Forca i Građanska Inicijativa najavile ujedinjenje

November 10, 2014   | Ngjarjet - Events

genci-nimanbeguZajedno za ostvarenje prava Albanaca

No­si­o­ci iz­bor­ne li­ste ko­a­li­ci­je „For­ca za je­din­stvo” Gen­ci Ni­man­be­gu i Va­selj Si­ni­štaj sa­op­šti­li su ju­če da su u pot­pu­no­sti uvje­re­ni da je naj­bo­lji put za re­a­li­za­ci­ju al­ban­ske po­li­ti­ke u Cr­noj Go­ri uje­di­nje­ne al­ban­skih po­li­tič­kih su­bje­ka­ta. To je, ka­ko su na­ve­li, „po­tre­ba vo­đe­nja od­go­vor­ne po­li­ti­ke pre­ma svim Al­ban­ci­ma u Cr­noj Go­ri i pre­ma na­šim gla­sa­či­ma”
– Re­a­li­za­ci­ja po­li­tič­kog spo­ra­zu­ma iz 2012. go­di­ne sa­mo je pi­ta­nje da­na, bu­du­ći da vje­ru­je­mo da će Glav­ni od­bor For­ce i Uprav­ni od­bor Gra­đan­ske ini­ci­ja­ti­ve po­tvr­di­ti ko­nač­ni spo­ra­zum o uje­di­nje­nu dva po­li­tič­ka su­bjek­ta. Po­dje­la man­da­ta i dru­gih po­li­tič­kih funk­ci­ja teh­nič­ka su pi­ta­nja, pri­rod­na i de­mo­krat­ska prak­sa po­što­va­nja za­da­te ri­je­či, pru­že­ne ru­ke i po­stig­nu­tog i pot­pi­sa­nog spo­ra­zu­ma – na­ve­de­no je u za­jed­nič­kom sa­op­šte­nju.
Ovo uje­di­nje­nje i spo­ra­zum, na­gla­ša­va­ju Ni­man­be­gu i Si­ni­štaj, po­tvr­đu­ju ozbilj­nost i po­li­tič­ku zre­lost, kao i od­go­vor­nost For­ce i Gra­đan­ske ini­ci­ja­ti­ve pre­ma nji­ho­voj na­ci­o­nal­noj po­li­ti­ci.
– Uvje­re­ni smo da sa­mo je­din­stve­ni mo­že­mo bi­ti po­li­tič­ki fak­tor u Cr­noj Go­ri. Že­li­mo da na­še me­đu­sob­no uva­ža­va­nje i bu­du­ći akt uje­di­nje­nja na­ša dva po­li­tič­ka su­bjek­ta bu­du pri­hva­će­ni sa odo­bra­va­njem i od svih osta­lih al­ban­skih po­li­tič­kih par­ti­ja, po­zi­va­ju­ći ih da ovaj ko­rak sli­je­de i dru­gi u prav­cu pra­vlje­nja ši­ro­ke al­ban­ske ko­a­li­ci­je. For­ca za je­din­stvo osta­će otvo­re­na za sa­rad­nju. Kod nas ima mje­sta za sve svi ko­ji že­le una­pre­đe­nje slo­bo­de i pra­va Al­ba­na­ca kao autoh­to­nog na­ro­da u Cr­noj Go­ri i ko­ja su za­ga­ran­to­va­na me­đu­na­rod­nim kon­ven­ci­ja­ma i Usta­vom Cr­ne Go­re – is­ta­kli su pred­stav­ni­ci dvi­je al­ban­ske par­ti­je.
Po­dje­le i raz­mi­ri­ce me­đu Al­ban­ci­ma, ne­po­što­va­nje po­stig­nu­tih i pot­pi­sa­nih spo­ra­zu­ma i da­lje us­ti­nja­va­nje bi­rač­kog ti­je­la pri­pad­ni­ka al­ban­skog na­ro­da u Cr­noj Go­ri, ka­ko su oci­je­ni­li, sa­mo usmje­ra­va­ju vo­du na tu­đi mlin i sla­be po­zi­ci­ju kod unu­tra­šnjeg po­li­tič­kog fak­to­ra, ali i u oči­ma Pri­šti­ne i Ti­ra­ne i me­đu­na­rod­nih po­li­tič­kih fak­to­ra.V.R.

Izvor: DAN