­je se spro­vo­di po­sled­njih po­la go­di­ne. Kre­di­tom se pro­ble­mi sa­mo od­la­žu i iz­vje­sno je da se ne­će mo­ći da se vra­te zbog ja­sno vi­dlji­ve ne­a­žur­no­sti u na­pla­ti iz­vor­nih pri­ho­da – re­kao je Ćet­ko­vić.

Izvor: DAN